Fluxys Belgium D « Terug naar discussie overzicht

Forum Fluxys Belgium D geopend

13 Posts
IEX - Forummoderator
0
Fluxys Belgium is de onafhankelijke beheerder van de vervoers- en opslaginfrastructuur voor aardgas in België. De onderneming is verder operator van de LNG-terminal in Zeebrugge. Dankzij zijn first mover Fluxys Belgium zijn infrastructuur weten uit te bouwen tot de draaischijf bij uitstek van de internationale aardgasstromen in West-Europa.

Groet Henk
Rudolf30
0
als beleggers hebben we bij FLUXYS niets te zoeken, buiten een redelijk dividend. Een positief koers verloop is quasi uitgesloten, er is amper 10% van het kapitaal op de beurs
voda
0
ERSBERICHT: Gewone algemene vergadering van Fluxys Belgium op 14 mei 2019

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Fluxys Belgium -D-
27,20 -0,10 -0,37 % Euronext Brussel

Gereglementeerde informatie - Op 14 mei 2019 houdt Fluxys Belgium zijn
gewone algemene vergadering voor aandeelhouders. Download hieronder de
bijeenroeping met daarin ook de agenda van de vergadering.

De andere documenten voor de algemene vergadering en het jaarlijks
financieel verslag 2018 vindt u op de Fluxys Belgium-website:
www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belg...

Bijlage

-- Algemene vergadering Fluxys Belgium - bijeenroeping
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...


(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Fluxys Belgium : resultaten eerste semester 2019

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Fluxys Belgium -D-
27,80 -0,10 -0,36 % Euronext Brussel

Gereglementeerde informatie: toelichting bij de markante feiten in het
eerste semester van 2019 en de impact ervan op de financiële
toestand van Fluxys Belgium

-- De gereguleerde omzet stijgt naar EUR 260,0 miljoen (eerste semester
2018: EUR 250,1 miljoen)

-- Het nettoresultaat stijgt naar EUR 31,4 miljoen (eerste semester 2018:
EUR 24,3 miljoen): uitbreidingsinvesteringen in LNG-terminalling doen het
rendement toenemen, maar deze stijging wordt getemperd door de daling van
de OLO-referentierentevoet

-- EUR 45,2 miljoen investeringen, voornamelijk voor de 5de opslagtank op
LNG-terminal Zeebrugge

-- Recordactiviteit op LNG-terminal Zeebrugge en een nieuw
langetermijncontract voor het lossen van LNG-schepen

-- Vervoerstarieven 2020-2023 dalen

-- Concrete stappen in de energietransitie: vandaag al resultaten met
aardgas, tegelijk inzetten op groen gas

-- Doelstelling om eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen tegen
2025: Fluxys Belgium schakelt over op groen gas voor gebouwenverwarming


Klik op de link hieronder voor het volledige persbericht

Bijlage

-- Persbericht Fluxys Belgium: resultaten eerste semester 2019
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
voda
0
PERSBERICHT: Persbericht Fluxys Belgium -- Gereglementeerde informatie: resultaten 2019

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Fluxys Belgium -D-
27,20 0,20 0,74 % Euronext Brussel

Overzicht jaarresultaten 2019


-- Omzet stijgt: EUR 531,0 miljoen (2018: EUR503,2 miljoen)

-- Nettoresultaat neemt toe: EUR 69,5 miljoen (2018: 54,5 miljoen)

-- Voorstel aan de algemene vergadering van 12 mei 2020: brutodividend van
EUR 1,30 per aandeel (2018: EUR 1,26 per aandeel)

-- Investeringen in infrastructuur: EUR 91,3 miljoen, voornamelijk voor de
bouw van de vijfde opslagtank op de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG)
in Zeebrugge

-- Vervoerstarieven 2020-2023 goedgekeurd: tarieven gedaald

-- LNG-terminal in Zeebrugge versterkt toekomstperspectieven

-- Recordtrafiek voor zowel grootschalig als kleinschalig LNG

-- Lossen van LNG-schepen: nieuw langetermijncontract tot 2044

-- Overslag tussen LNG-schepen: langetermijncontract tot eind 2039
van start gegaan

-- Concrete stappen in de energietransitie: volop inzetten op groen gas en
vandaag al resultaten boeken met aardgas

