De arrogantie van oorlogszuchtig Israel

130 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Ivanrybkin
1
Uit de rubriek vraag en antwoord op www.cidi.nl

Waarom trekt Israel zich niet terug uit de in 1967 veroverde gebieden?


Veel mensen denken dat de Israelische aanwezigheid op de Westbank en in de Gazastrook de kern van het Arabisch-Israelisch conflict is. Dat dit niet zo is bleek al in hoofdstuk 3. De vraag die vervolgens vaak gesteld wordt is: waarom trekt Israel zich niet gewoon uit die gebieden terug? De zaken liggen echter veel gecompliceerder:

Israel heeft zich sinds 1993 al teruggetrokken uit het grootste deel van de Gazastrook en bijna de helft van de Westbank.
Tijdens de Israelisch-Palestijnse onderhandelingen in Camp David, zomer 2000, en in Taba in januari 2001 toonde de toenmalige Israelische premier Ehud Barak zich bereid tot het opgeven van vrijwel al het overige nog door Israel bestuurde gebied (tot zo’n 97 procent van het totale oppervlak van de Westbank en de Gazastrook) en territoriale compensatie voor het gebied met de nederzettingen dat onder Israelische soevereiniteit zou moeten komen. Ook vrijwel alle Joodse nederzettingen zouden worden opgegeven. Arafat wees het aanbod van de hand.
Israel heeft recht op veilige en erkende grenzen.
Daarover moet worden onderhandeld op basis van resolutie 242 van de VN-Veiligheidsraad, die niet alleen spreekt over het principe 'land in ruil voor vrede', maar ook over veilige en erkende grenzen. Als zo’n toezegging met een spijkerharde garantie er niet komt, is Israel niet verplicht nog meer gebied te ontruimen.
Het eerst volledig terugtrekken en dan hopen op vrede, speelt de radicale Palestijnen in de kaart.
Zij zijn niet geïnteresseerd in een Palestijnse staat, maar die in heel Israel een islamitische staat willen vestigen. Als Israel zich onder druk van geweld terugtrekt, worden zij gestimuleerd het geweld voort te zetten, tot zij geheel Israel in handen hebben. De terugtrekking van Israel uit Zuid-Libanon onder druk van het geweld van Hezbollah in 2000, was een van de redenen waarom de zogenaamde tweede intifada uitbrak na het mislukken van Camp David. Bovendien: wie garandeert Israel vrede als het zich zonder akkoord heeft teruggetrokken?
Sommige Israelische politici zijn voorstander van een gedeeltelijke terugtrekking uit de Westelijke Jordaanoever, met als oogmerk dan een muur te bouwen, waardoor de Palestijnse terroristen niet meer Israel kunnen binnendringen. Onder andere oud-minister Ramon en oud-premier Barak van de Arbeidspartij zijn hiervan pleitbezorgers. Zij geloven dat er met de Palestijnse Autoriteit toch niet over vrede valt te praten. Wat zij evenwel uit het oog verliezen is dat er in Israel zelf 1 miljoen Palestijnen en in groot Jeruzalem zo’n 400.000 Palestijnen wonen. Als Israel niet in voldoende mate de Westelijke Jordaanoever ontruimt, zal dit aanleiding geven tot een verdergaande strijd, die ook naar de 1,4 miljoen Palestijnen die nog steeds binnen het Israelische bestuur vallen, uitgebreid zal worden. Bovendien biedt een muur geen enkele garantie tegen raketbeschietingen vanaf het Palestijnse gebied.

