Value8 « Terug naar discussie overzicht

Value8 in 2018:Peter Paul neemt revanche

765 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste
DeZwarteRidder
0
Verslagje BAVA MKB Nedsense (van Overvloedgolf)

Waar de Value8-aandeelhouders getracteerd werden op champagne, moesten die van Nedsense het doen met flessen water.... Symbolischer voor de verhouding tussen de twee bedrijven kan het haast niet.
Aanwezig waren ongeveer 10 mensen, waaronder PP de Vries himself met een paar marionetten en de 5%-aandeelhouders Kok en Van Delft. Merkwaardig dat van de 133 werknemers van de in te brengen bedrijven niemand als aandeelhouder aanwezig was, er werd ook geen presentatie over de bedrijven gegeven wat ik wel verwacht had maar dat komt misschien volgende keer.
Kok vroeg waarom het niet mogelijk was het bedrijf schuldenvrij te laten beginnen door Value8 al meteen 90% van de aandelen toe te kennen (na conversie houdt Value8 over enkele jaren een ruim 90%-belang). Hier kwam geen bevredigend antwoord op. De VEB stelde maar liefst 20 kritische vragen waarvan een aantal eigenlijk aan Value8 werden gesteld, dus kon De Vries deze gemakkelijk pareren. Meest essentieel was de vraag of MKB Nedsense niet een soort 'bad bank'ging worden. Volgens De Vries niet, hij wilde van MKB Nedsense "een succes" maken, een participatiemaatschappij zoals de vroegere Nederlandse Participatie Maatschappij ook belangen had in bedrijven die zelfstandig te klein zijn voor een beursgang. Er was nog een kritische aandeelhouder in de zaal die vragen stelde over de BK Group die volgens hem een risico vormt. De Vries antwoordde dat er niets aan de hand was bij BK, dat de "vroegere kwaliteitskranten zoals het FD" dit ervan gemaakt hadden. Wel suggereerde hij, maar dat is mijn interpretatie, dat BK wel eens verkocht zou kunnen gaan worden.
De statutenwijziging (naamsverandering en vergaderlocaties) werd unaniem aangenomen.

Ik moet zeggen dat ik onder de indruk was van de intelligentie en gewiekstheid van PP de Vries, die ik voor het eerst aan het werk zag en die alle vragen zelf en met groot gemak beantwoordde. Volgens hem ligt aan het onderbrengen van activiteiten in Nedsense de beslissing ten grondslag dat Value8 zich wil richten op (potentieel) beursgenoteerde bedrijven met een waarde van 20 miljoen of meer. Het ligt echter voor de hand dat het belang van MKB Nedsense, dat slechts 100.000 euro in kas heeft na de overnametransactie, altijd ondergeschikt zal zijn aan papa Value8. Al heb ik een positiever gevoel over MKB Nedsense dan voor de vergadering, echt overtuigd dat dit "een succes" gaat worden ben ik nog niet. Vooral het gebrek aan financiële middelen om tegenvallers op te vangen en overnames te doen is daar debet aan.
maci
0
PERSBERICHT (deel1)

Bussum, 3 januari 2018

Nieuwjaarstoespraak 2018

Dames en heren,

Traditiegetrouw komt Value8 aan het begin van het jaar met een Nieuwjaarstoespraak. Doel is om beleggers en de buitenwereld alvast te informeren over de gang van zaken over het afgelopen jaar en een eerste vooruitblik te geven op het nieuwe jaar.

2017 was een jaar dat ik niet snel zal vergeten, dat geldt zowel persoonlijk als zakelijk in Value8 verband. Op persoonlijk gebied verloor ik mijn geweldige moeder Cecile de Vries- Van Breukelen, aan de gevolgen van Alzheimer. Memorabel zijn ook de eerste keer fietsen van mijn 3,1 jaar oude jongste zoon en de prijs die mijn oudste zoon won bij de Wiskunde Olympiade.