-- Uitrol actieplan om de eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen
tegen 2025

Klik op onderstaande link om het volledige persbericht te lezen

Bijlage

-- 2020_03_25_pb_fluxys_belgium_resultaten_2019_nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: Gereglementeerde informatie - Fluxys Belgium bevestigt het behoud van de algemene vergaderingen van aandeelhouders op 12 mei 2020

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Fluxys Belgium -D-
28,30 0,50 1,80 % Euronext Brussel

De Vergaderingen zullen plaatsvinden zonder fysieke aanwezigheid van de
aandeelhouders

Gelet op de Covid-19 pandemie en de maatregelen bepaald in het
koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen
inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het
kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie heeft de Vennootschap
beslist de aandeelhouders te verplichten hun rechten uit te oefenen door
vóór de Vergaderingen een volmacht te geven aan een door de
Vennootschap aangestelde Volmachthouder of door een formulier voor
stemming op afstand in te vullen, conform de instructies in de ter
beschikking gestelde formulieren. De aandeelhouders zullen hun vragen
schriftelijk kunnen stellen. De fysieke deelneming aan de Vergaderingen
is niet toegelaten.

De aangepaste bijeenroepingen en de nieuwe formulieren zijn beschikbaar
op de website van de Vennootschap
(https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financial-information).
De wijzigingen aan de praktische modaliteiten voor deelneming worden
hieronder uiteengezet en zijn ook beschikbaar op de bovenvermelde
website van de Vennootschap.

Wijzigingen aan de praktische bepalingen

TOELATINGSFORMALITEITEN

Overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 mogen de
aandeelhouders enkel aan de Vergaderingen deelnemen en stemmen per brief
of via Volmachthouder met inachtneming van de onderstaande formaliteiten,
naast de formaliteit van voorafgaande inschrijving.

STEMMING OP AFSTAND

De aandeelhouders die op afstand willen stemmen, moeten de ter
beschikking gestelde formulieren voor de gewone en buitengewone algemene
Vergaderingen gebruiken. De ondertekende originele papieren formulieren
moeten op de Vennootschap aankomen uiterlijk 8 mei 2020 om 17 uur (CET).
Die formulieren mogen ook naar de Vennootschap worden gestuurd in
dezelfde termijn via fax of e-mail.

De formulieren zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap
(https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financial-information)
of op eenvoudig verzoek op het volgende e-mailadres:
corporate.secretary@fluxys.com
www.globenewswire.com/Tracker?data=cc...


STEMMING PER VOLMACHT

Overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 heeft de
Vennootschap de heer Nicolas Daubies, secretaris van de vergaderingen,
aangesteld als enige Volmachthouder aan wie de aandeelhouders hun
volmacht kunnen verlenen indien ze ervoor hebben gekozen per
Volmachthouder te stemmen. De Volmachthouder moet worden aangesteld met
gebruikmaking van het door de Vennootschap opgestelde formulier voor de
gewone en buitengewone algemene Vergaderingen en mag het stemrecht voor
rekening van de aandeelhouder slechts uitoefenen op voorwaarde dat hij
beschikt over specifieke steminstructies voor elk onderwerp op de agenda
van elke algemene vergadering. De ondertekende originele papieren
formulieren moeten op de Vennootschap aankomen uiterlijk 8 mei 2020 om
17 uur (CET). Die formulieren mogen ook naar de Vennootschap worden
gestuurd in dezelfde termijn via fax of e-mail.

De volmachtformulieren zijn beschikbaar op de website van de
Vennootschap
(https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financial-information)
of op eenvoudig verzoek op het volgende e-mailadres:
corporate.secretary@fluxys.com
www.globenewswire.com/Tracker?data=cc...


Indien de Vennootschap al een geldige volmacht heeft ontvangen op basis
van het aanvankelijk gepubliceerde formulier met specifieke
steminstructies, maar waarvoor de volmachthouder niet de door de
Vennootschap aangestelde persoon is, wordt er rekening gehouden met de
stemmen of onthoudingen in die volmacht, zonder dat die volmachthouder
aanwezig moet zijn.

VRAGEN OVER DE ONDERWERPEN OP DE AGENDA

De aandeelhouders die hun deelneming geldig hebben meegedeeld, kunnen
hun vragen schriftelijk sturen naar de Vennootschap over onderwerpen op
de agenda of aan de commissaris over zijn verslag.

Overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 legt de
Vennootschap de aandeelhouders op hun vragen schriftelijk te stellen, in
voorkomend geval door gebruik te maken van het hiervoor ter beschikking
gestelde formulier op de website van de Vennootschap
(https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financial-information).


De schriftelijke vragen moeten op de Vennootschap aankomen uiterlijk 8
mei 2020 om 17 uur (CET). De antwoorden op die schriftelijke vragen
zullen worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap
(https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financial-information)
uiterlijk dinsdag 12 mei 2020 vóór de stemming.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de
leden van de raad van bestuur, in het belang van de Vennootschap,
weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde
gegevens of feiten de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is
met de door hen of door de Vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen. De commissaris kan, in het belang van
de Vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling
van bepaalde gegevens of feiten de Vennootschap schade kan berokkenen of
in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de Vennootschap
aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Vragen over eenzelfde onderwerp kunnen worden verzameld en het voorwerp
uitmaken van een gezamenlijk antwoord.
voda
0
PERSBERICHT: Fluxys Belgium: resultaten eerste semester 2020

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Fluxys Belgium -D-
28,40 0,30 1,07 % Euronext Brussel

Gereglementeerde informatie: toelichting bij de markante feiten in het
eerste semester van 2020 en de impact ervan op de financiële
toestand van Fluxys Belgium


-- COVID-19 heeft geen materiële impact op de resultaten -- de
gereguleerde omzet neemt toe tot EUR 275,8 miljoen (eerste semester 2019:
EUR 253,9 miljoen) en het nettoresultaat evolueert naar EUR 36,6 miljoen
(eerste semester 2019: EUR 31,4 miljoen)

-- Alle essentiële diensten operationeel tijdens pandemie

-- Actieve steun om COVID-19 noden te helpen lenigen

-- Vervoerde volumes gedaald

-- LNG-terminal: recordtrafiek en marktinteresse voor bijkomende
uitzendcapaciteit

-- Energietransitie: Fluxys Belgium maakt zijn infrastructuur klaar voor de
gassen van morgen

-- Uitrol actieplan om eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen
tegen 2025


Klik op de link hieronder voor het volledige persbericht

Bijlage


-- Persbericht Fluxys Belgium - Resultaten eerste semester 2020
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
PERSBERICHT: Fluxys Belgium - 31 maart 2021 18 u. - Gereglementeerde informatie: resultaten 2020
FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS

Fluxys Belgium -D-
31,90 0,40 1,27 % Euronext Brussel

Overzicht jaarresultaten 2020

-- Pandemie

-- Alle essentiële diensten operationeel

-- Actieve steun om noden te helpen lenigen

-- Geconsolideerde omzet neemt toe tot EUR 560,6 miljoen (2019: EUR 531,0
miljoen) en het geconsolideerde nettoresultaat evolueert naar EUR 73,2
miljoen (2019: EUR 69,5 miljoen)

-- Voorstel aan de algemene vergadering van 11 mei 2021: brutodividend van
EUR 1,37 per aandeel (2019: EUR 1,30 per aandeel)

-- Vervoerde volumes gedaald

-- LNG-terminal Zeebrugge versterkt toekomstperspectieven

-- Recordtrafiek voor schepen en tankwagens

-- Stevige marktinteresse voor bijkomende uitzendcapaciteit

-- Bouwen aan de energietransitie

-- Uitrol actieplan om eigen broeikasgasemissies tegen 2025 te halveren


Klik op onderstaande link om het volledige persbericht te lezen

Bijlage

-- 2021_03_31_pb_fluxys_belgium_resultaten_2020_nl
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...
voda
0
Fluxys Belgium krikt dividend wat op

Fluxys Belgium beloont zijn aandeelhouders met een brutodividend van 1,38 euro (+0,7%), nadat de winst bij de gasnetbeheerder met 3 procent was toegenomen tot 75,5 miljoen euro.

De recordprijzen voor aardgas sinds eind vorig jaar hebben geen impact op de cijfers van Fluxys Belgium. Het bedrijf, dat gecontroleerd wordt door de Belgische gemeenten, baat enkel gasinfrastructuur uit en krijgt vaste vergoedingen die losstaan van de aardgasprijzen en de volumes

www.tijd.be/markten-live/live-blog/sc...
voda
0
Advies van Kepler Cheuvreux over Fluxys
Beurshuis Kepler Cheuvreux
Aandeel Fluxys Belgium
Datum 31 maart 2022
Advies Houden
Koersdoel 33,00 EUR

Detail advies
PARIJS (Trivano.com) - Op 31 maart 2022 brengen de analisten van Kepler Cheuvreux het beleggingsadvies "houden" uit voor Fluxys Belgium (FLUX; ISIN: BE0974265945).

Het koersdoel wordt door de analisten vastgelegd op 33,00 EUR.

Op 29 september 2021 publiceerde Fluxys Belgium halfjaarcijfers.
voda
0
Door Britse ‘gasbrug’ naar EU stroomt vervuild gas
Redactie - 8 uur geleden

© 'Gas compressor station, Bacton', Stephen Craven, Geograph.org.uk

Het wegvallen van Russisch gas noopt de EU-landen naarstig alternatieve bronnen te vinden om hun gasreserves te vullen. Groot-Brittannië heeft zich sinds de Russische inval in Oekraïne razendsnel ontpopt tot een cruciale 'gasbrug' naar het Europese vasteland. Daartoe verwerkt het land grote hoeveelheden LNG (liquid natural gas) uit onder meer de Verenigde Staten en Qatar. Het gas wordt via het Britse leidingnetwerk naar Bacton getransporteerd, vanwaaruit het via onderzeese pijpleidingen naar België en Nederland gaat.

Er is echter een probleempje met het door de Britten aangeleverde gas. Het blijkt hardnekkig 'vervuild' te zijn met grote hoeveelheden toxische en zelfs radioactieve materialen. Gasbedrijven hebben al zeker £270 miljoen uit moeten geven aan reparaties en het oplossen van storingen in de toevoer. De gaslevering door de pijpleidingen zou er zelfs door in gevaar kunnen komen.

Reden voor diverse energiebedrijven, waaronder de Belgische infrastructuurprovider Fluxys (die de Belgische pijpleiding beheert), het Duitse Securing Energy for Europe (voorheen een Gazprom-tak) en het Franse nutsbedrijf EDF, om de Britse toezichthouder National Grid op te roepen tot snelle actie.

Ze willen geen gas via Bacton meer zolang het gas vervuild blijft met "gevaarlijke, giftige, radioactieve en pyrofore" materialen, schrijft de Financial Times. Nóg meer gas door de pijpleidingen zou het probleem "hoogstwaarschijnlijk verergeren [..] en leiden tot een verhoogd risico op onderbreking van de grensoverschrijdende stromen, waardoor zowel de Europese als de Britse voorzieningszekerheid in gevaar komt", aldus de energiebedrijven. Nu al heeft het vuile gas de "efficiëntie en doeltreffendheid van de onderling gekoppelde gasmarkt tussen GB en EU geschaad".

Volgens experts is het normaal dat er ongewenste vaste stoffen, bijgenaamd 'dust', in gas zitten. Maar sinds april zitten er ongekende hoeveelheden 'dust' in het aangeleverde gas. National Grid is vooralsnog niet ongerust: "De aanwezigheid van 'stof' in het Britse nationale gastransmissiesysteem is een historisch en bekend probleem en iets dat we voortdurend in het oog houden". Gezien de grotere gasvolumes die momenteel van Groot-Brittannië naar Europa stromen is het niet onverwacht dat er meer onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden, zoals het vervangen van filters. En dus wil National Grid de maximumvolumes via de Brits-Nederlandse pijpleiding nog verder verhogen. Volgens de toezichthouder zou dat "de veiligheid en beveiliging van het systeem niet in het gedrang brengen ... noch gevolgen hebben voor andere klanten".

www.msn.com/nl-nl/nieuws/overig/door-...
kedewa
0
Ik vraag me af, profiteert Fluxys eigenlijk van de verhoogde LNG-trafiek? Ze zitten momenteel aan maximum capaciteit, maar levert dat ook meer inkomsten op?
13 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 aug 2022 14:24
Koers 30,600
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 31,200
Laag 30,600
Volume 1.081
Volume gemiddeld 1.628
Volume gisteren 1.081

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront