De algemene rekenkamer

2.376 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 » | Laatste
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 20 maart 2020 11:52:


De boeking van lopende contracten gebeurt ahv tijdsevenredigheid tov de totale contractswaarde en is als volgt weer te geven.

Per jaar wordt er een tijdsevenredige omzet geboekt van 400/4 die verdeeld wordt naar 75% ifrs omzet in het jaar en 25% naar deferred te vervallen in de jaren +1t/m+4. [1]

Bij definitieve ondertekening van het contract heeft TT al inzicht hoe deze ingeschatte omzet als gerapporteerde omzet in de boeken zal worden verantwoord.
De te rapporteren omzet zal bij een gelijkblijvende totaalwaarde het volgende beeld te zien geven:
Jaar 1 : 75
Jaar 2 : 75 + 6,25= 81,25
Jaar 3 : 75 + 12,50= 87,50
Jaar 4 : 75 + 18,75= 93,75
Jaar 5 : 25
Jaar 6 : 18,75
Jaar 7 : 12,50
Jaar 8 : 6,25
Ult jaar 4 is er aan IFRS omzet t/m jaar 4 337,50 verantwoord en staat er een potje deferred te wachten van 62,50. [2]

totale boeking; [3]
Unbilled 400
Gerapporteerde IFRS omzet 337,50
Nog te rapporteren deferred omzet 62,50

De te factureren omzet gebeurt op basis van afgeleverde eenheden. [4]
Jaar 110, Jaar+1 105, Jaar+2 95, Jaar=3 90

Deze boeking geeft de opboeking van debiteuren weer met als tegenrekening unbilled. [5]
...

Voor ik in ga op het geheel en de extra leveringen in het vijfde jaar eerst enkele vragen over bovenstaande stukjes.

[1]: Waar haal je die 75% ifrs vandaan? Volgens mij is een levering in feite het ingaan van een serviceperiode. In jouw voorbeeld is dat 4 jaar, toevallig evenveel jaren als de leveringsperiode van 4 jaar, maar de serviceperiode kan ook langer duren (bijv. 7 jaar).
Dit betekent dat in jouw voorbeeld na 1 jaar slechts 110/8 (of 100/8 = 12,5 bij het lineair uitsmeren) als ifrs-omzet geboekt kan worden. Die 1/8 is het resultaat van het voor 1/4de 'opgebruiken' van de bij een levering geboden serviceperiode en een factor 1/2 omdat die 110 leveringen niet op t=0 maar verspreid over het eerste jaar plaatsvinden. Analoog bij de volgende jaren.

Bij mijn volgende vragen volg ik echter jouw aanname van 75% ifrs, dit om de discussie niet te ingewikkeld te maken.

[2]: Binnen jouw aanname (zie echter [1]) kan ik dit volgen en klopt je som.

[3]: Wat versta je precies onder 'totale boeking' en over welk tijdstip heb je het? Ik neem aan dat er ult. jaar 4 toch wel het nodige gefactureerd zal zijn, en 'unbilled' dus veel lager dan 400 of zelfs nul zal zijn?

[4]: Niet principieel van belang bij deze discussie. Er kan een ander factureringsschema afgesproken zijn. Uit de groei van de defrev bij Automotive krijg ik de indruk dat TT veel 'vooraf' factureert (per jaar of per staffel).

[5]: Voor het evenwicht op de balans wordt dan:
- de post unbilled verlaagd, en/of
- de post defrev aan de andere (credit-)kant van de balans verhoogd.
Ik denk dat de tweede tegenboeking veelal groter zal zijn dan de eerste, zie punt [4].

Bij spoedige betaling zal de 'opboeking' naar debiteuren binnen de balans overigens snel omgezet worden in cash.

boem!
0
Ik ga niet zoals jij uit van een serviceperiode die gelijkelijk wordt toebedeeld vanuit afleveringen maar:
75% direct als IFRS omzet waarna de serviceperiode ingaat voor de resterende 25% naar gelang de contractperiode duurt.

Een verdeling op basis van serviceperiode leidt tot waarden die geen enkele verhouding meer hebben met de getoonde getallen mbt IFRS omzet en deferred revenue.
Met afleveringen in 2016 t/m 2019 van 191 mio, 245 mio, 319 mio en 380 mio moet een substantieel wel geboekt zijn onder IFRS omzet van het betreffende jaar omdat de deferred revenue per 31-12 2019 278 mio aangeeft.(24% van de operationele omzet)

ad3 dit is het resultaat van de boekingen vanuit het backlog waarbij 75% direct wordt geboekt naar IFRS en 25% over 4 jaar wordt uitgesmeerd over de jaren +1t/m+4.
Deze boeking vanuit het backlog staat volledig los van de werkelijk gefactureerde bedragen.
De 400 wordt opgeboekt met vermelding van unbilled en de omzet wordt verantwoord met 337,50 direct en 62,50 uitgesteld.

Daarnaast zal TT volgens haar evereengekomen factureringsschema de werkelijke afleveringen uitfactureren.
In mijn voorbeeld in jaar 1 110, jaar 2 105, jaar 3 95 mio en in jaar 4 90 mio.

Per saldo eveneens 400 mio waardoor Unbilled op 0 komt te staan.
Ad 4 is een antwoord op jouw vraag hoe de facturering plaats vindt.

Na de finale facturering zal unbilled voor dit contract altijd op 0 staan.
De opgeboekte debiteuren bedragen zullen reeds geruime tijd dan wel na het verstrijken van de betalingstermijn omgezet zijn in kas.

Voor het evenwicht in de balans staat er dan
kas 400
Ifrs omzet 337,50
Nog te verantwoorden omzet 62,50
Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 24 maart 2020 03:42:


Ik ga niet zoals jij uit van een serviceperiode die gelijkelijk wordt toebedeeld vanuit afleveringen maar:
75% direct als IFRS omzet waarna de serviceperiode ingaat voor de resterende 25% naar gelang de contractperiode duurt.

Een verdeling op basis van serviceperiode leidt tot waarden die geen enkele verhouding meer hebben met de getoonde getallen mbt IFRS omzet en deferred revenue.
Met afleveringen in 2016 t/m 2019 van 191 mio, 245 mio, 319 mio en 380 mio moet een substantieel wel geboekt zijn onder IFRS omzet van het betreffende jaar omdat de deferred revenue per 31-12 2019 278 mio aangeeft.(24% van de operationele omzet)
...


Eerst even de TT-Automotive cijfers van de laatste drie boekjaren (vlnr: 2017/2018/2019). Regel D komt op afrond-dingetjes na overeen met jouw cijfers hierboven.

A. ultimo-stand defrev: 98/172/278
B. reported ifrs-omzet : 196/245/266
C. net movement defrev etc.: 49/72/115
D. operationele omzet : 245/317/381 (gelijk aan B+C zoals het hoort)

Nu zeg jij: "De waarden B zijn niet te verklaren uit het deferren en de daarop volgende vrijval over serviceperioden. Daarom moet een 'substantieel' deel [door jou geschat op 75%] van D direct als ifrs onder B geboekt worden."

Ik deel die mening niet. De (stijgende) ifrs-omzetten B ontstaan door vrijval van de aan het begin van elk jaar al aanwezige defrev A, plus wat bij nieuwe leveringen al in het betreffende jaar vrijvalt cq direct als ifrs (of unbilled) geboekt mag worden. Een '75%-aanname' is nogal willekeurig, m.i. te hoog, en eigenlijk ook niet nodig.
Merk op dat de defrev naijlt, de procentuele stijgingen bij A zijn veel groter dan die bij B en D. Je hebt gelijk dat de defrev-waarden bij A nog bescheiden zijn vergeleken met D. Dat ligt aan het naijlen, maar duidt er ook op dat de gemiddelde serviceperiode vrij kort is (eerder 2 jaar dan 4 jaar). Mogelijk hebben sommige contracten een abonnementsvorm waarbij er elk jaar naar de oem gefactureerd wordt, ook voor de service aan eerdere geleverde auto's.

Nu naar jouw rekenvoorbeeld van een vierjarig contract met elk jaar leveringen voor een bedrag van gemiddeld 100, dat is dus de (lineair uitgesmeerde) operationele omzet per jaar. Bij elke levering gaat een serviceperiode in (door jou toevalligerwijs ook op 4 jaar gesteld) en wordt het bijbehorende bedrag in mijn interpretatie gedeferred met geleidelijke vrijval in 4 jaar.

Bij een levering in het begin jaar 1 valt gedurende dat eerste jaar al een kwart van het gedeferde bedrag vrij. Bij levering aan het eind van dat jaar is die vrijval nul. Bij gelijkmatig verspreide leveringen is dat gemiddeld 1/8ste, dus de ifrs-omzet in jaar 1 is 100/8 = 12,5.

Jij concludeert dat deze opbouw te klein en/of te langzaam is om de echte ifrs-omzetten te verklaren. Maar het bouwt snel op. Stel even dat het een doorlopend contract betreft, dus ook leveringen in jaar 5, 6, ... Dan krijgen we:

jaar 1 : defrev-beginstand 0,00 / ifrs-omzet 12,5
jaar 2 : defrev-beginstand 87,5 / ifrs-omzet 37,5
jaar 3 : defrev-beginstand 150 / ifrs-omzet 62,5
jaar 4 : defrev-beginstand 187,5 / ifrs-omzet 87,5
jaar 5 : defrev-beginstand 200 / ifrs-omzet 100
jaar 6 : defrev-beginstand 200 / ifrs-omzet 100
jaar 7 : idem, enzovoorts.

Ondanks de onrealistische beginwaarde nul voor de defrev (bij het echte Automotive is dat natuurlijk anders) neemt ifrs snel toe tot 100, gelijk aan de operationele omzet.
NB. De 'evenwichts'-verhouding defrev/omzet = 2 hoort bij een serviceduur van 4 jaar. Bij 2 jaar is het 1, de algemene formule is defrev = omzet x duur/2.

Beperktedijkbewaking
0
VERVOLG
In jouw oorspronkelijke voorbeeld houden de leveringen na 4 jaar op (uitbreiding of ophoging laat ik nog even buiten beschouwing). Dan krijgen we:

jaar 1 : defrev-beginstand 0,00 / ifrs-omzet 12,5
jaar 2 : defrev-beginstand 87,5 / ifrs-omzet 37,5
jaar 3 : defrev-beginstand 150 / ifrs-omzet 62,5
jaar 4 : defrev-beginstand 187,5 / ifrs-omzet 87,5
jaar 5 : defrev-beginstand 200 / ifrs-omzet 87,5
jaar 6 : defrev-beginstand 112,5 / ifrs-omzet 62,5
jaar 7 : defrev-beginstand 50 / ifrs-omzet 37,5
jaar 8 : defrev-beginstand 12,5 / ifrs-omzet 12,5
jaar 9 : alles 0

Als je dit vergelijkt met jouw oorspronkelijke tabel in je post van 20 maart om 11.52 zie je dat bij mij de ifrs-opbouw langzamer gaat, maar de afbouw ook. De ifrs-omzetten in jaar 1 en 2 lijken onrealistisch laag, maar dat komt door:
- defrev nul bij de start (onrealistisch),
- de gemiddelde serviceduur is vermoedelijk korter dan 4 jaar (zie vorige post).

Bij een gemiddelde serviceduur van 2 jaar zouden onze resultaten meer op elkaar gaan lijken. Eigenlijk is jouw aanname van 75% directe ifrs-boeking een (onbewust-) kunstmatige manier om impliciet een kortere levensduur dan de beweerde 4 jaar in te bouwen.
Al met al blijf ik van mening dat mijn interpretatie de juiste is, al speelt onzekerheid over de echte serviceduren bij Automotive hier wel een rol.

Uit deze beschouwingen zijn een paar globale conclusies over de echte Automotive cijfers te trekken (bij 2 en 3 even aangenomen dat de corona-ellende niet tot een langdurige depressie al leiden):
1. De serviceduren (= looptijd deferrals) nemen bij sommige contracten misschien toe, maar zijn gemiddeld niet veel langer dan 2 jaar.
2. De ifrs-omzet ijlt na op de operationele omzet, maar zal eveneens (fors) stijgen.
3. De balanspost defrev ijlt nog meer na. Deze zal procentueel sterker stijgen dan de ifrs-omzet, en dit of volgend jaar qua getalswaarde in de buurt komen van de operationele omzet.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 24 maart 2020 03:42:


...
ad3 dit is het resultaat van de boekingen vanuit het backlog waarbij 75% direct wordt geboekt naar IFRS en 25% over 4 jaar wordt uitgesmeerd over de jaren +1t/m+4.
Deze boeking vanuit het backlog staat volledig los van de werkelijk gefactureerde bedragen.
De 400 wordt opgeboekt met vermelding van unbilled en de omzet wordt verantwoord met 337,50 direct en 62,50 uitgesteld.

Daarnaast zal TT volgens haar evereengekomen factureringsschema de werkelijke afleveringen uitfactureren.
In mijn voorbeeld in jaar 1 110, jaar 2 105, jaar 3 95 mio en in jaar 4 90 mio.

Per saldo eveneens 400 mio waardoor Unbilled op 0 komt te staan.
...

Akkoord.
Ik las je eerdere post zo dat er ultimo jaar 4 nog 400 unbilled zou zijn, en dat begreep ik niet. Maar door het bovengenoemde factureren zal 'unbilled' dan lager of zelfs nul zijn. Dan snap ik het, bedankt.

boem!
0
Wij blijven van mening verschillen en daar is niks mis mee.

Jij geeft aan dat de serviceduren niet veel langer zijn dan twee jaar.
Dat zou impliceren dat de deferred kort altijd groter zal zijn dan de deferred long( 25% geboekt als IFRS, 50% deferred kort en 25% deferred long) terwijl de cijfers een heel ander verhaal vertellen.

Indien je jouw methode toepast is de omzet van 2017 al volledig verantwoordt ult 2019.
Omzet 2018 resteert nog voor 25%
Omzet 2019 resteert nog voor 75%
Dit zou resulteren in een deferred kort van 25% van 317 mio(2018) plus 50% van 381 mio geeft gezamenlijk 271 mio en een deferred long van 25% van 381 mio is 95 mio.
De totale deferred komt daarbij met 366 mio ver uit boven de gerapporteerde van 278 mio terwijl ook de verhouding tussen kort en long geen aansluiting meer geeft.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

boem! schreef op 26 maart 2020 07:52:


Wij blijven van mening verschillen en daar is niks mis mee.

Jij geeft aan dat de serviceduren niet veel langer zijn dan twee jaar.
Dat zou impliceren dat de deferred kort altijd groter zal zijn dan de deferred long( 25% geboekt als IFRS, 50% deferred kort en 25% deferred long) terwijl de cijfers een heel ander verhaal vertellen.

Indien je jouw methode toepast is de omzet van 2017 al volledig verantwoordt ult 2019.
Omzet 2018 resteert nog voor 25%
Omzet 2019 resteert nog voor 75%
Dit zou resulteren in een deferred kort van 25% van 317 mio(2018) plus 50% van 381 mio geeft gezamenlijk 271 mio en een deferred long van 25% van 381 mio is 95 mio.
De totale deferred komt daarbij met 366 mio ver uit boven de gerapporteerde van 278 mio terwijl ook de verhouding tussen kort en long geen aansluiting meer geeft.

Ja, maar: als de serviceduren veel langer dan 2 jaar zouden zijn, zou de totale defrev volgens jouw redenering nog veel hoger uitpakken dan 366, laat staan 278.

We zitten beiden te puzzelen met de 'driehoeksrelatie' tussen de operationele omzet, ifrs-omzet en defrev bij Automotive. Bij de door ons veronderstelde serviceduren (lees: looptijd deferrals) verwachtten we lagere ifrs-omzetten dan gerapporteerd, en/of een hogere defrev-stand.
Jij probeert dat op te lossen door je aanname van "direct 75% ifrs-boeking", ik probeer het door te 'goochelen' met looptijden.

Wat de verdeling kort/long betreft: officieel weten we die niet bij Automotive, slechts voor alle bu's bij elkaar. Maar ik geef toe dat Automotive daarbij tegenwoordig overheersend is, dus je argument snijdt hout.

Ik ben er nog niet uit. Ik begin het volgende te vermoeden:

1. Een deel van de Automotive-omzet kan direct of althans vrij snel als ifrs geboekt worden, om welke reden(en) dan ook. Wie weet iets in de buurt van jouw 75%?

2. Een ander deel wordt gedeferred met vrij lange looptijden, langer dan de door mij even als gemiddelde over de totale omzet veronderstelde ca 2 jaar.
Misschien wel 4 jaar of langer. Dat zou de door jou genoemde defrev-verhouding long/kort kunnen verklaren.

Deze vermoedens betekenen ook dat we defrev-beschouwingen (long/kort/totaal) slechts op een deel van de operationele omzet mogen toepassen.

Leuke discussie!

NewKidInTown
0
Gereken op de vierkante millimeter of moeten we over naar de kilometer ^^ 2 ?

" De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat het coronavirus zal leiden tot een zwaardere recessie dan de kredietcrisis.

"Recente prognoses voorspellen een economische neergang en banenverlies die erger zijn dan de wereldwijde financiële crisis van twaalf jaar geleden", aldus directeur-generaal Roberto Azevêdo in een videoboodschap vanuit zijn huis in Genève.

Hij baseert zich op economen van de WTO, die een 'zeer scherpe daling' zien in de wereldwijde handel. Officiële cijfers zijn er nog niet, waardoor de organisatie pas over enkele weken met officiële ramingen kan komen. Maar volgens Azevêdo is nu al duidelijk dat de pandemie 'onvermijdelijk een enorme impact' zal hebben op de economie."

"Het coronavirus verspreidt zich razendsnel tussen mensen. Maar ook binnen de economie verspreiden de gevolgen van het virus zich in hoog tempo. Dat sneeuwbaleffect moet en kan deels gestopt worden, schrijft Jadé Dieteren in deze gastcolumn.

Tijdens de financiële crisis in 2008 hebben we gezien dat een schok in de financiële sector zich door de hele economie kan verspreiden. En ook nu veroorzaakt de uitbraak van het coronavirus ongekende schokken in een aantal bedrijfstakken.

Een productieschok die in een rechtstreeks door corona geraakte sector plaatsvindt, blijft niet bij die ene sector. En de mate waarin een schok doorwerkt, is afhankelijk van de positie van de sector in het netwerk: hoe centraler, hoe sterker de doorwerking.
Van de horeca tot de bouw

Een centrale sector in het Nederlandse netwerk is bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie. Vanwege de sluiting van restaurants en cafés is er veel minder vraag naar panklare friet vanuit de voedingsmiddelenindustrie. Dat treft op zijn beurt haar toeleveranciers, de aardappeltelers.

Ook de bouwsector heeft last van zo'n sneeuwbaleffect. Bouwprojecten in Nederland dreigen vertraging op te lopen door onder meer verstoring van leveringen uit getroffen landen. Dit raakt op zijn beurt aanverwante branches zoals architectenbureaus, installatiebedrijven en interieurzaken.

En stilvallende autoproductie leidt niet alleen tot minder autoverkopen, maar ook tot minder autoverzekeringen. En zo zijn er nog talloze verbindingen, waar vergelijkbare kettingreacties ontstaan. Met ernstige gevolgen voor de economie als geheel."
Beperktedijkbewaking
2
quote:

NewKidInTown schreef op 26 maart 2020 10:47:


Gereken op de vierkante millimeter of moeten we over naar de kilometer ^^ 2 ?

" De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat het coronavirus zal leiden tot een zwaardere recessie dan de kredietcrisis.

"Recente prognoses voorspellen een economische neergang en banenverlies die erger zijn dan de wereldwijde financiële crisis van twaalf jaar geleden", aldus directeur-generaal Roberto Azevêdo in een videoboodschap vanuit zijn huis in Genève.

Hij baseert zich op economen van de WTO, die een 'zeer scherpe daling' zien in de wereldwijde handel. Officiële cijfers zijn er nog niet, waardoor de organisatie pas over enkele weken met officiële ramingen kan komen. Maar volgens Azevêdo is nu al duidelijk dat de pandemie 'onvermijdelijk een enorme impact' zal hebben op de economie."

Ja, dat gereken op de mm2 verweet je ons al eerder. Natuurlijk gooit corona veel roet in het eten, maar:

- Gun ons onze rekenhobby.
- Los van coronarampen denken @boem, ik en anderen kritisch mee met de meerjaren-uitspraken van HG.

STA ONS TOE E.E.A. DOOR TE REKENEN.

ketchup
0

@ BDB - goed om je weer te horen

hou je vooral niet in - lees je graag, niet enkel over TT

" alles sal reg kom as ons almal ons plig doen "
Beperktedijkbewaking
0
quote:

ketchup schreef op 26 maart 2020 11:00:


@ BDB - goed om je weer te horen

hou je vooral niet in - lees je graag, niet enkel over TT

" alles sal reg kom as ons almal ons plig doen "

JA, ALLES SAL REG KOM.

Mijn goede ZA vriendin kreeg gisteren haar vijfde kleinkind, geboren in een ziekenhuis in Potchefstroom. Alleen de vader mag op bezoek komen. Niet de andere kinderen of de grootouders, al was een van hen tot voor kort MP (en niet de minste).

Maar hoe stoer en goed president Ramaphosa ook optreedt, de economische ramp is onafwendbaar.

www.timeslive.co.za/news/south-africa...

fd.nl/achtergrond/1338860/afgekondigd...

sacoronavirus.co.za/2020/03/23/south-...

Die laatste link geeft de orders van de overheid.
Ik hou mijn hart vast. Domme en in principe goed-geïnformeerde Nederlanders gingen massaal wandelen op het strand, of op de Haagse Markt.
IDIOTEN!

En nu verwachten we meer discipline van het volk in ZA??
JA, en daarom die draconische straffen, t/m gevangenisstraf.

youtu.be/f2UUfTNlzOc

www.gov.za/Coronavirus

boem!
1
@BDB

Inderdaad interessante discussie en ik ben blij dat je weer aan boord bent voor het benodigde tegengas.

Ik zal het nog scherper formuleren:
De werkelijke aantallen gefactureerd met TT-inside zie je in het geheel niet terug in omzet of deferred.
Deze operationele omzet kent slechts de debiteuren en de unbilled als grootboekrekening.

De boekingen die leiden tot directe en uitgestelde omzetten komen vanuit schattingen van totaalcontracten waarbij men het totaal van de reeds verlopen termijnen opboekt op basis van tijdsevenredigheid met ruime toepassing van deferred.

Vanuit die opvatting kom ik tot de conclusie dat de gerapporteerde omzet niet veel schade zal ondervinden van de lagere productie bij auto-fabrikanten.
Anders ligt dat voor het volledig gescheiden traject van facturering. In de operationele omzet zal die daling 1 op 1 terug te vinden zijn en daarmee de FCF vol raken.
Lionfart
0
Ik ben ook altijd blij met Beperktedijkbewakening, van mij mag je hier wat vaker posten. Of het nu over ZA, PNG, Chriet of Ralf-Peter gaat, het altijd interessant om te lezen.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

Lionfart schreef op 26 maart 2020 14:26:


Ik ben ook altijd blij met Beperktedijkbewakening, van mij mag je hier wat vaker posten. Of het nu over ZA, PNG, Chriet of Ralf-Peter gaat, het altijd interessant om te lezen.

Daar kijk ik nu van op! Wat heb jij met ZA of Ralf-Peter?

Wat ik met ZA heb is dit: het langst zittende parlementslid daar ooit (nu gepensioneerd) en oprichter van de multiraciale partij VHF+ is eergisteren grootvader geworden van een kleinzoon genaamd Gideon.

Van harte gefeliciteerd, Pieter!

Lionfart
0
@BDB
Ik moet je helaas teleurstellen. Ik heb veel van de wereld gezien, maar in Zuid-Afrika ben in nog nooit geweest. Een wijntje drinken in Stellenbosch staat nog wel op m’n verlanglijstje. De traffic guru ken ik alleen via jouw posts, ik lees zo’n beetje alles hier op dit forum.
NewKidInTown
0
quote:

Lionfart schreef op 27 maart 2020 17:20:


.....Ik heb veel van de wereld gezien, maar in Zuid-Afrika ben in nog nooit geweest. Een wijntje drinken in Stellenbosch staat nog wel op m’n verlanglijstje. De traffic guru ken ik alleen via jouw posts, ik lees zo’n beetje alles hier op dit forum.

Ik al wel, ook Stellenbosch, wijn proeven. En het strand van Strand, heerlijk hoge golven daar. Alleen het thuis komen, van +35 graden naar -15 graden toen, was "even" wennen. Verder zeer de moeite waard, nooit spijt van gehad, die reis.
Beperktedijkbewaking
1
Uit het 2020-Q1 bericht:

"Automotive revenue in the quarter was €50 million representing a 24% decrease from Q1 '19. Automotive operational revenue decreased by 2% to €85 million (Q1 '19: €87 million).
The year on year reported revenue decline is a result of higher deferral rates in the quarter in combination with lower operational revenue following factory closures. For some of our customers, revenue is recognized over time based upon the estimated total contract value, which decreased following the impact of COVID-19; leading to a higher deferred revenue position."


Daar moeten we even mee gaan rekenen. Vergeleken met 2019-Q1 nam de gerapporteerde omzet met 15,3 mio af (van 65,1 tot 49,8). Laten we aannemen dat ongeveer de helft van deze afname, dus ca 8 mio, het gevolg is van bovengenoemde contractaanpassingen. Dat is dus omgezet in defrev.

Dit betekent dat bij de 'net movement of deferred and unbilled revenue' van 35,6 mio ongeveer 8 mio afkomstig is van 'oude defrev', en dus 27,6 mio van nieuw gefactureerde (deel)contracten.
En dat betekent weer dat de eigenlijke operationele omzet bij Automotive in Q1 gelijk is aan 49,8 + 27,6 = 77,4 mio. Dat is lager dan de genoemde 85 mio, en een stuk lager dan in 2019-Q1.

boem!
0
Als long-term belegger in TT laat ik me uiteraard leiden door de actualiteit maar dan wel met de blik op de middellange termijn.

De uitbraak van het Coronavirus heeft ervoor gezorgd, dat er versneld een streep gehaald kan worden door Consumer als cash-cow.
Het is meer dan vervelend indien een unit met een bijdrage van 50-55 mio netto winst per jaar versneld lijkt weg te vallen.
Indien de daling in 1q-20 maatgevend is voor de komende tijd zal de winstbijdrage van Consumer voor 2020, 2021 en 2022 resp 25mio, 15 mio en 10 mio bedragen.
De cash-cow voor jaren is daarmee veranderd in een cash-kalfje voor slechts 4-5 jaar.

Nu zal A&E de ambitie om in 2030 een omzet van 1,8 miljard in de boeken te zetten moeten waarmaken met minder geldelijke steun vanuit Consumer.
Om de effecten op de middellange termijn voor Automotive in te schatten moeten we terug naar de uitgangspunten van de strategie.
Die strategie bestaat uit het aanbieden van producten aan Car-Inc bestemd voor Level 2-5.
Daarvoor zijn hoge R&D kosten noodzakelijk.
TT doet de investeringen in R&D grotendeels voor eigen rekening en risico.
Facturatie van het door TT ontwikkelde product vindt plaats bij opgeleverde productie van de betrokken OEM.
Momenteel bestaat de omzet nog overwegend uit "oude" level 1 producten welke een substantieel lagere prijs opleveren.

Een aantal finaciele gegevens vanuit TT om een beter begrip te krijgen van de gevolgen van deze door TT gemaakte keuzes is voor de jaren 2017, 2018, 2019 en de outlook 2020 als volgt weer te geven:
IFRS omzet 196 mio, 245 mio, 266 mio en 305 mio
Gefactureerd 245 mio, 320 mio, 381 mio en 430 mio
Deferred rev 98 mio, 172 mio, 278 mio en 400 mio
R&D uitgaven 208 mio, 221 mio, 323 mio en 360 mio

Opvallend zijn de hoge R&D uitgaven in relatie tot de gemaakte omzet.
Het verschil tussen IFRS omzet en Gefactureerd welke je terug ziet bij Deferred.

Het zal niemand verbazen dat ik de ontvangen omzet belangrijker vindt dan de vanuit fiscaal voordeel bepaalde IFRS omzet.

De afgelopen jaren heeft deze toepassing een remmend effect gehad op de gerapporteerde omzet , op het moment dat de vrijval groter is dan de opbouw krijg je het tegenover gestelde effect.

De omzetten gerealisseerd door Automotive ad 245 mio, 320 mio en 381 mio hebben geleid tot de 430 mio welke in de outlook voor Automotive was voorzien.
475 mio -170 mio Enterprise + 125 mio deferred.

De productiestop bij OEM's hebben het cijfer in 1q geraakt ipv een 105 mio werd er slechts 85 mio omgezet.

Het product van het toekomstige TT-automotive(level 2-5) is niet te vergelijken met wat er nu wordt uitgefactureerd(level 1-2).

Het vasthouden aan de buitenproportionele R&D uitgaven gevoegd bij het gegeven dat het backlog is gegroeid van 1,6 miljard naar 2 miljard in 9 maanden tijd geeft mij het vertrouwen, dat de middellange termijn trend nog steeds in tact is en dat deze hick-up aan omzet slechts van tijdelijke aard zal zijn.

Vanuit die gedachtengang projecteer ik de normaal te verwachten omzetten bij Automotive voor de jaren 2020, 2021 en 2022 en corrigeer die dan met de omzetten die volledig verloren gaan door het coronavirus.

Vanuit de geactureerde bedragen ad 245 mio, 320 mio en 381 mio in resp 2017, 2018 en 2019 had ik gesteund door het oplopende backlog een 15% stijging voorzien waardoor de Omzet Automotive uitkwam op:
2020 440 mio
2021 505 mio
2022 580 mio.
De effecten van Corona schat ik in op 25% voor 2020 en 5% voor 2021 waarna er geen effect meer optreedt on 2022.

De 25% lagere omzet in 2020 betekent ook 110 mio minder aan ontvangsten waardoor de FCF en daarmee de kas voor hetzelfde bedrag wordt geraakt.

Mijn omzet incl Corona effect komt daarbij uit op:
2020 330 mio
2021 455 mio
2022 580 mio.

Opgeteld met een omzet aan Enterprise in 2022 van 220 mio zie ik derhalve een omzet van 800 mio voor A&E in 2022.
Met een genormaliseerde D&A van 40 mio ipv de nu opgeboekte 260 mio zal de Opex bij een gelijkblijvend R&D nivo van 360 mio niet veel meer bedragen dan 500 mio waardoor er in 2020 een positieve Ebit geschreven zal worden van 220 mio.

Opgeteld bij de dan tot 10 mio gereduceerde Ebit voor Consumer zal er een netto winst gemaakt worden van 180 mio( 1,35 euro per aandeel).
Benjamin G.
0
@Martin één van je wellicht wat meer impliciete uitgangspunten is dat er geen sprake is van vraaguitval en geen sprake is van vertraging in de vraag.

In je oorspronkelijke scenario ga je uit van 15%GACR in je tweede berekening laat je die los. Je gaat er dan vanuit dat in 2022 de oorspronkelijke prognose wordt gehaald. In 2020 is het verschil met de oorspronkelijke prognose groot. Hierdoor ontstaat jaar op jaar een veel sterkere groei.

Als de CAGR van 15% wordt toegepast op 330 mio in 2020 richting 2022, dan ontstaat een ander beeld.

De waarheid zal wel ergens in die bandbreedte, tussen jouw raming en bovenstaande suggestie, liggen.

Wat we wel weten is dat ontwikkelingen richting autonoom rijden vertraging oplopen en dat automotive niet heel snel zal herstellen van deze crisis.


2.376 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 26 feb 2021 16:59
Koers 7,775
Verschil +0,025 (+0,32%)
Hoog 7,825
Laag 7,575
Volume 403.727
Volume gemiddeld 436.553
Volume gisteren 559.423