Nieuw leven bij Bever in 2017

57 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
kolifant
0
Wie is de nieuwe grootaandeelhouder, M J Vandenberghe, en van wie heeft hij zijn belang gekocht? De AFM geeft geen duidelijkheid hierover.
Blijkbaar heeft hij vertrouwen in de ontwikkelingen bij Bever. De reden kennen we nog niet.
De hoge intrinsieke waarde t.o. de beurskoers is nog steeds opmerkelijk, 1 van de opmerkelijke zaken rondom dit vastgoedbedrijf.....
kolifant
0
Via de Website van VVD Noordwijk valt te lezen dat er meer duidelijkheid wordt verlangd op het BeverHolding dossier in Noorwijk:

Door Michel Caspers op 21 februari 2017

Schriftelijke vragen inzake de afwikkeling dossiers Bever cs.
De fractie van de VVD Noordwijk Lokaal stelt schriftelijke inzake de afwikkeling van de dossiers van Bever Holding cs. Hieronder vindt u de vragen.

Schriftelijke vragen inzake afwikkeling dossiers Bever cs

Op 20 februari heeft het college de raad geinformeerd over zijn instemming met het definitief afwikkelen van de dossiers Bever cs. Hiermee komt volgens het college een einde aan de lopende procedures inzake last onder dwangsommen en invordering van leges die tussen beide partijen liepen. In de brief geeft u aan ingestemd te hebben met finale kwijting. In het bijgevoegd persverklaring geeft u aan dat de financiële afwikkeling inmiddels heeft plaatsgevonden.

Finale kwijting betekent dat beide partijen verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben na het uitvoeren van gemaakte afspraken. De term finale kwijting impliceert dat hier een (vaststellings)overeenkomst aan ten grondslag ligt.

- Is dit inderdaad het geval?

- Zo ja, kunt u deze overeenkomst met de raad delen?

- Zo nee, op welke wijze hebt u dan afspraken vastgelegd?

- Mocht u de overeenkomst niet willen delen met de raad, waarom niet?

De raad is in dit dossier tot op heden nauw betrokken geweest. De berichtgeving over finale kwijting komt echter als een verrassing.

- Waarom hebt u de raad niet betrokken bij dit proces cq uw beslissing om tot finale kwijting over te gaan?

- Wat heeft de gemeente overgehouden aan deze afspraak met Bever?

- Wat is het resultaat van uw onderhandelingen?


- Als de financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden, waar bestaat deze dan uit?In uw bericht geeft u tevens aan dat u verwacht dat met deze afwikkeling een positieve impuls te hebben gegeven aan de op handen zijnde ontwikkelingen op de locaties van Bever cs. in Noordwijk aan Zee. Ontwikkelingen waar u reeds lang in overleg over bent en blijkbaar nu een eindstation benaderen.

- Wanneer kan de raad en daarmee de inwoner van Noordwijk de eerste ideeën, schetsen, tekeningen, etc. voor deze locaties tegemoet zien?

- Liggen er reeds tekeningen op tafel voor de verschillende locaties?

- Zo ja, waarom heeft het college deze nog niet gedeeld?

- Op basis van welke kaders bent u samen met Bever cs. de verschillende

locaties aan het invullen?

- Op basis van welke kaders bent u de locatie Palace Plein in het bijzonder aan

het invullen?

- Hoe ver zijn de ideeën/de invulling gevorderd?

- Hoe verhoudt het invulling geven aan ideeën over het Palace Plein zich met

het lopend, langdurig en nog immer niet afgerond onderzoek naar het bestemmingsplan hieromtrent?

De VVD herinnert u eraan dat 1 van de vragen uit dit onderzoek is welke zaken leidend zijn in het bestemmingsplan; de plankaart of begeleidende tekst, omdat de intentie van de tekst duidelijk anders is dan die van de plankaart. We hebben niet de indruk dat, ondanks het onderzoek, de onduidelijkheid over welke kaders te gebruiken, het feit dat er andere mogelijkheden in de kaart zijn getekend dan de raad heeft beoogd, hebben geleid tot het opschorten van uw gesprekken met Bever over de invulling van het Palace Plein. Wellicht dat u onze zorg hierover kunt wegnemen. Daarom tot slot nog de volgende vragen:

- Hebt u de gesprekken over het Palace Plein opgeschort zolang de resultaten van het onderzoek nog niet helder zijn? Zo ja, sinds wanneer en hoelang loopt deze termijn? Indien nee, waarom niet?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen. We zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de VVD Noordwijk fractie,

Roberto ter Hark Fractievoorzitter
kolifant
1
Gepubliceerd door de "Omroep van de Bollenstreek" op 20-2-2017. Hoewel dit een oud bericht betreft, denk ik dat de inhoud belangrijk is.
De Jaarcijfers van Bever Holding worden voor 1 mei verwacht.
.
Noordwijk en Bever Holding begraven strijdbijl
Noordwijk – Gemeente Noordwijk, de NV Bever Holding en Muntendamsche Investeringsmaatschappij BV van projectontwikkelaar Ronnie van der Putte hebben de strijdbijl begraven. Er liepen diverse rechtszaken. De gemeente had dwangsommen tegoed van vele tonnen vanwege het niet slopen van verpauperde panden en de leges van het voormalig bouwplan Esplanade. De juridische procedures worden nu beëindigd en de financiële afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden. De partijen richten een fonds op ten behoeve van de jeugd in Noordwijk. Dit wordt nog verder uitgewerkt. De gemeente Noordwijk stort € 25.000,- in het fonds, net als de beide vennootschappen samen. Met dit vergelijk is een einde gekomen aan een lang juridisch getouwtrek.

Aanvulling: De gemeente maakt de inhoud van de overeenkomst niet openbaar. Reden is dat er in de overeenkomst bedrijfsgevoelige informatie staat. Financieel is er een inschatting gemaakt wat bijvoorbeeld de juridische kosten in de toekomst kunnen zijn bij verdere procedures. De Raad van State deed eerder uitspraak over dwangsommen die opgelegd zijn omdat in slechte staat zijnde panden niet gesloopt werden. Het bedrag aan dwangsommen van totaal 560.000 euro, dat juridisch dus door de hoogste rechter akkoord werd gevonden, is niet kwijt gescholden. Het bedrag wat wel overeengekomen is, is volgens Rijpstra al betaald. De sloop van voormalig manege Meeuwenoord en de half afgebrande drukkerij Dekker zitten niet in de overeenkomst, maar burgemeester Rijpstra verwacht wel dat die snel gesloopt zullen worden.De reden dat Van der Putte nu een overeenkomst heeft met de gemeente komt volgens burgemeester Rijpstra door stille diplomatie en dat de projectontwikkelaar ook verder wil in Noordwijk. Voor het Gat van Palace, Vuurtorenplein en andere plekken in bezit van Van der Putte zijn al schetsen voor bebouwing gemaakt die hoogstwaarschijnlijk in april openbaar worden.
DeZwarteRidder
0
Flinke winst voor Bever

Gepubliceerd op 30 apr 2017 om 20:04 | Views: 1.166

Bever 27 apr
3,00 0,00 (0,00%)

WASSENAAR (AFN) - Bever Holding heeft vorig jaar het resultaat na belastingen scherp zien groeien. Dat kwam onder meer vanwege herwaarderingen van de vastgoedportefeuille, zo bleek zondagavond.

Bever zette een resultaat na belasting in de boeken van 9,6 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 29.000 euro. Na verwerking van het resultaat over het verslagjaar bedraagt het eigen vermogen per ultimo 2016 zo'n 94,5 miljoen euro bij een balanstotaal van 155,1 miljoen euro.

Het vastgoedbedrijf wist in 2015 in VolkerWessels een strategische partner te vinden voor projecten in Noordwijk. In het eerste kwartaal van dit jaar werden met de gemeente Noordwijk alle bestaande juridische geschillen beëindigd.

Overigens gaat Bever dit jaar de samenstelling en omvang van de organisatie bekijken, en waar nodig aanpassen. Dat gaat in ieder geval op voor de directie en de raad van commissarissen, maar ook voor de benodigde vastgoedspecialisten. Verder wil het bedrijf niet-strategisch vastgoed van de hand doen.
DeZwarteRidder
0
Eigen vermogen per aandeel is nu ca 5,60 bij een koers van 3.
Onderwaardering is dus ca 46%. In werkelijkheid is de onderwaardering waarschijnlijk nog groter want Bever bezit veel bouwgrond voor woningen die bijna dagelijks meer waard wordt.
DeZwarteRidder
0
N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2016
Resultaat
Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een resultaat na belastingen van ca. EUR 9,6 miljoen (2015: EUR 29 duizend). Op basis van een externe taxatie van de gehele vastgoedportefeuille heeft een herwaardering plaatsgevonden van ca. EUR 13,8 miljoen (2015: EUR 2,9 miljoen) op de vastgoedbeleggingen, een bijzondere waardevermindering van EUR 12 duizend en een terugneming van een waardevermindering als gevolg van hogere taxatie van EUR 1,2 miljoen op de voorraad vastgoed. In het verslagjaar werd geen vastgoed aangekocht of verkocht.
Het resultaat voor belastingen bedroeg in het verslagjaar ca. EUR 13,1 miljoen positief. De totale lasten bedroegen in 2016 ca. EUR 1 miljoen (2015: EUR 1,1 miljoen). De netto financieringskosten bedroegen in 2016 EUR 795 duizend (2015: EUR 1,8 miljoen).
De mutaties in de waardering van de vastgoedportefeuille zijn gebaseerd op de beoordeling van de realiseerbare waarde per object, waarbij de directe opbrengstwaarde en de gebruikswaarde van alle objecten door de taxateur is bepaald. Hiervoor heeft een herbeoordeling plaatsgevonden van de diverse vastgoedontwikkelingsprojecten en de stadia waarin deze projecten zich bevinden. Vastgoedontwikkeling is een doorlopend proces, waarbij eerder geformuleerde uitgangspunten zoals de factor tijd tot realisatie, marktprijzen en de te realiseren metrages binnen de planvorming kunnen wijzigen.
Vreemd vermogen
In 2015 heeft Bever een herfinanciering afgerond. Alle bestaande (hypothecaire) geldleningen zijn afgelost en vervangen door een nieuwe hypothecaire geldlening. Op 31 december 2016 beliep het saldo van deze hypothecaire geldlening ca. EUR 31 miljoen.
Eigen vermogen
Na verwerking van het resultaat over het verslagjaar bedraagt het eigen vermogen per ultimo 2016 EUR 94,5 miljoen bij een balanstotaal van EUR 155,1 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel N.V. Bever Holding op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2016 bedroeg EUR 5,54 (2015: EUR 4,98). De solvabiliteit blijft onverminderd sterk met 61%.
2016 in het kort
Bever Holding heeft in 2015 een strategische partner gevonden met wie zij haar projecten in Noordwijk wil ontwikkelen en tot uitvoering zal brengen. Deze partner is het bouwconcern VolkerWessels. Met een omzet van bijna EUR 5,5 miljard, meer dan 16.000 werknemers en solide balans is Bever Holding ervan overtuigd dat zij met VolkerWessels de juiste partner heeft geselecteerd voor de verdere invulling van haar strategie en doelstellingen ten aanzien van de voor Bever Holding belangrijke vastgoedprojecten in Noordwijk.
In 2015 heeft de gemeente Noordwijk toenadering gezocht tot Bever Holding om de mogelijkheden voor een (hernieuwde) samenwerking te onderzoeken. Bever Holding heeft hier samen met KondorWessels Projecten (een dochteronderneming van VolkerWessels) gevolg aan gegeven. Doel is om als ontwikkelcombinatie een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de gemeente Noordwijk waarin afspraken worden vastgelegd over de ontwikkeling en realisatie van alle projecten van Bever Holding in Noordwijk aangevuld met eventuele nieuwe projecten. Deze gesprekken werden in 2016 voortgezet.
DeZwarteRidder
0
Vooruitzichten

Alle juridische geschillen met de gemeente Noordwijk zijn in het 1e kwartaal 2017 beëindigd.
Bever Holding streeft ernaar in 2017 verder invulling te geven aan de nieuwe fase in haar bestaan. Een fase die gericht is op uitvoering van projecten.
Allereerst zal in nauw overleg met KondorWessels Projecten gestreefd worden naar een spoedige vastlegging van de samenwerkingsafspraken met de gemeente Noordwijk. Vervolgens zullen de ontwerpen worden uitgewerkt voor één of meerdere ontwikkelprojecten teneinde op korte termijn daadwerkelijk een aanvang te kunnen nemen met de bouwwerkzaamheden.
Bever Holding zal in 2017 een evaluatie maken van de benodigde samenstelling en omvang van haar organisatie teneinde deze waar nodig aan te passen aan de nieuwe fase. Zulks zal in elk geval gelden voor de directie en voor de Raad van Commissarissen, doch ook voor de benodigde vastgoedspecialisten.
Ter verdere verbetering van haar liquiditeitspositie zal Bever Holding in 2017 een gedegen analyse uitvoeren ten aanzien van haar totale vastgoedportefeuille. Niet-strategische objecten zullen worden verkocht. Andere objecten zullen worden verhuurd of gereed worden gemaakt voor toekomstige verhuur. Voor de andere projecten in portefeuille, met name de projecten aan de Belgische kust, zal Bever Holding mogelijk per project of voor een cluster van projecten, samenwerkingspartners selecteren.
kolifant
0
De Jaarcijfers van Bever verrassen.
Winst per aandeel €0,56, de intrinsieke waarde per aandeel €5,54
Meer dan 90% van de aandelen zitten in vaste handen.
De zon gaat schijnen voor deze ogenschijnlijke beursparel.
In het jaarverslag over 2016 staat de volgende stap van Bever beschreven, kortweg:
"Bever Holding streeft ernaar in 2017 verder invulling te geven
aan de nieuwe fase in haar bestaan. Een fase die gericht is op
uitvoering van projecten."
Over de toekomst voor de AEX-beursnotering wordt geen mededeling gedaan, dit blijft nog ongewis.
shaai
0
quote:

kolifant schreef op 2 mei 2017 13:09:


De Jaarcijfers van Bever verrassen.
Winst per aandeel €0,56, de intrinsieke waarde per aandeel €5,54
Meer dan 90% van de aandelen zitten in vaste handen.
De zon gaat schijnen voor deze ogenschijnlijke beursparel.
In het jaarverslag over 2016 staat de volgende stap van Bever beschreven, kortweg:
"Bever Holding streeft ernaar in 2017 verder invulling te geven
aan de nieuwe fase in haar bestaan. Een fase die gericht is op
uitvoering van projecten."
Over de toekomst voor de AEX-beursnotering wordt geen mededeling gedaan, dit blijft nog ongewis.


Hoe kom je bij 90% in vaste handen?
www.beverholding.nl/site/index.cfm?ac...
daar staat zo'n 59,5%
M J Vandenberghe had kennelijk 5,9% volgens de melding begin dit jaar,
volgens het jaarverslag heeft: "De heer R. van de Putte, aandeelhouder van Bever Holding
voor een percentage van 62,3%, en daarmee controlerend
aandeelhouder van de vennootschap"

Maar dan nog kom ik lang niet bij 90%?

Vandaag was er wel meer handel (meer latingen en meer biedingen, 1100 stukkies gedaan), en de koers jumpte met 18% van 3 naar 3,54E.
DeZwarteRidder
0
De huidige koers is nog belachelijk laag; ik begrijp niet dat men op deze koers wil verkopen.
kolifant
1
Shaai: Op bladzijde 71 van het jaarverslag staat:
Bever Holding is bekend met de navolgende meldingen in het kader van de Wmz:
R. van de Putte 62,30%
C.F.M. Rijs 11,43%
E.A. van den Brandhof 4,09%
Stichting Driegracht 3,85%
Stichting Schakel 4,93%
Stichting Beheer Zeewijk3,37%
M.J. Vandenberghe 5,90%
DeZwarteRidder
0
quote:

kolifant schreef op 2 mei 2017 17:15:


Shaai: Op bladzijde 71 van het jaarverslag staat:
Bever Holding is bekend met de navolgende meldingen in het kader van de Wmz:
R. van de Putte 62,30%
C.F.M. Rijs 11,43%
E.A. van den Brandhof 4,09%
Stichting Driegracht 3,85%
Stichting Schakel 4,93%
Stichting Beheer Zeewijk3,37%
M.J. Vandenberghe 5,90%


De beursnotering heeft eigenlijk geen nut meer, ook nooit gehad trouwens.
De kans is groot dat iemand een bod gaat doen nu de zaken zo goed gaan.
shaai
0
dank, ik wou het net al plaatsen, want ik dacht ook: maar even het jaarverslag er beter op napluizen. Merci!
dat is zelfs 95,9%

en zo te zien (Rijs t/m Zeewijk zijn ongewijzigd, ook Van de Putte direct is ongewijzigd) heeft MJ Vandenberghe ze van de 'middelijke'pot waarover R van de Putte kan beslissen.

R. van de Putte 2.124.107 8.517.182 62,30%
C.F.M. Rijs 1.949.933 11,43%
E.A. van den Brandhof 698.071 4,09%
Stichting Driegracht 656.477 3,85%
Stichting Schakel 841.595 4,93%
Stichting Beheer Zeewijk 574.102 3,37%
M.J. Vandenberghe 1.005.942 5,90%

versus vorig jaar:
R. van de Putte 2.124.107 9.457.182 67,90%
C.F.M. Rijs 1.949.933 11,43%
E.A. van den Brandhof 698.071 4,09%
Stichting Driegracht 656.477 3,85%
Stichting Schakel 841.595 4,93%
Stichting Beheer Zeewijk 574.102 3.37%

Dan heeft M.J. Vandenberghe er 940k gekocht van/via RvdPutte en nog 65942 elders vandaan
shaai
0
ik betwijfel of Vandenberghe die extra 66k aandelen op de beurs heeft gekocht, van van jan 2015 tot nu zijn er ca 111duizend verhandeld en dat hij van die 111k er 66k heeft kunnen kopen binnen de periode van de jaarverslagen zou mij verbazen.

Overigens: de 4,13% komt overeen met ca ruim 704k aandelen die nog niet in vaste handen met meldingsplicht zijn. (uitstaande aandelen: ruim 17mln)
DeZwarteRidder
0
quote:

shaai schreef op 2 mei 2017 17:35:


dank, ik wou het net al plaatsen, want ik dacht ook: maar even het jaarverslag er beter op napluizen. Merci!
dat is zelfs 95,9%

en zo te zien (Rijs t/m Zeewijk zijn ongewijzigd, ook Van de Putte direct is ongewijzigd) heeft MJ Vandenberghe ze van de 'middelijke'pot waarover R van de Putte kan beslissen.

R. van de Putte 2.124.107 8.517.182 62,30%
C.F.M. Rijs 1.949.933 11,43%
E.A. van den Brandhof 698.071 4,09%
Stichting Driegracht 656.477 3,85%
Stichting Schakel 841.595 4,93%
Stichting Beheer Zeewijk 574.102 3,37%
M.J. Vandenberghe 1.005.942 5,90%

versus vorig jaar:
R. van de Putte 2.124.107 9.457.182 67,90%
C.F.M. Rijs 1.949.933 11,43%
E.A. van den Brandhof 698.071 4,09%
Stichting Driegracht 656.477 3,85%
Stichting Schakel 841.595 4,93%
Stichting Beheer Zeewijk 574.102 3.37%

Dan heeft M.J. Vandenberghe er 940k gekocht van/via RvdPutte en nog 65942 elders vandaan


Ik denk dat Vandenberghe die ca 66.000 stuks al had, toen hij de rest kocht van Van der Putte.
shaai
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 2 mei 2017 18:52:


[...]

Ik denk dat Vandenberghe die ca 66.000 stuks al had, toen hij de rest kocht van Van der Putte.


makes sense!
kolifant
0
Wat zou de rol van VolkerWessels kunnen worden in een exit? Bouwen en herontwikkelen wordt je niet armer van.
10 jaar is Bever nu actief in het vastgoed. In 10 jaar is het aandeel gerijpt.
Een bod op de IW + een bonus voor toekomstig profijt zal bij weinig aandeelhouders bezwaar oproepen.
hjs64
0
Bever ziet er best leuk uit maar geen noemenswaardige omzet, er is dus niet aan stukkies te komen, jammer.
shaai
0
quote:

kolifant schreef op 2 mei 2017 21:14:


Wat zou de rol van VolkerWessels kunnen worden in een exit? Bouwen en herontwikkelen wordt je niet armer van.
10 jaar is Bever nu actief in het vastgoed. In 10 jaar is het aandeel gerijpt.
Een bod op de IW + een bonus voor toekomstig profijt zal bij weinig aandeelhouders bezwaar oproepen.helaas staat er in de prospectus niets over individuele projecten. Maar een mooi bod zou ik niet erg vinden. Idd heeft voor ca 4% free float een notering ogenschijnlijk niet veel zin, evt om geld op te halen, maar misschien is dat ook/beter te halen bij VW. Voordat je nieuw geld via de huidige notering kan ophalen, moet je imo zoveel jaren verder zijn qua goed track record etc.

En degenen die willen zorgen voor een exit, die zien vast nog wel 'meat on the bone' vanwege aantrekkende markt etc
shaai
0
quote:

hjs64 schreef op 2 mei 2017 21:42:


Bever ziet er best leuk uit maar geen noemenswaardige omzet, er is dus niet aan stukkies te komen, jammer.


dat is het verleden, daar had je idd moeten/kunnen sprokkelen.
Maar in ver ver verleden en in vlagen in korter verleden is er wel (opeens meer) handel geweest. Na de cijfers zie je nu opeens ook iets meer interesse: dus het kan best zo zijn dat nu met betere cijfers, hogere koersen, VW in de belangstelling, er opeens een stuk meer handel komt. En het blijft natuurlijk een veilingfonds. Dat concentreert de handel tot die twee tijdstippen per dag.
57 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 10 sep 2020 16:30
Koers 3,600
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 410
Volume gisteren 106