Documenten

VN Veiligheidsraadresolutie 242 van 22 –11- 1967 (ingekort)
De Veiligheidsraad,
Uitdrukking gevend aan zijn voortdurende bezorgdheid over de ernstige situatie in het Midden-Oosten;
Benadrukkend de ontoelaatbaarheid van het door middel van oorlog verwerven van grondgebied en de noodzaak om te werken aan een rechtvaardige en duurzame vrede waarin iedere Staat in het [onderhavige] gebied in veiligheid kan leven;
Voorts benadrukkend dat alle Lidstaten zich met hun aanvaarding van het Handvest van de Verenigde Naties hebben verplicht om in overeenstemming met Artikel 2 van het Handvest te handelen;

I. Bevestigt dat de uitvoering van het Handvest vereist dat in het Midden-Oosten een rechtvaardige en duurzame vrede tot stand komt waarvan de toepassing van de volgende principes deel moet uitmaken:

(i) Terugtrekking van gewapende Israelische eenheden uit gebieden die in het jongste conflict werden bezet;
(ii) Stopzetting van alle oorlogsbetuigingen of oorlogstoestanden en respect voor en erkenning van de soevereiniteit, territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van iedere Staat in het gebied en hun recht op leven in vrede binnen veilige en erkende grenzen, gevrijwaard van dreigingen of gewelddaden.

II. Bevestigt voorts de noodzaak

(a) Van het garanderen van de vrijheid van navigatie door de internationale waterwegen in het gebied;
(b) Van het bereiken van een rechtvaardige oplossing van het vluchtelingenprobleem;
(c) Van het garanderen van de territoriale onschendbaarheid van iedere staat in het gebied, door maatregelen waaronder de instelling van gedemilitariseerde zones.

Noten:
1) Bij de formulering van de resolutie is onder (i) het lidwoord ‘de’ bewust op twee plaatsen weggelaten: voor ‘eenheden’ en voor ‘gebieden’.
2) Onder (ii) wordt gesproken over ‘veilige en erkende grenzen’.

[verwijderd]
1
quote:

vanwiegtotgraf schreef:


Het past wel leuk in het linkse straatje anti-semitisme te vervangen door anti-palestinisme en dan net te doen alsof het hetzelfde is.

vr gr
VWTGWaarom is het links in een discussie het ene begrip voor het andere te vervangen en daarmee aan te tonen dat het heel gemakkelijk is de zaak van twee kanten te belichten?

Misschien moet je rechts zijn om ze (bekrompen) te denken.
Ivanrybkin
2
en nog eentje

Wat kwam eerst - terrorisme of ‘bezetting’?Er wordt met regelmaat beweerd dat Israel de terreur aan zichzelf te wijten heeft, omdat het geen eind maakt aan de bezetting van de tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 op Egypte en Jordanië veroverde gebieden (de Gazastrook, de West-oever en Oost-Jeruzalem). Het Palestijns terrorisme is volgens sommigen een ‘legitieme vorm van verzet’ tegen die bezetting.

Het tegen Joodse/Israelische doelen gericht Arabisch terrorisme begon echter niet na 1967, maar al in het begin van de twintigste eeuw. Zo werden in de zomer van 1929 door de Arabieren overal in het toenmalige mandaatgebied Palestina verschrikkelijke moordpartijen aangericht. Daarbij kwamen ondermeer tientallen Joden in Hebron om. Ook in 1936 gaf de toenmalige leider van de Palestijnen de Moefti van Jeruzalem (die met de Nazi’s collaboreerde) opdracht Joodse doelen aan te vallen en de Joodse economische sector in Palestina te boycotten.

Het met twee derde meerderheid aanvaarde delingsplan van de VN voor Palestina van 29 november 1947 werd door alle Arabische staten en de Palestijnse leiders afgewezen. Dit plan voorzag in een Joodse en Palestijns-Arabische staat. De Palestijnen en Arabische leiders meenden echter dat er geen plaats was voor een Joodse staat. De oorlog, die zij op 14 mei 1948 tegen Israel begonnen, had tot doel de Joodse staat te vernietigen.

Nadat die oorlog mislukte en de Arabische landen in 1949 met Israel een wapenstilstand sloten, werd de anti-Joodse terreur voor een groot deel vanuit de omliggende landen gepleegd. Dat gebeurde door de zogenaamde ‘fedayin’ (Palestijnse guerrilla’s), die op alle mogelijke manieren door hun gastlanden werden gesteund. Alleen al in periode 1951-1955 werden bijna 1.000 Israeli’s bij Palestijnse terreuraanslagen vanuit de Gazastrook en Jordanie gedood.

Al Fatah, dat tot doel had de Zionisten uit Palestina te verdrijven, werd opgericht in 1959. Dat is 8 jaar voordat Israel de Westelijke Jordaanoever en Gazastrook verover-de. Arafat was de eerste voorzitter. Op 14 januari 1965 voerde de militaire afdeling van Al Fatah haar eerste aanval op een Israëlisch doel uit.
De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO werd in 1964 opgericht. Dit gebeurde door de Arabische Liga. Doel was de vernietiging van Israel.
Hamas en de Islamitische Jihad, Palestijnse fundamen-talistische Moslimorganisaties, die het merendeel van de recente aanslagen op hun geweten hebben, zijn geheel niet geïnteresseerd in beëindiging van de bezetting door Israel. Zij willen de vernietiging van Israel.
Telkens als er sprake was van een mogelijke doorbraak in de vredesonderhandelingen, namen de aanslagen van beide organisaties toe. Toen in 1996 in Israel de regering Peres aan de macht was, werd Israel getroffen door een golf van terreur op winkelcentra en bussen. Daarop sloot premier Peres de grenzen voor de ca 80.000 Palestijnse werknemers. Dit bracht armoede en ‘Verelendung’ in de bezette gebieden teweeg. Daarop was Hamas precies uit. De uitzichtloosheid onder de Palestijnen leverde de organisatie nieuwe rekruten op voor het plegen van aanslagen en deed de animo voor vrede met Israel dalen.
Ook tijdens de komst van de Amerikaanse bemiddelaar Zini naar Israel in 2001 voerde Hamas twee cruciale aanslagen uit. Tijdens de Arabische top in Beiruth, eind maart 2002, waar een Saudisch plan voor vrede met Israel werd geaccepteerd, pleegde een zelfmoordenaar van Hamas een aanslag op een hotel, waar het Joodse Paasfeest werd gevierd. Hierbij kwamen 26 personen om en raakten meer dan hon-derd gewond. Het was het startsein voor de Israelische operatie Defensive Shield.
In 1993 sloten Israel en de PLO de Oslo akkoorden. Op basis daarvan werden, vanaf 1994, grote delen van de Westbank en de Gazastrook door Israel aan de Palestijnse Autoriteit overgedragen. Sindsdien is de veiligheid voor Israeli’s echter sterk afgenomen.
Jaar Aantal door terreur gedode Israeli’s
1989 32
1990 23
1991 26
1992 39
1993 (01/01-13/9)
38 [De Oslo akkoorden werden op 13 september 1993 ondertekend]
1993 (14/9-31/12) 26
1994 73
1995 52
1996 88
1997 31
1998 9
1999 4
2000 (vanaf 27/09) 47 [Alle slachtoffers in 2000 vielen vanaf 27 september]
2001 198
2002 (tot 22/04) 224
Totaal 911 (waarvan 752 na Oslo)

Conclusie: Niet de bezetting is de oorzaak van het Palestijnse terrorisme. Het omgekeerde is eerder het geval: Zolang het terrorisme voortduurt is het voor Israel onmogelijk een terri-toriaal compromis te sluiten, dat een einde maakt aan de bezetting.
Citaten:

Uit het voorwoord: Israel zal opkomen en zal overeind blijven tot de islam het elimineert, net zoals die de voorgangers ervan heeft geëlimineerd.

Uit artikel 6: De Islamitische Verzetsbeweging is een specifiek Palestijnse beweging die haar trouw aan Allah verschuldigd is, haar levenswijze aan de Islam ontleent en ernaar streeft het vaandel van Allah over iedere centimeter van Palestina te doen wapperen.

Uit artikel 7: Hamas heeft ernaar uitgekeken Allahs belofte ten uitvoer te leggen, hoeveel tijd dat ook kost. De profeet [Mohammed], gebed en vrede zij met hem, zei: “De tijd dat de moslims de joden zullen bevechten (en hen zullen doden) zal niet komen, totdat de joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die [dan] zullen uitschreeuwen: ‘O moslim, achter mij zit een jood, kom hier en dood hem!’”.

Uit artikel 13: Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem dan de jihad (heilige oorlog)

Ivanrybkin
0
quote:

hermione schreef:Ik ben even niet geïnteresseerd in een dioscussie over de legitimiteit van de acties.
Het gaat mij nu om de discussie over het begrip antisemitsime.
Wat in de omschrijving hierboven staat klopt niet.
Die omschrijving is niet neutraal, die is tendentieus,

Het is wel de definitie die met succes is verdedigd in de rechtzaal (in nederland!)

[verwijderd]
1
quote:

Ivanrybkin schreef:


www.cidi.nl


Ivan,

je kunt heel gemakkelijk allerlei artikelen aandragen uit Joodse hoek. Met hezelfde gemak zijn er talloze te vinden die de zaak van een andere kant benaderen enbelichten.
Je bewijst er niks mee.

Misschien ook eens kijken op de site www.eajg.nl

En verder op internet eens goed googlen.
Dan kom je een heleboel achtergrondartikelen tegen.
Sommige neutraal geschreven, anderen vanuit een bepaalde gezichtshoek.


[verwijderd]
0
quote:

Ivanrybkin schreef:


[quote=hermione]

Ik ben even niet geïnteresseerd in een dioscussie over de legitimiteit van de acties.
Het gaat mij nu om de discussie over het begrip antisemitsime.
Wat in de omschrijving hierboven staat klopt niet.
Die omschrijving is niet neutraal, die is tendentieus,


[/quote]


Het is wel de definitie die met succes is verdedigd in de rechtzaal (in nederland!)


Datum uitspraak en instantie s.v.p.
LJ-nummer mag ook!

Ivanrybkin
1
quote:

hermione schreef:Ivan,

je kunt heel gemakkelijk allerlei artikelen aandragen uit Joodse hoek. Je bewijst er niks mee.Eens, Ik bewijs er weinig mee,

maar, ik wil gewoon wat info aandragen voor een inhoudelijke discussie. Uiteindelijk is dat immers wat er bij een discussie hoort. Argumenten aandragen en die wegen. Dat doen wij in het klein, dat gebeurt in het Midden oosten in het groot.

De info is inderdaad van een israelische club, maar wel een die zijn documentatie en citaten op orde heeft en dat kan niet van alle sites die berichten over het midden oosten gezegd worden.

ik zal eens gaan lezen op de site van jou link :)

groet,
Ivan
[verwijderd]
0
quote:

Ivanrybkin schreef:


[quote=hermione]

Ivan,

je kunt heel gemakkelijk allerlei artikelen aandragen uit Joodse hoek. Je bewijst er niks mee.

[/quote]

Eens, Ik bewijs er weinig mee,

maar, ik wil gewoon wat info aandragen voor een inhoudelijke discussie. Uiteindelijk is dat immers wat er bij een discussie hoort. Argumenten aandragen en die wegen. Dat doen wij in het klein, dat gebeurt in het Midden oosten in het groot.

De info is inderdaad van een israelische club, maar wel een die zijn documentatie en citaten op orde heeft en dat kan niet van alle sites die berichten over het midden oosten gezegd worden.

ik zal eens gaan lezen op de site van jou link :)

groet,
Ivan


ga zo maar door Ivanrybkin...

dan leren we tenmiste wat !
[verwijderd]
5
quote:

hermione schreef:


[quote=vanwiegtotgraf]
Het past wel leuk in het linkse straatje anti-semitisme te vervangen door anti-palestinisme en dan net te doen alsof het hetzelfde is.

vr gr
VWTG

[/quote]

Waarom is het links in een discussie het ene begrip voor het andere te vervangen en daarmee aan te tonen dat het heel gemakkelijk is de zaak van twee kanten te belichten?

Misschien moet je rechts zijn om ze (bekrompen) te denken.


Het manipuleren van een uitspraak om je gelijk te krijgen is tegenwoordig een overwegend linkse bezigheid (lees SP, Groen-Links, PvdA). Het gaat er namelijk om iets recht te praten wat krom is en als dat niet met rechtlijnige en zinnige argumenten kan dan moet je iets anders verzinnen. Dan ontken je een deel van de geschiedenis en roept populair dat anti-semitisme en anti-palestinisme hetzelfde is. En dan heb je het bewijs geleverd voor jezelf en de achterban.

vr gr
VWTG
[verwijderd]
0
Ivanrybkin
0
quote:

hermione schreef:Datum uitspraak en instantie s.v.p.
LJ-nummer mag ook!
De aangiften in het kader van antisemitisme worden afgehandeld als aangiften vanwege racisme.

Ik wil in dit kader verwijzen naar het jaaroverzicht antisemitisme van het cidi.

Daarin vindt je niet direct de Datum van de uitspraken of de LJ-nummers.
In veel gevalllen blijft het bij aangiften, zonder dat er vervolgens door het OM een strafzaak wordt gestart.

De uitspraken zijn schaars.Ik moet hier even in gebreke blijven. Zal nog ff zoeken, maar dat wordt niet vanmiddag.

jaap_10
7
In een misdaadfilm zie je wel eens een moordenaar die zijn slachtoffer toevoegt: "It's nothing personal." Het is een schrale troost.

Zo is het een beetje met de claim dat je voor de vernietiging van de Joodse staat kunt zijn en toch maar mooi geen jodenhater bent. Het eindresultaat is hetzelfde.
[verwijderd]
1
quote:

vanwiegtotgraf schreef:


[quote=hermione]
[quote=vanwiegtotgraf]
Het past wel leuk in het linkse straatje anti-semitisme te vervangen door anti-palestinisme en dan net te doen alsof het hetzelfde is.

vr gr
VWTG

[/quote]

Waarom is het links in een discussie het ene begrip voor het andere te vervangen en daarmee aan te tonen dat het heel gemakkelijk is de zaak van twee kanten te belichten?

Misschien moet je rechts zijn om ze (bekrompen) te denken.

[/quote]


Het manipuleren van een uitspraak om je gelijk te krijgen is tegenwoordig een overwegend linkse bezigheid (lees SP, Groen-Links, PvdA). ..
vr gr
VWTG


linkse bezigheid...ben jij ook links? welke uitspraak bedoel je?

manipulatie is alle middelen aangrijpen om gelijk te krijgen ! geef maar wat voorbeelden...

zo kan het ook !
[verwijderd]
2
quote:

vanwiegtotgraf schreef:


Het manipuleren van een uitspraak om je gelijk te krijgen is tegenwoordig een overwegend linkse bezigheid (lees SP, Groen-Links, PvdA). Het gaat er namelijk om iets recht te praten wat krom is en als dat niet met rechtlijnige en zinnige argumenten kan dan moet je iets anders verzinnen. Dan ontken je een deel van de geschiedenis en roept populair dat anti-semitisme en anti-palestinisme hetzelfde is. En dan heb je het bewijs geleverd voor jezelf en de achterban.

vr gr
VWTG
[/quote]


Ik probeer niet mijn gelijk te krijgen.
Ik probeer slechts aan te geven dat er twee kanten aan een verhaal zijn. En dat werkte in dit geval door het ene woord te vervangen door een ander.
Het zal wel rechts zijn om voor het gemak er alleen uit te halen wat in het eigen straatje past.

[quote=hermione]

Waarom is het links in een discussie het ene begrip voor het andere te vervangen en daarmee aan te tonen dat het heel gemakkelijk is de zaak van twee kanten te belichten?


[verwijderd]
0
quote:

Mr. Nice Guy schreef:


[quote=vanwiegtotgraf]
[quote=hermione]
[quote=vanwiegtotgraf]
Het past wel leuk in het linkse straatje anti-semitisme te vervangen door anti-palestinisme en dan net te doen alsof het hetzelfde is.

vr gr
VWTG

[/quote]

Waarom is het links in een discussie het ene begrip voor het andere te vervangen en daarmee aan te tonen dat het heel gemakkelijk is de zaak van twee kanten te belichten?

Misschien moet je rechts zijn om ze (bekrompen) te denken.

[/quote]


Het manipuleren van een uitspraak om je gelijk te krijgen is tegenwoordig een overwegend linkse bezigheid (lees SP, Groen-Links, PvdA). ..
vr gr
VWTG
[/quote]

linkse bezigheid...ben jij ook links? welke uitspraak bedoel je?

manipulatie is alle middelen aangrijpen om gelijk te krijgen ! geef maar wat voorbeelden...

zo kan het ook !Het voorbeeld stond erbij maar dat heb je misschien per ongeluk uitgeveegd?

vr gr
VWTG
Boemba ~ de stem van de rede
2
"Het past wel leuk in het linkse straatje anti-semitisme te vervangen door anti-palestinisme en dan net te doen alsof het hetzelfde is."

anti-semitisme links?
en fyi: anti-semitisme is ook anti-palestinisme...

weten mensen hier wel wie de semieten zijn?

vreemde discussie zo

ook altijd raar om te zien hoe mensen zich hier zo op kunnen fokken over die achterlijke volkeren daar...

oorlog is primitief, wij horen ons daar verre van te houden![verwijderd]
1
quote:

vanwiegtotgraf schreef:


[quote=Mr. Nice Guy]
[quote=vanwiegtotgraf]
[quote=hermione]
[quote=vanwiegtotgraf]
Het past wel leuk in het linkse straatje anti-semitisme te vervangen door anti-palestinisme en dan net te doen alsof het hetzelfde is.

vr gr
VWTG

[/quote]

Waarom is het links in een discussie het ene begrip voor het andere te vervangen en daarmee aan te tonen dat het heel gemakkelijk is de zaak van twee kanten te belichten?

Misschien moet je rechts zijn om ze (bekrompen) te denken.

[/quote]


Het manipuleren van een uitspraak om je gelijk te krijgen is tegenwoordig een overwegend linkse bezigheid (lees SP, Groen-Links, PvdA). ..
vr gr
VWTG
[/quote]

linkse bezigheid...ben jij ook links? welke uitspraak bedoel je?

manipulatie is alle middelen aangrijpen om gelijk te krijgen ! geef maar wat voorbeelden...

zo kan het ook !
[/quote]


Het voorbeeld stond erbij maar dat heb je misschien per ongeluk uitgeveegd?

vr gr
VWTG


nee vanwiegtotgraf, ik heb het voorbeeld niet uitgeveegd, ik heb je punt m.b.t. manipulatie gemist...!

in het engels zeggen ze "big words" moet je niet gebruiken om je punt te maken... wat heeft SP, GL en PvdA hier mee te maken?

zo kan het ook !

[verwijderd]
4
quote:

Boemba schreef:
anti-semitisme links?zo kun je het wel stellen, Boemba. In het kader van het politiek-correct denken heeft links Nederland, in combinatie met een aantal Arabische staten, zich het lot toegeëigend van het onderdrukte Palestijnse Volk. Dat andere principes daarvoor moeten wijken maakt niet uit. Dat ze het Palestijnse volk daarmee geen dienst bewezen hebben heeft ze alleen nog maar grimmiger gemaakt.
En al moet de Joodse Staat de zee in, als daarmee het doel bereikt wordt, laat gaan.

vr gr
VWTG
[verwijderd]
0
Imagine all the people living life in peace, zo schreef John Lennon.
Beluister deze song eens goed en probeer er naar te leven, dat zou een hoop ellende schelen. Helaas worden ook de boodschappers van de vrede zoals Lennon en Peres door hun eigen volk vermoord. Mensen willen en kunnen leren, regeringen niet.

Golfgep
[verwijderd]
0
quote:

Mr. Nice Guy schreef:in het engels zeggen ze "big words" moet je niet gebruiken om je punt te maken... wat heeft SP, GL en PvdA hier mee te maken?

zo kan het ook !


Beste Nice Guy,

ik heb dat er alleen maar bij gezet om te verduidelijken wat ik bedoelde. Het manipuleren is in dit geval om net te doen of de holocaust ongeveer hetzelfde is als een strijd die wel degelijk door twee partijen wordt gevoerd. De ene partij (Israël) is militair veel sterker en de andere partij Hezbollah, Hamas etc) bedient zich van terrorisme als wapens. De Palestina-aanhangers doen nu heel raar als ineens de twee partijen daadwerkelijk op het slagveld staan. Die strijd is al jaren aan de gang alleen even wat heviger. En natuurlijk met de burger als slachtoffer. Dat valt echter niet éénzijdig Israël te verwijten.

Duidelijk? Zo kan het ook!

vr gr
VWTG

130 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 545,95 -8,39 -1,51% 26 okt
AMS25-24h^ 545,77 -0,18 -0,03% 04:51
AMX 805,09 -22,32 -2,70% 26 okt
ASCX 914,31 -22,98 -2,45% 26 okt
BEL 20 3.210,16 -36,29 -1,12% 26 okt
BRX20-24h^ 3.234,72 +24,56 +0,76% 04:52
Germany30^ 12.204,90 +27,72 +0,23% 26 okt
Dutch15-index 15.862,65 -231,25 -1,44% 26 okt
Euro30-index 15.946,58 -403,33 -2,47% 26 okt
US30^ 27.690,46 0,00 0,00% 26 okt
US500^ 3.403,18 0,00 0,00% 26 okt
Nasd100^ 11.510,71 0,00 0,00% 26 okt
Japan225^ 23.414,59 0,00 0,00% 26 okt
WTI^ 38,74 +0,09 +0,25% 04:52
Brent 40,83 0,00 0,00% 26 okt
EUR/USD 1,1820 +0,0011 +0,10% 04:47
BTC/USD 13.096,36 +63,44 +0,49% 04:52
Gold spot 1.908,21 +5,37 +0,28% 04:52
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
PROSUS 81,000 +1,600 +2,02% 26 okt
Galapagos 108,000 +0,250 +0,23% 26 okt
ArcelorMittal 12,450 -0,002 -0,02% 26 okt
Dalers Laatst +/- % tijd
RANDSTAD NV 47,050 -1,580 -3,25% 26 okt
ASMI 123,050 -3,950 -3,11% 26 okt
Royal Dutch Shell A 10,536 -0,334 -3,07% 26 okt

Nieuws Forum

'Oud-topman mijnbouwer BHP mogelijk n...
Ronald Engels op 27 okt 2020 00:50
10
Flinke verliezen op Wall Street
Lepre Chaun op 26 okt 2020 21:59
6
Damrak begint fors in het rood
Maan Arkenbosch op 26 okt 2020 21:23
10
'Lagere resultaten voorzien bij chipb...
jan de vakman op 26 okt 2020 20:50
1
Drempel voor negatieve rente bij ABN ...
Kaviaar op 26 okt 2020 20:27
5