TomTom « Terug naar discussie overzicht

24 April 2017 AVA Tom Tom, Alle informatie voor deze General Meeting of Shareholders (AGM)

50 Posts, Pagina: « 1 2 3 » | Laatste
Accu
2
Vraag voor Harold Godijn:

U wil wederom voor 4 jaar benoemd worden tot CEO. Wat gaat u in deze periode doen om de aandeelhouders te belonen? Wij stellen deze vraag omdat de aandeelhouders van TomTom tot op heden NUL (zelfs een negatief) rendement hebben gekregen. Dus welke aandeelhoudersremuniratie kunnen wij de komende jaren verwachten? Dividend? Inkoop eigen aandelen? Verkoop onderneming? Zo ja, aan welke bedragen kunnen wij denken?

Vraag voor RvC:

Waarom begrenst u het maximaal uit te geven nieuwe aandelen via de verschillende optieplannen binnen TomTom niet (tot bv 3% van de uitstaande aandelen zoals bijvoorbeeld Gilead in de VS)? Nu zijn de aandeelhouders van TomTom al 10% verwaterd sinds 2010 door het onbegrensd uitdelen van opties aan bestuursleden en werknemers van TomTom. Dit terwijl zij nog nooit enige uitkering van TomTom hebben gekregen.
relpinda
0
@ Accuboor.

Komt U ook naar de AVA en gaat u bovenstaande goede vragen zelf stellen?

LZA
Accu
0
quote:

relpinda schreef op 30 maart 2017 19:34:

@ Accuboor.

Komt U ook naar de AVA en gaat u bovenstaande goede vragen zelf stellen?

LZA
Nee ben niet op de AVA, denk dat de VEB deze vragen ook wel gaat stellen. Zo niet voel je vrij om ze over te nemen.
relpinda
0
Nog IEX-formers die naar de AVA gaan aankomende maandag?

Ikzelf zal er zijn dit keer.

Geachte heer, mevrouw,
Fijn om te horen dat u zich heeft aangemeld voor de TomTom AVA van 24 april aanstaande.

Het TomTom jaarverslag 2016 is alleen in het Engels verschenen. Gemakshalve treft u onderstaande link naar onze website aan:
files.shareholder.com/downloads/TOMTO...

De agenda voor de AVA en de toelichting op de agenda is ook via onze website beschikbaar (zie link hieronder).
corporate.tomtom.com/agm.cfm
Met vriendelijke groet,
Judith Mangnus | Senior Corporate Officer | TomTom | judith.mangnus@tomtom.com | +31 (0)20 7575267 office | +31 (0)6 50685744 mobile | www.tomtom.com

LZA
relpinda
0
Agenda en Oproeping
voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van TomTom N.V. (de “Vennootschap”) welke gehouden zal worden op
maandag 24 april 2017 om 10.00 uur in Muziekgebouw aan ‘t IJ, Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam (“de Algemene
Vergadering”).
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016
3. Remuneratie van de Raad van Bestuur:
Bespreking van het gevoerde remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016
4. Vaststelling van de jaarrekening 2016*
5. Dividendbeleid
6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur*
7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen*
8. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen of tot het verlenen van rechten tot het
verkrijgen van gewone aandelen:
(i) tot 10 procent (10%) voor algemene doeleinden* en
(ii) tot 10 procent (10%) in verband met dan wel in relatie tot fusies, overnames en/of (strategische) alliancies*
9. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met
agendapunt 8 (i)* en 8 (ii)*
10. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap*
11. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen onder
het TomTom NV Employee Stock Option Plan en het TomTom NV Management Board Stock Option Plan en - voor
zover vereist - het uitsluiten van voorkeursrechten in verband daarmee*
12. Samenstelling van de Raad van Bestuur:
Herbenoeming van de heer Goddijn als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap per 24 april 2017 voor
een termijn van vier jaar*
13. Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
(i) Herbenoeming van de heer Wakkie als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap per
24 april 2017 voor een termijn van twee jaar*
(ii) Benoeming van de heer Rhodin als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap per
24 april 2017 voor een termijn van vier jaar*
14. Rondvraag
15. Sluiting
* Stempunt(en)

