Forum: Beter Bed » Beter Bed boekt recordomzet en hogere winst in 2011, mede door sterke groei Duitsland | Belegger.nl

Beter Bed boekt recordomzet en hogere winst in 2011, mede door sterke groei Duitsland

2 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
maci
0
Stijging omzet over geheel 2011 met 6,0% naar € 397,0 miljoen.
Recordbrutomarge zowel over geheel 2011 (56,5%) als over het vierde kwartaal 2011 (58,8%).
Nettowinst groeit licht met 0,3% naar € 28,0 miljoen (2010: € 27,9 miljoen).
Winst per aandeel: € 1,29 (2010: € 1,30).
Dividendvoorstel: € 1,10 per aandeel, pay-out ratio 85%.

Ton Anbeek, Directievoorzitter:
'Wij zijn verheugd wederom een recordjaar te kunnen rapporteren voor wat betreft omzet, brutomarge en nettowinst. Ondanks dat de ontwikkeling van de orderintake in één van onze belangrijkste markten, Nederland, vanaf augustus behoorlijk terugviel als gevolg van dalende bezoekersaantallen, hebben we in alle landen een verbetering van het marktaandeel gerealiseerd. Deze goede resultaten zijn mede te danken aan de enorme inzet en professionaliteit van onze medewerkers. Hoewel de vooruitzichten voor 2012 in onder andere Nederland en Spanje uitdagend blijven stellen we in het licht van de relatief goede jaarresultaten over 2011, alsook de sterke balans, voor om een dividend van 85% van de nettowinst aan onze aandeelhouders uit te keren.'

Vierde kwartaal 2011
In het vierde kwartaal neemt de omzet van Beter Bed Holding toe met 5,2% naar € 108,0 miljoen (vierde kwartaal 2010: € 102,6 miljoen). De omzet in de vergelijkbare winkels groeit met +1,8% (vierde kwartaal 2010: -4,5%). De omzetontwikkeling per land is in het vierde kwartaal als volgt:

Duitsland
16%

Nederland
-12%

Zwitserland
19%

Oostenrijk
21%

Spanje
15%

België
42%

Polen
68%
(van vier naar zes winkels)

In Duitsland groeit de omzet in het vierde kwartaal met 16% (inclusief nieuw geopende filialen). In vergelijkbare winkels neemt de omzet in het vierde kwartaal toe met 12%. In Nederland heeft een combinatie van een fors lagere orderportefeuille aan het eind van het derde kwartaal en een 10%-daling van de omzet in vergelijkbare winkels in het vierde kwartaal gezorgd voor een daling van de omzet met 12%. In Spanje wordt de daling van de omzet in vergelijkbare winkels in het vierde kwartaal gecompenseerd door de groei van het aantal winkels.

De brutomarge komt in het vierde kwartaal van 2011 uit op 58,8% (vierde kwartaal 2010: 58,5%). De operationele kosten nemen mede door de groei van het gemiddeld aantal filialen met 73 winkels toe van € 44,2 miljoen naar € 49,2 miljoen. De gemiddelde kosten per winkel nemen in het vierde kwartaal van 2011 toe met bijna 4%. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is een toename van de uitgaven aan marketing. Het bedrijfsresultaat (EBIT) komt over het vierde kwartaal van 2011 uit op € 14,3 miljoen (13,2% van de omzet) ten opzichte van € 15,8 miljoen (15,4% van de omzet) in 2010. De belastingdruk in het vierde kwartaal van 2011 is met 27,7% hoger dan de belastingdruk in het vergelijkbare kwartaal 2010 (24,5%), met name het resultaat van een groter aandeel van de winst uit Duitsland alwaar de marginale belastingtarieven hoger zijn. De nettowinst over het vierde kwartaal van 2011 daalt hierdoor naar € 10,2 miljoen (2010:
€ 11,9 miljoen).

Geheel 2011
De omzet over geheel 2011 neemt toe met 6,0% naar € 397,0 miljoen (2010: € 374,7 miljoen). Deze toename is mede het resultaat van de groei van het aantal filialen met 70 naar 1.187 (ultimo 2010: 1.117 filialen). De omzet in vergelijkbare winkels neemt over het jaar 2011 licht toe met 0,4% (2010: -1,3%).
Vanaf augustus 2011 is een groot verschil waar te nemen in de ontwikkeling van de voor de groep twee belangrijkste markten, Nederland en Duitsland. In Nederland zijn als gevolg van een dalend consumentenvertrouwen en een afnemende koopbereidheid de bezoekersaantallen en daarmee de orderintake in vergelijkbare winkels vanaf augustus 2011 gedaald.
In Duitsland ontwikkelt het consumentenvertrouwen zich op een vrijwel ongewijzigd hoog niveau. Sterke jubileumpromoties ondersteund door reclame en het toegekende predicaat "best geteste matras" voor Vitalis Star, zorgen voor een groei van de omzet (in vergelijkbare winkels met 6,1%).

De consumentenbestedingen in de markt voor slaapkamerartikelen zijn in 2011 op een lager niveau uitgekomen dan in 2010. Desondanks heeft de onderneming ook in 2011 een groei van haar marktaandeel gerealiseerd.

In 2011 is de brutomarge verder verbeterd naar 56,5% (2010: 55,9%). De operationele kosten nemen mede als gevolg van de groei van het aantal winkels en hogere marketinguitgaven in Duitsland toe van € 172,0 miljoen naar € 186,1 miljoen. Als percentage van de omzet stijgen de kosten van 45,9% naar 46,9%. De gemiddelde kosten per winkel stijgen in 2011 met bijna 2%.

Het bedrijfsresultaat komt over geheel 2011 uit op € 38,3 miljoen (9,6% van de omzet) ten opzichte van € 37,5 miljoen (10,0% van de omzet) over 2010. De belastingdruk stijgt van 24,6% in 2010 naar 26,0% over geheel 2011. De nettowinst in 2011 bedraagt € 28,0 miljoen (2010: € 27,9 miljoen). De winst per aandeel over 2011 komt uit op € 1,29 (2010: € 1,30).

De totale investeringen in 2011 bedragen € 13,3 miljoen (2010: € 8,2 miljoen). In 2011 is € 9,8 miljoen hiervan geïnvesteerd in nieuwe en bestaande winkels (2010: € 6,7 miljoen). Het resterende bedrag is voornamelijk geïnvesteerd in IT. De kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) bedraagt in 2011 € 36,5 miljoen ten opzichte van € 35,8 miljoen in 2010. De solvabiliteit komt aan het einde van 2011 uit op 54,1% (2010: 53,4%). De rentedragende schuld per eind 2011 bedraagt € 8,3 miljoen (eind 2010: € 7,0 miljoen).

Operationeel
In 2011 worden in totaal 123 winkels geopend en 53 gesloten. Hiermee komen er per saldo 70 winkels bij. Ultimo 2011 heeft de onderneming 1.187 winkels.
Matratzen Concord (incl. MAV)
De omzet van de cash & carry-winkelformule Matratzen Concord komt over 2011 uit op € 244,6 miljoen (61,6% van de totale concernomzet). Dit is een groei van 11,6% ten opzichte van 2010. In vergelijkbare winkels neemt de omzet met 5,1% toe. In 2011 wordt 83% van de omzet van Matratzen Concord in Duitsland behaald.

Deze formule opent in 2011 netto 46 nieuwe winkels, waarvan 23 in Duitsland. In Oostenrijk worden netto tien winkels geopend, in Zwitserland negen, in Polen twee, in zowel Nederland als België wordt één winkel geopend.

Beter Bed
Deze formule is actief in Nederland en sinds 2011 ook in België. Het aantal Beter Bed-winkels groeit met twee winkels van 85 naar 87 als gevolg van negen openingen en zeven sluitingen. In het eerste kwartaal van 2011 is een strategische samenwerking met wehkamp.nl gestart. In het vierde kwartaal is de webshop beterbed.nl opnieuw gelanceerd. De omzet neemt in 2011 met 5,1% af naar € 108,0 miljoen (2010: € 113,7 miljoen). Hiermee draagt deze formule 27,2% bij aan de totale concernomzet. In de vergelijkbare winkels neemt de omzet van Beter Bed over geheel 2011 af met 7,0%.

Overige formules
Over 2011 bedraagt de omzet van de overige formules € 44,5 miljoen (2010: € 41,8 miljoen). Dit is inclusief de omzet van de winkelformules BeddenREUS (Nederland), Slaapgenoten/Dormaël Slaapkamers (Nederland), El Gigante del Colchón (Spanje) en de groothandel DBC. De omzet over 2011 is 6,5% hoger dan over 2010. Met ruim 14% realiseert DBC de hoogste omzetgroei van deze activiteiten. Deze overige formules dragen 11,2% bij aan de totale concernomzet.

Dividend
Het dividendbeleid van Beter Bed Holding N.V. is gericht op maximalisatie van het aandeelhoudersrendement
drulletje drie
0
PERSBERICHT: Beter Bed boekt recordomzet en -2-

(Nederland), Slaapgenoten/Dormaël Slaapkamers (Nederland), El Gigante del
Colchón (Spanje) en de groothandel DBC. De omzet over 2011 is 6,5% hoger dan
over 2010. Met ruim 14% realiseert DBC de hoogste omzetgroei van deze
activiteiten. Deze overige formules dragen 11,2% bij aan de totale concernomzet.

Dividend
Het dividendbeleid van Beter Bed Holding N.V. is gericht op maximalisatie van
het aandeelhoudersrendement met behoud van een gezonde vermogenspositie.
Doelstelling van de onderneming is om ten minste vijftig procent van de
nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders als de solvabiliteit van de
onderneming niet lager is dan dertig procent en de ratio netto-rentedragende-
schuld/EBITDA niet groter is dan twee.

In november 2011 is een interim-dividend in contanten uitgekeerd van EUR 0,47 per
aandeel.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 18 april 2012, zal
worden voorgesteld om een contant slotdividend uit te keren van EUR 0,63. Hiermee
komt het dividend over 2011 uit op EUR 1,10 per aandeel (2010: EUR 1,30 per aandeel)
en wordt 85% van de nettowinst uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit is met
uitzondering van het jaar 2010, toen eenmalig 100% werd uitgekeerd, in lijn met
bovengenoemd dividendbeleid en het uitkeringsbeleid in de afgelopen jaren.

Controleverklaring
De financiële gegevens in de bijlagen zijn ontleend aan de geconsolideerde
jaarrekening van Beter Bed Holding N.V. die op 18 april 2012 ter vaststelling
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden aangeboden en waarbij
een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant is
afgegeven.

Gang van zaken en vooruitzichten eerste maanden 2012
De ontwikkelingen in de belangrijkste markten van de groep in de eerste twee
maanden van 2012 zijn nagenoeg identiek aan die in het laatste kwartaal van
2011. De omzet in vergelijkbare winkels heeft zich tot op heden positief
ontwikkeld in Duitsland en negatief in Nederland. Het lijkt vooralsnog niet
onmogelijk dat het effect op het bedrijfsresultaat door de daling van de
orderintake in vergelijkbare winkels in Nederland gecompenseerd kan worden door
de omzetstijging in Duitsland.

In Duitsland blijft het consumentenvertrouwen onveranderd hoog. Met name in
Nederland en Spanje blijven consumenten onzeker in 2012. Hun koopbereidheid zal
daarmee naar verwachting relatief laag blijven. Ondanks deze lastige
omstandigheden zal het in 2011 aangescherpte prijs- en promotiebeleid ook in
2012 weer gericht zijn op het continu vergroten van marktaandeel in alle markten
waar de onderneming actief is.

Voor wat betreft de expansie verwacht de onderneming in 2012 opnieuw netto
(saldo van openingen en sluitingen) tussen de 70 tot 80 nieuwe winkels te
openen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Profiel
Beter Bed Holding N.V. is actief in de Europese markt voor slaapcomfort. De
activiteiten omvatten detailhandel met in totaal 1.187 winkels per eind 2011,
via de ketens Beter Bed (Nederland en België), Matratzen Concord (Duitsland,
Zwitserland, Oostenrijk, Nederland, België en Polen), El Gigante del Colchón
(Spanje), BeddenREUS, Dormaël en Slaapgenoten (alle drie actief in Nederland) en
MAV (Duitsland). Verder is Beter Bed Holding via haar dochter DBC International
actief in de ontwikkeling en groothandel van merkartikelen in de
slaapkamerbranche in Nederland, Duitsland, België, Spanje, Oostenrijk,
Zwitserland en Turkije. Beter Bed Holding N.V. behaalde in 2011 een netto-omzet
van EUR 397,0 miljoen. 63% van de netto-omzet van de groep wordt buiten Nederland
gerealiseerd. Het aandeel Beter Bed Holding is sinds december 1996 genoteerd aan
NYSE Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Small cap Index.
2 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 22-aug-19 17:35
Koers 2,010
Verschil -0,140 (-6,51%)
Hoog 2,190
Laag 2,000
Volume 219.530
Volume gemiddeld 263.770
Volume gisteren 327.436