Zakelijk was helaas 21 november de belangrijkste dag. De dag dat onze accountant – eindelijk – zijn goedkeurende verklaring afgaf. De omstandigheden waaronder dat gebeurde heb ik in mijn brief aan aandeelhouders van 22 november jl. uitgebreid toegelicht. Natuurlijk was dat erg vervelend – voor onze aandeelhouders, voor ons, maar ook voor de bestuurders en medewerkers van onze bedrijven. We mogen ons gelukkig prijzen dat dit gebeurde tegen de achtergrond van een – gemiddeld gesproken – goede ontwikkeling bij onze bedrijven en belangen. We hebben daar melding van gemaakt bij de trading update over het eerste kwartaal 2017, de halfjaarcijfers 2017 en de trading update over het derde kwartaal 2017.

Ik was laatst op pad met mijn 9-jarige dochter. Ze zat achterin in de auto terwijl ik een zakelijk telefoongesprek voerde. Na afloop vroeg ik of ze er iets van begrepen had. Ze zei: “het gaat goed met Value8, maar niemand wil het opschrijven.”
Kernachtiger kan ik het niet verwoorden.

Natuurlijk weten wij dat 30 april de uiterste datum voor het deponeren van de jaarrekening is. We hebben er alles aan gedaan om die datum te halen, maar dat is – door externe omstandigheden – helaas niet gelukt. Ook wij begrijpen dat dit nieuwswaardig is, maar de aandacht daarvoor is het afgelopen jaar disproportioneel geweest. Ik moet daar de hand in eigen boezem steken. Het is natuurlijk een interessant gegeven. De Vries was – in zijn VEB-tijd - voorvechter van meer transparantie en is nu niet transparant. En De Vries wilde dat beursfondsen zich aan de regels hielden en doet dat als CEO van Value8 niet. Het is een leuk stukje om te schrijven, maar het heeft weinig met de situatie bij Value8 te doen. Acht jaar lang publiceerden we wel op tijd én – wellicht ten overvloede – Value8 biedt veel meer informatie dan vergelijkbare beursfondsen, plus beleggersmeetings, plus onverplichte trading updates plus bovengemiddeld gedetailleerde toelichtingen in de jaarrekening.

De Vries – overigens in 2017 maar 1 van de 4 bestuursleden - is dezelfde als vroeger: vóór transparantie en vóór de naleving van regels. Maar mocht ik deze publicitaire storm al verdiend hebben op grond van mijn VEB verleden, dan geldt dat niet voor de anderen bij Value8. Mijn mede-bestuurders van Value8 hebben dat niet verdiend. De managers van onze bedrijven hebben dat niet verdiend en de medewerkers van de Value8 bedrijven evenmin. In totaal gaat dat om zo’n 814 mensen! Ik ben trots en dankbaar dat zij – met onverminderd enthousiasme – hun werk hebben doorgezet en hebben gewerkt aan versterking van de onderneming en verbetering van het resultaat.

En met succes. Ik maak een kort rondje langs de velden.
HeadFirst Source heeft een succesvol eerste jaar na de fusie beleefd. Met een enorme stijging van omzet en bedrijfsresultaat én een succesvolle integratie van de twee fusiepartners.

Ceradis heeft in 2017 een forse groei doorgemaakt. Milieuvriendelijke gewasbescherming heeft de toekomst. We willen gezonder eten en minder bestrijdingsmiddelen op onze groenten en fruit. Als u door Frankrijk langs de wijngaarden rijdt, weet dan dat ongeveer 10% van het druivenareaal met product van Ceradis wordt behandeld. Een product dat door Syngenta onder de naam Redeli wordt verkocht.

Kersten staat er veel beter voor dan een jaar geleden. Het turn-around plan is in belangrijke mate uitgevoerd met een ruim positief bedrijfsresultaat (ebitda) als resultaat. Kersten staat weer stevig op eigen benen en ook in de markt wordt dat vol erkend.

Eetgemak realiseerde het nieuwe bedrijfspand, dat de efficiency van de organisatie vergroot en dat Eetgemak een nog aantrekkelijker werkgever maakt. Ondanks de tijd en kosten die daarmee gepaard gingen, groeide omzet en bedrijfsresultaat gewoon door.

AquaServa en BioBeheer werden succesvol gefuseerd. Het bedrijf heeft nieuw elan en ontwikkelde in 2017 een nieuw product dat waterbeheer en legionella-testing op afstand mogelijk maakt. Investeren in de toekomst heet dat.
Ik weet – en dat kunnen we ons zelf aanrekenen – dat er vele bedrijfsnamen de revue passeren. Maar dit zijn qua waarde de belangrijksten en zij ontwikkelen zich positief. Overigens – conform afspraak – niet alles ging goed. Maar we zijn blij dat de belangrijkste Value8 bedrijven zich goed en positief hebben ontwikkeld.
maci
0
PERSBERICHT (deel2)

Ook in 2017 hebben we fundamenteel waarde voor aandeelhouders gecreëerd. We zijn er van overtuigd dat dit op lange termijn in de cijfers tot uitdrukking zal komen.

Achter de schermen is er hard gewerkt aan een overzichtelijker, eenvoudiger en meer gefocust Value8. In november hebben we de stap gezet om de kleinere MKB bedrijven, vaak met leidende posities in hun sector of niche, onder te brengen in Nedsense. Achter de schermen is daar veel werk verricht. En niet zonder succes. Op 29 december werd een uitgebreid Informatieprospectus gepubliceerd en werden de eerste drie bedrijven door MKB Nedsense gekocht.

Die herschikking levert twee loketten op.
Value8 richt zich op beurswaardige ondernemingen. Bouwt samen met management aan groei en versterking. En opereert op het snijvlak van beursgenoteerd en privaat.

MKB Nedsense specialiseert zich in het segment MKB beneden 10 miljoen euro omzet en waarde. Een interessant segment waarin zich volop kansen voordoen.
In 2018 zullen we – over 2017 – rapporteren op basis van nieuwe grondslagen. We laten de waarde zien van onze bedrijven en belangen en de ontwikkeling van die waarde. Rapporteren als investeringsmaatschappij. We doen dat met een nieuwe accountant, die een frisse start maakt. En dat betekent dat u in de loop van 2018 steeds meer zult zien van het nieuwe Value8:

Een Value8:
met vier beursgenoteerde belangen: HeadFirst Source Group, IEX Group, MKB Nedsense en Novisource.
met drie private belangen: twee die zorg gerelateerd zijn: Kersten en Eetgemak en één die op duurzaamheid inzet: Ceradis
waarvan we in een elevator pitch snel duidelijk kunnen maken wie we zijn en wat we doen.
dat eenvoudig en transparant rapporteert
dat ruim binnen de termijnen jaarverslag en jaarrekening publiceert.
Geen wonder dat investeringsmaatschappij HAL een klein belang in Value8 heeft opgebouwd. Via de Het Financieele Dagblad BV heeft HAL 2 aandelen Value8 verworven, maar dat eerste pootje in het water smaakt vast naar meer.

Meer serieus: er is geen reden om te somberen. Integendeel. In 8 jaar tijd is de intrinsieke waarde van het aandeel Value8 gestegen van 0,48 naar 6,33 euro. We zijn van plan die lijn voort te zetten. Onze bedrijven ontwikkelen zich gemiddeld gesproken positief en we zullen ons best doen om die prestaties te continueren of te verbeteren.

Tot slot. Voordat ik het glas hef, graag nog een extra woord van dank. Aan onze commissarissen die ons hebben gesteund en het hoofd koel hebben gehouden. Aan onze medewerkers die hard doorwerkten terwijl hun werkgever negatief in het nieuws was. En aan mijn drie directe collega’s. In het bijzonder Kee Koopmans die enorm veel werk heeft verzet en die de contacten met onze bedrijven en deelnemingen goed heeft gehouden. En tenslotte Remko, ruim een jaar CFO, die zijn eerste jaar ook anders had voorgesteld. Het is mede dankzij zijn werk, geduld en uithoudingsvermogen dat het proces met een goedkeurende verklaring is afgerond.

Graag heffen we met u het glas. Op een gezond en gelukkig 2018, en een succesvol jaar voor Value8!

Peter Paul de Vries,
CEO

Uitgesproken door Peter Paul de Vries op dinsdag 2 januari 2018
[verwijderd]
0
Hebben jullie de jaarrekening van Ceradis gezien?

Ondanks de positieve verhalen en transparantie van de heer de Vries ziet dat er nog niet zo mooi uit.

2016 lagere omzet t.o.v. 2015. € 803k vs. € 1.800k
63% van de omzet komt van 3 afnemers (2015: 48%)
27% van de omzet komt uit verkoop van schimmelbestijding (2015: 57%). Overige omzet komt uit kunstmest
Omzet in europa daalt van € 875 tot € 130k. Ondanks alle druivenboeren blijkbaar.


Totale personeelskosten € 464k, waarvan 187k voor de directeur

Cash per 31/12/2016 € 52.180
Cash not freely available € 833.453 in verband met een bankgarantie op een claim van een slechte levering die het bedrijf € 1mio gekost heeft. (niks van gehoord overigens)

In 2017 heeft V8 een garantie afgegeven van € 2mio en een converteerbare lening verstrekt van €1.8mio


"Deferred tax assets have not been recognised in respect of the following items, because it is not probable that future taxable profit will be available against which te Group can use the benefits therefrom."

Totaal verlies t/m 2016 € 12.722.160

[verwijderd]
0
quote:

llazy schreef op 3 januari 2018 11:55:


Hebben jullie de jaarrekening van Ceradis gezien?

Ondanks de positieve verhalen en transparantie van de heer de Vries ziet dat er nog niet zo mooi uit.

2016 lagere omzet t.o.v. 2015. € 803k vs. € 1.800k
63% van de omzet komt van 3 afnemers (2015: 48%)
27% van de omzet komt uit verkoop van schimmelbestijding (2015: 57%). Overige omzet komt uit kunstmest
Omzet in europa daalt van € 875 tot € 130k. Ondanks alle druivenboeren blijkbaar.


Totale personeelskosten € 464k, waarvan 187k voor de directeur

Cash per 31/12/2016 € 52.180
Cash not freely available € 833.453 in verband met een bankgarantie op een claim van een slechte levering die het bedrijf € 1mio gekost heeft. (niks van gehoord overigens)

In 2017 heeft V8 een garantie afgegeven van € 2mio en een converteerbare lening verstrekt van €1.8mio


"Deferred tax assets have not been recognised in respect of the following items, because it is not probable that future taxable profit will be available against which te Group can use the benefits therefrom."

Totaal verlies t/m 2016 € 12.722.160Ceradis is een ballentent. Kleine winkel met veel ellende.
Peter Paul de Vries is een praatjesmaker.
Hij wil alleen vertellen hoe goed het gaat.
De rest houdt hij achter. Dat gaat 'm opbreken.
Misschien niet nu meteen, maar uiteindelijk wel.
[verwijderd]
0
In alle berichtgeving van V8 wordt gesproken over forse omzetgroei van Ceradis. Maar een omzetdaling van meer dan 50% in 2016 wordt niet besproken. MISLEIDING? Omzet europa: 130k (in 2015: 875K). Denk dat niemand tevreden is over de producten.

Ik bekijk net de jaarrekening van Ceradis. Cash 52k, voorraad 162k, debiteuren 429k. Langlopende schulden 800k + 166k korlopend (aflossingen), 800k nog te betalen kosten ivm verkeerd product! en 1,1 mio crediteuren. Ze maken ook 1,5 mio verlies in 2016 (1,2 mio negatieve cashflow). Valt me mee dat ze nog niet failliet zijn!

Personeelskosten trouwens 466k. 10 FTE!!! Onvoorstelbaar dat er 12 mio is gestopt in zo'n bedrijf. Speelt daar iets anders ofzo?
DeZwarteRidder
0
6 tot 8 x EBITDA is kennelijk een normale waardering:

NLE en Nuts Groep, dat ook 100.000 Belgische klanten heeft, zijn vergelijkbaar van omvang en gaan samen een bedrijfsresultaat (ebitda) van €50 tot €60 miljoen op jaarbasis verdienen.

De partijen waarderen beide bedrijven op 6 tot 8 maal de ebitda.

NL Energie had lange tijd moeite om langlopende contracten af te sluiten met partijen voor de levering van gas en stroom (de zogeheten sourcing).

Het fusiebedrijf doet denken aan het Britse First Utility, dat onlangs aan Shell werd verkocht. Dat zou ook een mogelijk scenario voor de toekomst van het fusiebedrijf van De Nederlandse Energie Maatschappij en Budgetenergie kunnen zijn, wanneer Waterland zijn belang in de toekomst weer wil verkopen. Waterland nam in maart ene belang van 50% in Nuts Groep.
[verwijderd]
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 3 januari 2018 15:52:


6 tot 8 x EBITDA is kennelijk een normale waardering:

NLE en Nuts Groep, dat ook 100.000 Belgische klanten heeft, zijn vergelijkbaar van omvang en gaan samen een bedrijfsresultaat (ebitda) van €50 tot €60 miljoen op jaarbasis verdienen.

De partijen waarderen beide bedrijven op 6 tot 8 maal de ebitda.

NL Energie had lange tijd moeite om langlopende contracten af te sluiten met partijen voor de levering van gas en stroom (de zogeheten sourcing).

Het fusiebedrijf doet denken aan het Britse First Utility, dat onlangs aan Shell werd verkocht. Dat zou ook een mogelijk scenario voor de toekomst van het fusiebedrijf van De Nederlandse Energie Maatschappij en Budgetenergie kunnen zijn, wanneer Waterland zijn belang in de toekomst weer wil verkopen. Waterland nam in maart ene belang van 50% in Nuts Groep.


Een normale waarding voor financieel gezonde bedrijven, niet voor een troep winkel.
orap
0
in het verleden een mooie winst gehaald; ben onlangs weer eens ingestapt op 4.70. Vooral gedaan omdat al die negatievelingen (die geen aandelen hebben) proberen PPV onderuit te halen. Goede beslissing geweest. In het verleden ook al een mooie winst gemaakt op HF. Vooral doorgaan heren, ik doe er mijn voordeel mee.
maci
0
NN vergroot belang in Value8

Stemrecht ook omhoog.

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft een groter belang in Value8 gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 4 januari 2018.

NN meldde een kapitaalbelang van 10,20 procent met een stemrecht van eveneens 10,20 procent.

Op 7 april vorig jaar meldde NN nog een kapitaalbelang van 9,72 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.
DeZwarteRidder
0
Nieuwe opdrachten voor HeadFirst

Gepubliceerd op 9 jan 2018 om 08:16 | Views: 442

HOOFDDORP (AFN) - Arbeidsbemiddelaar HeadFirst, onderdeel van HeadFirst Source Group, heeft een reeks nieuwe opdrachtgevers binnen. Volgens het bedrijf zijn er onder meer raamovereenkomsten getekend met Essent-moeder Innogy en Stichting Inlichtingenbureau. Alle gegunde en verworven opdrachten zijn samen goed voor 10 miljoen euro aan extra omzet.

HeadFirst gaat organisaties begeleiden bij het inhuren van externe professionals. De bemiddelaar neemt onder meer de werving en selectie voor projecten en interim opdrachten voor zijn rekening. Ook de screening, contractering en facturatie zijn onderdeel van de overeenkomsten.

De raamovereenkomsten zijn volgens het bedrijf per direct van kracht.
keffertje
0
quote:

maci schreef op 9 januari 2018 10:22:


NN vergroot belang in Value8

Stemrecht ook omhoog.

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft een groter belang in Value8 gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 4 januari 2018.

NN meldde een kapitaalbelang van 10,20 procent met een stemrecht van eveneens 10,20 procent.

Op 7 april vorig jaar meldde NN nog een kapitaalbelang van 9,72 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.Nepnieuws, ze hebben stockdividend ontvangen en zelfs aandelen verkocht.

Doordat het uitstaande kapitaal nog niet is aangepast, lijkt het alsof ze meer hebben (maar dat is dus niet zo).

Piet particulier trapt er weer in....
Tategoi69
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 9 januari 2018 11:57:


Ondertussen is de koers van V8 met ca 17% gestegen.


Dan heb je stock dividend van 8% nog niet meegenomen, koers zal rond en na de 15de wel weer wat terug vallen..

4 januari ex-dividend, 15 januari payment date
maci
0
quote:

keffertje schreef op 9 januari 2018 11:34:


[...]

Nepnieuws, ze hebben stockdividend ontvangen en zelfs aandelen verkocht.

Doordat het uitstaande kapitaal nog niet is aangepast, lijkt het alsof ze meer hebben (maar dat is dus niet zo).

Piet particulier trapt er weer in....


Het staat toch echt gemeld bij de AFM:

Datum meldingsplicht04 jan 2018

MeldingsplichtigeNN Group N.V.

Aandelen B 1.027.712,00 1.027.712,00 Reëel Reëel Middellijk

Kapitaalbelang 10,20 %
Stemrecht 10,20 %
Over en uit...
0
quote:

DeepSpaceHorizon schreef op 2 januari 2018 18:21:


Alle onzin ten spijt maar de koers van Value8 loopt lekker op. Dat is het enige wat uiteindelijk telt. Een droomstart in 2018.


Lekker hoor. Je kunt aan de zijlijn van alles roepen maar alleen de uitslag op het scorebord telt voor mij. Go with the flow. Up naar de 6.
keffertje
0
quote:

maci schreef op 9 januari 2018 12:40:


[...]

Het staat toch echt gemeld bij de AFM:

Datum meldingsplicht04 jan 2018

MeldingsplichtigeNN Group N.V.

Aandelen B 1.027.712,00 1.027.712,00 Reëel Reëel Middellijk

Kapitaalbelang 10,20 %
Stemrecht 10,20 %


Lees mijn posting nog eens goed:

De teller is het aantal aandelen dat NN IN BEZIT HEEFT (dat stijgt dus met 8% vanwege het stockdividend))

De noemer is het aantal UITSTAANDE aandelen bij V8 (dat hebben ze dus nog niet aangepast, maar zou ook 8% hebben moeten stijgen)

Daardoor stijgt dus het procentuele belang, terwijl ze overigens feitelijk circa 20.000 aandelen hebben verkocht in de tussentijd!
maci
0
quote:

keffertje schreef op 9 januari 2018 13:08:


[...]

Lees mijn posting nog eens goed:

De teller is het aantal aandelen dat NN IN BEZIT HEEFT (dat stijgt dus met 8% vanwege het stockdividend))

De noemer is het aantal UITSTAANDE aandelen bij V8 (dat hebben ze dus nog niet aangepast, maar zou ook 8% hebben moeten stijgen)

Daardoor stijgt dus het procentuele belang, terwijl ze overigens feitelijk circa 20.000 aandelen hebben verkocht in de tussentijd!


Ik snap nu wat je bedoelt.
Als je redenatie klopt roept dat vragen op.

V8 heeft (nog) niet geopenbaard dat er aandelen zijn bijgeschreven.
AFM is (nog) niet op de hoogte.

Waarom meldt NN een toename?

Je stelt dat ze hebben verkocht. Heb je inside info?
AFM maakt daar geen melding van.
[verwijderd]
0
Met veel interesse volg ik de ontwikkelingen rondom Value8. Niet omdat ik ook maar iets met beleggen heb maar wel omdat ik de ontwikkelingen van de grotere detacheringsbedrijven volg waaronder de combi HF/Source. Dit omdat ik zelf ook in deze sector actief ben.

Wat mij opvalt dat is HF/Source als positieve uitzondering genoemd wordt in de Value8 familie. Hoge omzet, flinke omzetgroei, etc. Als je het laatste persbericht weer leest wordt er een omzetgroei van € 10 miljoen verwacht o.b.v. 2 nieuwe klanten.

Echter.... de wereld van HF kenmerkt zich door "high volume, low margin business". HF heeft 2 hoofdactiviteiten:
1. Contractbeheer - gemiddelde marges van onder de € 1,- per uur op gemiddelde tarieven van € 80,- per uur.
2. Detachering - gemiddelde marges van € 2,50 per uur.

Ik schat dat de winstmarge zo rond de 1.5% van de omzet bedraagt. Alle costs of sales, belastingen, etc. moeten hier dan nog vanaf. In plat Nederlands: Er blijft bar weinig over van de gefactureerde omzet. Tien miljoen aan extra omzet (redelijk uit de lucht gegrepen schatting overigens) klinkt dan ook fantastisch maar levert bottom line niet veel op.
765 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 35 36 37 38 39 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 jan 2022 12:50
Koers 6,500
Verschil +0,060 (+0,93%)
Hoog 6,500
Laag 6,480
Volume 1.030
Volume gemiddeld 4.444
Volume gisteren 1.557