Agenda en Oproeping / Vervolg
De procedure voor registratie en vertegenwoordiging tijdens de Algemene Vergadering is hieronder opgenomen.
Vergaderstukken
De volgende stukken zijn te raadplegen op onze website en via www.abnamro.com/evoting of www.securitiesinfo.com
? de agenda van de Algemene Vergadering;
? de toelichting op de agenda, met daarin onder meer opgenomen de gegevens betreffende het voorgedragen lid van
de Raad van Bestuur en de gegevens betreffende de voorgedragen leden van de Raad van Commissarissen als
bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW; en
? TomTom’s jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016.
Deze documenten liggen tevens vanaf heden ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar voor vergadergerechtigden ten
kantore van de Vennootschap, De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam en ten kantore van ABN AMRO Bank N.V.,
Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (“ABN AMRO”).
Registratiedatum
Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) per 27 maart 2017, na
verwerking van alle bij-en afschrijvingen per die datum (de “Registratie Datum”), als zodanig zijn ingeschreven in een
van hieronder vermelde registers en (ii) zijn aangemeld voor deelname aan de Algemene Vergadering in
overeenstemming met de hieronder beschreven procedure (de “Aandeelhouders”).
Registratie en aanmelding
De Raad van Bestuur heeft als register of deelregister aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap
en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer waaruit de gerechtigden
tot de aandelen in de Vennootschap per de Registratie Datum blijken.
Aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen dan wel zich ter vergadering wensen te laten
vertegenwoordigen, dienen zich vanaf 28 maart 2017 tot en met uiterlijk 18 april 2017 voor 12.00 uur als volgt te
registreren. Aandeelhouders dienen zich schriftelijk aan te melden via www.abnamro.com/evoting of dienen contact op
te nemen met de intermediair die hun aandelen in administratie houdt.
De intermediairs dienen uiterlijk op 18 april 2017 voor 12.00 uur aan ABN AMRO een electronische verklaring te
verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratie Datum
wordt gehouden en het aantal aandelen dat ter registratie wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs
verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende Aandeelhouders te vermelden (en of deze Aandeelhouders
zich ter vergadering laten vertegenwoordigen) teneinde hun aandeelhouderschap per de Registratie Datum effeciënt te
kunnen verifiëren. Na registratie zal ABN AMRO, via de desbetreffende intermediair, een registratiebewijs uitgeven dat
tevens als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering dient.
Volmachten
Aandeelhouders die geregistreerd zijn conform bovenvermelde procedure, kunnen zich via www.abnamro.com/evoting
tijdens de Algemene Vergadering door notaris mevrouw mr.C.Hagendijk (of haar waarnemer) van Mr M.J. Meijer c.s,
notarissen laten vertegenwoordigen. De electronische volmacht dient uiterlijk op 18 april 2017 voor 12.00 uur te zijn
verzonden.
Aandeelhouders kunnen zich tijdens de Algemene Vergadering ook laten vertegenwoordigen door een derde een fysieke
volmacht te verlenen (klik hier voor deze volmacht). De volledig ingevulde en getekende volmacht moet uiterlijk 18 april
2017 voor 12.00 uur zijn ontvangen door ABN AMRO, ter attentie van Corporate Broking (HQ7050), Gustav Mahlerlaan
10, 1082 PP Amsterdam.

Toegang tot de Algemene Vergadering
Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 09.00 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 10.00 uur. Na dit tijdstip
is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de Algemene
Vergadering te tonen. Voorts kunnen zij worden gevraagd om zich bij de toegang van de Algemene Vergadering te
legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
Amsterdam, 13 maart 2017
TomTom N.V.
De Raad van Bestuur

LZA
Gesloopt door HG
0
Gaat een non-event worden alleen punt 3,5 en 8 zijn belangrijk voor de al reeds gevulde heren en dames.
groeibriljant
1
Gesloopt door HG
0
quote:

groeibriljant schreef op 21 april 2017 13:07:

Ook punt 10 is interessant! Gaan ze dan eindelijk de enorme onderwaardering aanpakken?
Forget it, stel je voor dat de kleine aandeelhouder ook eens mee profiteert that's out of the question.
Maar dat is een alleenheerser niet vreemd.
Alpen
1
M.b.t. puntje 8 - "uitgifte van gewone aandelen of het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen":
(zoals gisteren tijdens webcast door analist reeds opgemerkt).

AVA 2016: (ii) tot 10 procent (10%) in verband met dan wel in relatie tot fusies en overnames
AVA 2017: (ii) tot 10 procent (10%) in verband met dan wel in relatie tot fusies, overnames en/of (strategische) alliancies

Het vetgedrukte deel werd door hr. Goddijn voor zover ik weet afgedaan als niet relevant, en het zegt momenteel ook inderdaad niets, maar "met het oog op de toekomst" nam iemand in het bedrijf de moeite om dit potentiële scenario toe te voegen cq vond deze wijziging nu noodzakelijk en vorig jaar dus niet.
Beperktedijkbewaking
0
Ik heb me ingeschreven en zal er vermoedelijk zijn. IJs, weder, het vroege tijdstip en de NS dienende.
De agenda is standaard. Over dividend verwacht ik niks. Hoogstens de rondvraag kan leuk zijn.
[verwijderd]
0
Vorig jaar is er een nieuwe samenwerking aangekondigd met Microsoft (Azure). Hoe verloopt deze samenwerking en gaat dit voor 2017 zorgen voor extra inkomen?

-----

Bij de presentatie van 2016 Q4 werd er gesproken dat de OPEX voor 2017 hoger zal uitvallen omdat er voor klanten specifieke kaart/service toevoegingen nodig zijn. De letterlijke quote is

"now sometimes we need to do something extra in the map, because a costumer is selling cars where our coverage is subpar. That doesn't happen very often, but it does happen, than we need to make some additional cost in additional map making or improving certain map elements or aspects"

Is dit waarom nu noord amerika in HD is gemapped en voor welke klant is dit gedaan?

-----

Wat is de status van jullie realtime map project, hoe ver zijn jullie verwijderd van een volledige realtime map oplossing?

-----

In hoeverre zien jullie Apple als een long-term klant? Verwachten jullie dat het contract weer zal worden verlengd?
Tom3
9
Zo dat was dus een vergadering van 3 uren, de langste die ik tot nu mee gemaakt heb. Dit was dus het resultaat van een spervuur van opmerkingen en kritiek. Dhr. Jorna van de VEB spande in dit opzicht de kroon: de VEB heeft zich onthouden van stemming bij de herbenoeming van de heer Goddijn voor de duur van 4 jaar. De VEB heeft er geen vertrouwen in dat Tom2 onder zijn leiding tot bloei zal komen. Hij maakte de vergelijking met Philips, pracht product maar commercieel links en rechts ingehaald door Google/Waze en Here, die de ene deal na de ander sluit met grote partijen. Hoewel dhr. De Taeye ons toehoorders nogmaals heeft voorgehouden dat Tom2 3 jaar voorsprong heeft op Here bij haar real time mapping fabriek bleef Jorna er op hameren dat Here straks in de lead zou kunnen zitten. Goddijn zag dat niet: "recent hebben we nog een contract met een Duitse partij gesloten". De analyse van het debacle in 2016 (25% koersdaling) van Wakkie beperkte zich tot de opmerking dat de PND omzet inderdaad veel sneller was gezakt dan eerst aangenomen. Dit nu heeft geleid tot strakkere kostenbeheersing bij consumer. Bij de sportsdivisie wordt dit jaar trouwens nog steeds uitgegaan van een 30% groei (uitspraak T. Titulaer). Eind dit jaar wil Goddijn een zelfsturende auto kunnen presenteren aan het publiek die voor 100% van de tekentafel van Tom2 en Autonomos komt. Verder veel aandacht gegeven aan de in de ogen van de VEB en BNP royale variabele beloningen die in de ogen van de aandeelhouders die weinig van doen hebben met de prestaties van het bedrijf. Opmerkingen over verkoop van Consumer en/of Telematics en de uitgifte van warrants werden verder voor kennisgeving aangenomen. Wakkie was alleen uit zijn hum toen de VEB een motie van wantrouwen tegenover Goddijn ventileerde. Wat voor indruk zou dit gemaakt hebben op de nieuwbakken commissaris de heer Rhodin? Ik heb er in ieder geval gemengde gevoelens aan over gehouden.
relpinda
12
Beste Formers,
Op veler verzoek hier een 'kort' verslagje mijnerzijds.

= tomtom een gok-aandeel of toch gewoon maar 'dood-geld' !?

Ik was 5 min te laat binnen (wegens vertraging met de trein) en daar door kreeg ik GEEN stemkastje meer. Dit stond niet in de uitnodigings papieren die ik had ontvangen en ook nergens eerder had gelezen.

Maar een plekje middenin de kleine zaal, er waren nog verschillende open stoelen.

De vergadering was kennelijk net geopend want men begon met de uitleg van de stemkastjes.

Achter de voorzitter Peter Wakkie en Harold Goddijn, Taai en Titulaer en nog 2 heren en 2 dames was een groot scherm, werd slechts gebruikt voor de stemmingen en voor de rest niet meer.

Na het voorlezen van het verslag door Harold, deelde hij alvast op voorhand mede dat TT NIET naar de Nasdaq zou gaan en daarmee maar meteen Jelle in de hoek gezet.

Een verslag van meer bla bla en nog meer vraagtekens en niet iets waar beleggers op zaten te wachten. Behalve dan dat hij een jaarlijkse omzetgroei verwacht van ca. 15% t/m 2020.

Vervolgens zei Wakkie dat er tijd is voor vragen.
Welnu de 1e die opstond was een investeerder ik kon zijn naam niet goed verstaan. Hij stelde al gelijk de vraag over consumer-afstoting en Consortium Here-INtel versus TT.
Antw. Goddijn met veel woorden maar het gaat NIET gebeuren, want niemand beter dan TT zelf kan die consumertak leiden. Vwb Here/Intel; het zal wel en wij blijven doen wat we willen doen.

Ook de VEB was aanwezig en is vaak en veel aan het woord geweest in de persoon van dhr. Andre Jorna. Hij heeft veel en goede vragen gesteld maar weinig concrete antwoorden gekregen. In algemene terugkerende zin was de verklaring van TT dat zij Geen mededelingen over over zaken met en hoe en wat mochten doen. Ook TESLA werd genoemd door de VEB, maar TT wilde daar niets over kwijt.

Een heer op leeftijd dhr.Schout heeft ook div. vragen naar voren gebracht en zo ook het dividend beleid aan de orde gesteld en in het kort uitgelegd wie, wat aandeelhouders zijn en dat deze aandeelhouders ten alle tijden beloont dienen te worden. En wel op de 2e plaats nadat het personeel is betaald. Als er dan geen voldoende cash is maar we wel allemaal moeten 'geloven' dat het ooit in de toekomst beter moet worden, dan zou men toch warrants kunnen uitgeven!?
Daar had het Bestuur nog nooit van gehoord en over gesproken. Dhr. Schout bood zich aan om TT daar meer uitleg over te willen geven.

(warrants geven de houder het recht om gedurende een vastgestelde periode een onderliggende waarde te mogen kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs) en worden door een Bedrijf uitgegeven.

Dhr. Geertjes uit de zaal was het daar helemaal niet mee eens en vind dat TT gewoon zijn winst volledig moet investeren in de technologie en ging zelfs verder dat TT best nog wel een emissie zou kunnen doen, want er is geld genoeg bij aandeelhouders, i.p.v. bij Banken lenen!

Voorin de zaal waren nog 2 heren die vragen stelde waar er applaus klonk maar waar Wakkie korte metten maakte door geen duidelijk antwoord te geven.

Dhr. Tak, vroeg naar het Marktaandeel van de PND. vlgns TT moeilijk te bepalen maar Europa moet toch wel op 50% liggen en de rest v/d wereld weten we niet.

Dhr. van Etten, Haalde CHINA aan. antw. doen we geen zaken ivm IP is daar niet beschermd en komt van TT alles onbeveiligd te liggen. Via partners zullen we andere afnemers helpen.
De notulen van deze AVA zullen 'beloofd' eerder op de website te lezen zijn, maar er komt GEEN audio-verslag.

De samenwerking met Microsoft is puur het Azure-sofware-locatie gedeelte. Ook dat moet op termijn zijn geld gaan opbrengen.

De sporttak levert zo een 10% v/d omzet op. Heb ik genoteerd staan.

Nog iemand herinnerde Wakkie aan zijn uitspraak de 'endgame'.
Hij bedoelde hiermee dat TT de Beste kaarten produceert en die straks gebruikt zullen gaan worden in de zelf-rijdende auto's en dus de nodige opbrengsten zullen gaan generen.

Dan wist Harold nog mede te delen dat TT eind van 2016 zelf met eigen testauto's gaat proef rijden. Hij weet nog geen merken en het is ook niet zo dat dit voor commerciële doeleinde wordt maar puur om eigen software mee te testen.

Jelle Brinkhuis heeft ook nog vragen gesteld.

Al met al vond ik het zonde van mijn snipperdag, ik ben niets wijzer geworden dan alleen maar teleurgesteld door deze algehele 'schets' vertoning.

Wakkie en de zijnen zien zich zelf als 'Pausen' die je maar moet geloven. Ik vind het allemaal zeer ongelovig. De houding die IR uit tegenover vele die IR hebben aangeschreven is precies dezelfde houding die deze Bestuurders laten zien.
Ik wilde het eerst zelf ook allemaal niet geloven wat diverse forumleden in posts neerschreven, maar heb het nu ook zelf mogen ervaren dat TT een club van vak-idioten is en geen leiders van een Beursgenoteerd wereld bedrijf.

Het is echt heel triest dit.

Persoonlijk heb ik nog geen verlies op mijn positie TT, En ze liggen vooralsnog op de plank maar nu met het bordje 'GOK-AANDELEN' naast Thombo. BAM ligt daar ook maar daar verwacht ik nog wel echt rendement op, nu weer 9 cent dividend.

En ik zal ook een ieder desgevraagd afraden om TT op te nemen in de porto.

Redactie FD was er ook, dus er zal wel nog wel de nodige artikelen verschijnen, alleen TOM3 heeft zich aan mij kenbaar gemaakt en overige IEX-formers niet.

Ik heb m'n best erop gedaan maar weet zeker dat ik niet alles hier heb neer getypt.

LZA.
Gesloopt door HG
0
Wat ik al schreef een non-event het is een clubje van zelfbevlekkers.
Maar wel weer goed voor zichzelf gezorgd ben ik bang.
Koos99
0
Volgens mij heeft Taco T nergens gesteld dat Sports met 30% gaat groeien. Activations was Q1 30% hoger (ik heb geen flauw idee wat dat betekent overigens). Sports als geheel gaat 10% stijgen dit jaar. Zie CC

Andrew Humphrey - Morgan Stanley, Research Division
I've got 3, if I may. The first one is on sports. I mean, I think you've given us an indication that sell-throughs improved, that activations are up, but I think, in contrast to previous quarters, we haven't actually had a sell-in number. So if you could clarify on that, that would be great. And then I've got a couple of bigger-picture questions.

Taco Titulaer - TomTom N.V. - CFO
Selling on for sports? Yes, sorry. Sports as a whole did not grow in Q1. It contracted a little bit. That was according to plan. We stay with our guidance that we expect 10% growth for the full year, but that will be back-end loaded. So Q1, the activations are continuing to see a year-on-year growth of over 30%, as Harold already mentioned. The sell-in number year-over-year showed a decline
Koos99
0
Tijdens de AVA werd ook weer zeer nadrukkelijk gevraagd naar Tesla.
Ik heb geen flauw idee wat het behelst, maar het is wel duidelijk dat TomTom en Tesla op wat voor gebied dan ook een samenwerking hebben.

Verder was HG ook zeer stellig dat ze verder willen op de Amerikaanse markt, en daarbij 4 mogelijke potentiële partijen noemde (Ford, Chrysler, GM en Toyota).

Op de vraag of we morgen nog belangrijk nieuws kunnen verwachten werd in ieder geval niet negatief gereageerd.
battumboy
0
Dat betekend dat er door kopers 30% meer geactiveerd worden, geen extra omzet omdat wederverkopers de voorraad vol hebben
Tom3
1
quote:

Koos99 schreef op 24 april 2017 18:41:

Volgens mij heeft Taco T nergens gesteld dat Sports met 30% gaat groeien. Activations was Q1 30% hoger (ik heb geen flauw idee wat dat betekent overigens). Sports als geheel gaat 10% stijgen dit jaar. Zie CC

Andrew Humphrey - Morgan Stanley, Research Division
I've got 3, if I may. The first one is on sports. I mean, I think you've given us an indication that sell-throughs improved, that activations are up, but I think, in contrast to previous quarters, we haven't actually had a sell-in number. So if you could clarify on that, that would be great. And then I've got a couple of bigger-picture questions.

Taco Titulaer - TomTom N.V. - CFO
Selling on for sports? Yes, sorry. Sports as a whole did not grow in Q1. It contracted a little bit. That was according to plan. We stay with our guidance that we expect 10% growth for the full year, but that will be back-end loaded. So Q1, the activations are continuing to see a year-on-year growth of over 30%, as Harold already mentioned. The sell-in number year-over-year showed a decline

Ok, ik had alleen genoemde 30% opgeslagen. Die 10% werd vandaag niet herhaald. Men blijft uitermate vaag (over zo`n beetje alles).
Beperktedijkbewaking
0
quote:

relpinda schreef op 24 april 2017 17:25:

...

Dhr. van Etten, Haalde CHINA aan. antw. doen we geen zaken ivm IP is daar niet beschermd en komt van TT alles onbeveiligd te liggen. Via partners zullen we andere afnemers helpen.
...

Redactie FD was er ook, dus er zal wel nog wel de nodige artikelen verschijnen.
...
Allereerst dank en AB voor alle AVA-verslagen. Ik had me ingeschreven, maar vreesde het al: het begon vroeg, had uren moeten reizen, en voelde me niet helemaal lekker. En alles wat ik had willen vragen werd door anderen al gevraagd, zo begrijp ik. Lof voor alle kritische bezoekers (los van de vaak ontwijkende antwoorden).

Alleen nog even over China. Kijk, daar komt de Chinese aap uit de mouw. Dit is dus de verklaring van de al twee jaar geleden aangekondigde afbouw van TT's samenwerking met Autonavi (toen overgenomen door Alibaba).

Qua mapping kan en kon TT in China sowiewso niks, dat staan de Chinezen aan buitenlanders niet toe. Ik had destijds de indruk dat TT via Autonavi in China wel navigatie- en traffic-software kon aanbieden.
Helaas, Alibaba meende het kennelijk zelf te kunnen, en pikte links en rechts knowhow van TT in. Waar hebben we dat vaker gehoord?
Nu doet TT het dus 'stiekem', via klanten en partners als Bosch. Zolang Bosch daar TT qua software prefereert boven welke Chinese club dan ook, is er weinig aan de hand.

Zie ADO Den Haag: sinds je die Chinees Wang niet meer hoort, gaat het met ADO prima. Zelfs die Aziaat in hun selectie gaat weer scoren. (Met excuus voor Havenaar: hij heeft Japans bloed.)

50 Posts, Pagina: « 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 30 nov 2022 17:39
Koers 7,685
Verschil +0,010 (+0,13%)
Hoog 7,835
Laag 7,665
Volume 386.813
Volume gemiddeld 333.525
Volume gisteren 478.648

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront