Forum: Bever » 2019 Bever, for ever » Pagina: 2 | Belegger.nl

2019 Bever, for ever

79 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
shaai
0
www.beverholding.nl/site/index.cfm?nw...

Downloads/persbericht_30_april_2019.pdf


Persbericht
N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2018
Resultaat
Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een resultaat na belastingen van ca. EUR 5,1
miljoen (2017: EUR 1,8 miljoen).
Op basis van een externe taxatie van de gehele vastgoedportefeuille heeft een herwaardering plaatsgevonden van ca. EUR 1,14 miljoen (2017: EUR 3,6 miljoen) op de vastgoedbeleggingen, een
terugneming van waardevermindering als gevolg van hogere taxatie van EUR 50 duizend, daarnaast
een waardevermindering voorraad vastgoedprojecten van EUR 90 duizend. Gedurende 2018 hebben
er een tweetal verkopen plaatsgevonden met een verkoopresultaat van EUR 2,4 miljoen.
Het resultaat voor belastingen bedroeg in het verslagjaar ca. EUR 1,4 miljoen.
De totale lasten bedroegen in 2018 ca. EUR 1,3 miljoen (2017: EUR 643 duizend).
De netto financieringskosten bedroegen in 2018 EUR 836 duizend (2017: EUR 854 duizend).
De mutaties in de waardering van de vastgoedportefeuille zijn gebaseerd op de beoordeling van de
realiseerbare waarde per object, waarbij de directe opbrengstwaarde en de gebruikswaarde van alle
objecten door de taxateur is bepaald. Hiervoor heeft een herbeoordeling plaatsgevonden van de
diverse vastgoedontwikkelingsprojecten en de stadia waarin deze projecten zich bevinden.
Vastgoedontwikkeling is een doorlopend proces, waarbij eerder geformuleerde uitgangspunten zoals
de factor tijd tot realisatie, marktprijzen en de te realiseren metrages binnen de planvorming kunnen
wijzigen.
Vreemd vermogen
In 2015 heeft Bever een herfinanciering afgerond. Op 31 december 2018 beliep het saldo van deze
hypothecaire geldlening ca. EUR 30,9 miljoen.

Eigen vermogen
Na verwerking van het resultaat over het verslagjaar bedraagt het eigen vermogen per ultimo 2018
EUR 101,4 miljoen bij een balanstotaal van EUR 159,1 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel
Bever Holding op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2018 bedroeg EUR 5,94.
De solvabiliteit blijft onverminderd sterk met 64%.
2018 in het kort
Bever Holding heeft in 2015 een strategische partner gevonden met wie zij haar projecten in
Noordwijk wil ontwikkelen en tot uitvoering zal brengen. Deze partner is het bouwconcern
VolkerWessels, met een omzet van ruim EUR 5,9 miljard, meer dan 16.000 werknemers en een solide
balans. In 2015 heeft de gemeente Noordwijk toenadering gezocht tot Bever Holding om de
mogelijkheden voor een (hernieuwde) samenwerking te onderzoeken.
Bever Holding heeft hier samen met KondorWessels Projecten (een dochteronderneming van
VolkerWessels) gevolg aan gegeven. Doel is om als ontwikkelcombinatie een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de gemeente Noordwijk waarin afspraken worden vastgelegd over de
ontwikkelingen en realisatie van alle projecten van Bever Holding in Noordwijk aangevuld met
eventuele nieuwe projecten. Er wordt gestreefd om te komen tot een definitieve invulling op de
strategische locaties van Bever Holding te Noordwijk. Dit heeft geleid tot het indienen van een
principeaanvraag in 2017.
Tot op heden heeft deze samenwerking nog niet geleid tot succesvolle ontwikkeling van de objecten.
Het vlottrekken van de relatie met de gemeente Noordwijk en het overeenkomen van een
allesomvattend plan met afstemming van de te ontwikkelen m2 heeft meer tijd gekost dan initieel
verwacht.
Dit komt mede daar er binnen de gemeente Noordwijk een fusie plaatsgevonden heeft met de
gemeente Noordwijkerhout. De daarbij behorende verkiezingen hebben gezorgd voor een verschuiving binnen het politieke spectrum. Er is een nieuwe raad benoemd en een college aangesteld.
Bever Holding heeft derhalve in 2018 een afwachtende houding aangehouden ten aanzien van de
onderhandelingen en gesprekken met de gemeente, om eerst te bekijken wie de nieuwe
vertegenwoordigers van zowel de gemeente als de raad zijn.
Zoals vermeld in de jaarrekening van 2018 hebben er een tweetal verkopen plaatsgevonden
gedurende 2018 te weten de locatie Zeereep 11 te Noordwijk en de locatie te Noordwijkerhout.
Op 12 november 2018 heeft Bever een intentieovereenkomst afgesloten met betrekking tot de
grondpositie te Aalsmeer. Doelstelling van partijen is om door middel van samenwerking op de
betreffende grondpositie een hotel te realiseren, en daarna aan een eindbelegger te verkopen.

Vooruitzichten
Bever verwacht gedurende 2019 een eerste orie¨ntatie uit te voeren binnen de nieuwe politieke en
bestuurlijke macht om te bekijken op welke manier er integrale afspraken met de nieuwe gemeente
Noordwijk mogelijk zijn. Hierbij is het voor Bever van belang om op alle huidige posities in Noordwijk
tot overeenstemming te komen met de Gemeente.
Betreffende de intentieovereenkomst met betrekking tot de grondpositie te Aalsmeer verwacht Bever
de daadwerkelijke plannen verder uit te werken om snel tot een omgevingsvergunning te komen.
Bever Holding streeft ernaar in 2019 verder invulling te geven aan haar projecten.
Toelichting
De financiële overzichten in dit persbericht zijn ontleend aan de door de directie opgestelde en door
de accountant gecontroleerde jaarrekening 2018 van N.V. Bever Holding (jaarrekening). Bij de
jaarrekening is op 30 april 2019 een goedkeurende controleverklaring verstrekt.
De financiële overzichten, zoals weergegeven in dit persbericht, dienen te worden gelezen in
samenhang met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de daarbij verstrekte
goedkeurende controleverklaring.
De jaarrekening is vanaf 30 april 2019 in digitale vorm beschikbaar op de website van de
vennootschap. (www.beverholding.nl). De jaarrekening zal aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Bever worden voorgelegd ter goedkeuring en vaststelling.
Wassenaar, 30 april 2019
Bijlage: financiële overzichten

BIJLAGE FINANCIELE OVERZICHTEN
De financiële overzichten in dit persbericht zijn ontleend aan de door de directie opgestelde en door
de accountant gecontroleerde jaarrekening 2018 van N.V. Bever Holding (jaarrekening). Bij de
jaarrekening is op 30 april 2019 een goedkeurende controleverklaring verstrekt.
De financiële overzichten, zoals weergegeven in dit persbericht, dienen te worden gelezen in
samenhang met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de daarbij verstrekte
goedkeurende controleverklaring.
De jaarrekening is vanaf 30 april 2019 in digitale vorm beschikbaar op de website van de
vennootschap. (www.beverholding.nl). De jaarrekening zal aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Bever worden voorgelegd ter goedkeuring en vaststelling.


*Het resultaat na belasting is gedeeld door 17.057.549 aandelen.

shaai
0
Wat moeten we nou van Aalsmeer vinden?


Op 3 mei 2018 zijn de voorwaarden van de verkoop van de locatie te Noordwijkerhout gewijzigd. De ontbindende voorwaarden zijn aangepast en per die datum is ook het economisch eigendom geleverd aan de gerelateerde partij, Knokke Development Company N.V., waarvan de aandelen worden gehouden door een persoon werkzaam bij Bever Holding. Dit heeft geleid tot een verkoopopbrengst van EUR 2,950 miljoen. De verschuldigde koopsom is niet betaald maar tussen partijen is een geldlening met hypothecaire inschrijving overeengekomen. De geldlening dient terug betaald te worden voor 31december 2022.

Het bevreemdt me wat, deze move. Bestuurder van Knokke is Vandenberghe. Enerzijds wellicht mooi dat er wat gebeurt/beweging is. Ontwikkeling kan geld opleveren. Maar ja, als dit nu het enige is waar beweging inzit? Ik snap het niet goed.
shaai
0
Ook dit bevreemdt me wat:

De heer R. van de Putte, aandeelhouder van Bever Holding voor een percentage van 62,3%, en daarmee controlerend aandeelhouder van de Vennootschap, heeft ultimo 2018 per saldo een schuld aan de Vennootschap van EUR 748 dui- zend. Dit betreft een rekening-courantpositie waarop een rentetarief van 6,0% van toepassing is. Voor deze schuld zijn geen zekerheden gesteld en is geen aflossingtermijn over- eengekomen.

Waarom leent Van der Putte voor 6% van Bever? En had hij nou ook indirect die aandelen verkocht aan Vandenberghe? Maar als hij kennelijk wat cash vrij wil hebben, waarom duurt alles dan zo lang? Dan zou er toch allang eerder meer gebeurd/verkocht kunnen zijn, bijv in België?

Ik zie in principe theoretisch de kansen wel bij Bever, maar het duurt maar. En de eerder opgeloste breuk met Noordwijk is er kennelijk weer terug, maar Bever heeft imo een andere lezing dan de gemeente voor zover het het uit de pers blijkt.

Ik voorzie en vrees voor Bever voorlopig nog geen schop in de grond, ik ben benieuwd naar jullie ideeen hierover.
Draadje 2020: Bever doet mij beven, het duurt nog wel even?
DeZwarteRidder
0
De huidige koers van 3,60 levert dus een korting op van bijna 40%.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Eigen vermogen
Na verwerking van het resultaat over het verslagjaar bedraagt het eigen vermogen per ultimo 2018
EUR 101,4 miljoen bij een balanstotaal van EUR 159,1 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel
Bever Holding op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2018 bedroeg EUR 5,94.
De solvabiliteit blijft onverminderd sterk met 64%.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

shaai
0
En op blz 60 staat weer bij Werkkapitaal dat indien nodig VdPutte wel liq kan/zal verstrekken. Leent ie dan alleen van Bever zodat Bever wat renteinkomsten heeft?

DZR, mooie discount, zeker als morgen de schop de grond in zou gaan, toen de koers rond de 2eur lag (jaren terug, zelfde NAV zo ongeveer, überhaupt weinig veranderd naar mijn mening, vond ik het ook erg aantrekkelijk. Nu is mijn mening en vrees dat het nog (te) lang dood geld of eigenlijk dode grondpositie blijft. Qua koers kan het wellicht zo elke kant op.
DeZwarteRidder
0
quote:

shaai schreef op 1 mei 2019 om 12:05:


En op blz 60 staat weer bij Werkkapitaal dat indien nodig VdPutte wel liq kan/zal verstrekken. Leent ie dan alleen van Bever zodat Bever wat renteinkomsten heeft?

DZR, mooie discount, zeker als morgen de schop de grond in zou gaan, toen de koers rond de 2eur lag (jaren terug, zelfde NAV zo ongeveer, überhaupt weinig veranderd naar mijn mening, vond ik het ook erg aantrekkelijk. Nu is mijn mening en vrees dat het nog (te) lang dood geld of eigenlijk dode grondpositie blijft. Qua koers kan het wellicht zo elke kant op.

'De een zijn dood is de ander z'n brood'.......
hjs64
0
Zo, de heren (met name shaai) zijn druk bezig geweest met analyseren, dank voor plaatsing.
shaai
0
weer niet zo fraai in het nieuws:

www.omroepwest.nl/nieuws/3829738/Angs...

DINSDAG 7 MEI 2019, 07:52
DEEL DIT ARTIKEL:
Angst van Wassenaar en Noordwijk wordt waarheid in Sluis
WASSENAAR - Waar mensen in onder meer Wassenaar en Noordwijk bang voor zijn, is in het Zeeuwse Sluis gebeurd. Een monumentaal gebouw dat eigendom is van projectontwikkelaar Ronnie van de Putte is daar zo verkrot dat het niet meer te redden is.
In Sluis gaat het om het voormalige klooster Het Hoompje. Ruim 25 jaar hield Van de Putte de gemeente aan het lijntje met mooie plannen en praatjes over het restaureren van het rijksmonument, meldt Omroep Zeeland. Toen het begin maart flink stormde, stortte Het Hoompje weer een beetje verder in elkaar. Onder meer het klokje uit de toren sneuvelde.

Het klooster werd in 1909 gebouwd. Tot 1986 fungeerde het gebouw als kostschool voor Belgische kinderen met een beperking. Eind jaren tachtig vertrokken de laatste nonnen. Het pand kwam daarna leeg te staan en werd op de rijksmonumentenlijst geplaatst. In 1992 kocht projectontwikkelaar Ronnie van de Putte het.
Landhuis en percelen
Projectontwikkelaar Van de Putte heeft in Nederland inmiddels de bijnaam 'krottenkoning' gekregen en dat is niet voor niets. Zo bezit hij iIn Wassenaar het monumentale Huize Ivicke, dat zo verwaarloosd is dat het dreigt te vervallen, en heeft hij langs de kust in Noordwijk een stuk of acht percelen waarmee eveneens niets gebeurt. Tot afschuw van de betrokken gemeenten.

De gemeente Sluis gaf Van de Putte keer op keer een nieuwe kans in de hoop dat Het Hoompje zo behouden zou blijven. Zelfs na het opleggen van een dwangsom in 2016 kwam Van de Putte weer met nieuwe plannen. Er gebeurde echter opnieuw helemaal niets en de dwangsom van 150.000 euro werd nooit betaald.
shaai
0
quote:

shaai schreef op 7 mei 2019 om 17:07:

Dit lijkt trouwens geen Bever bezit, ik zie het niet in de vastgoedportefeuille in het jaarverslag.
shaai
0
Vergadering van Aandeelhouders zal gehouden worden op 28 juni 2019

Agenda

www.beverholding.nl/site/index.cfm?ac...

De agenda is echter nog niet geupdate en heeft het over de cijfers 2017.
shaai
0
Overigens, als de grote verkoper die toen die ene verkooporder van 100.000 stuks erin gooide en later verkooporders per 10.000 nog zou willen verkopen: hij kan er 20.000 kwijt op 2,06 en nog eens 20.000 op 1,98, dat schiet wel op qua flinke biedorders.
shaai
0
wel inmiddels een fatsoenlijke agenda ;-)

www.beverholding.nl/site/index.cfm?ac...

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bever Holding, statutair gevestigd te
Hilversum
Te houden op 28 juni 2019 om 16.30 uur in het The Hague Marriott Hotel
Johan de Wittlaan 30 te Den Haag
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2018
3. Vaststelling van de jaarrekening 2018
4. Décharge van de directie
5. Décharge van de Raad van Commissarissen
6. Aanwijzing van de directie als het orgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad
van Commissarissen, aandelen uit te geven
7. Aanwijzing van directie als het orgaan bevoegd om, onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, aandelen N.V. Bever Holding in te kopen.
8. Optie/aandelen programma voor directie en personeel
9. Goedkeuring voor het opstarten van een selectie procedure voor een nieuwe accountant en
opdrachtverstrekking aan de nog nieuw te selecteren accountant.
10. Rondvraag
11. Sluiting
De agenda en toelichting hierop, het jaarrapport en de jaarrekening over 2018 liggen ter inzage ten
kantore van de vennootschap Rijksstraatweg 324C te 2242 AB Wassenaar, alsmede ten kantore van
ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”), Afd. Corporate Broking HQ7212, Gustav Mahlerlaan 10, 1082
PP Amsterdam en zijn aldaar voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar, alsmede via e-mail
corporate.broking@nl.abnamro.com.
Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden diegenen die op (i) 31 mei 2019
(“de Registratiedatum”), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als
aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna
beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals
gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum
gerechtigd zijn tot deze aandelen.
Aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen
zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk 21 juni 2019, 17.00 uur, via www.abnamro.com/evoting
of, via hun bank of commissionair aanmelden bij ABN AMRO, De intermediairs dienen uiterlijk op 24
juni 2019, 12.00 uur aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken via
www.abnamro.com/intermediary waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende
Aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt.
Aandeelhouders ontvangen per post of per e-mail een registratiebewijs dat dient als toegangsbewijs
voor de vergadering. Aandeelhouders dienen zich te kunnen legitimeren.
Ingeval van bijwoning van de vergadering door een gevolmachtigde dient de door de
vergadergerechtigde verstrekte schriftelijke volmacht eveneens uiterlijk op 21 juni 2019, 17.00 uur
door de directie te zijn ontvangen.
Wassenaar, 16 mei 2019 De directie
shaai
0
Ik heb nog maar eens wat dingen nagezocht, ook ivm de aankomende AvA:

Uit de notulen van vorig jaar:
“Na een jaar is men kennelijk nog niets opgeschoten in Noordwijk. Van onenigheid is geen sprake, benadrukt de voorzitter. Het vraagt echter meer tijd dan verwacht. Er wordt gewerkt binnen de Omgevingsvisie 2030 van de gemeente.”

En uit blz 92 JV18: tekening met gebouwen op het Vuurtorenplein
Locatie : Noordwijk
Adres: Vuurtorenplein 1-41/KW Boulevard 35
Kad. Oppervlak: 5a 65ca / 3a 48ca, totaal 9a 13ca
Status : te amoveren winkelunits
Programma: ontwikkeling wonen en commercieel 3

Echter:
www.noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers...
Enerzijds: De gemeenteraad nam op 8 november 2018 de volgende stukken aan
(maar er staat ook dat de hele Omgevingsvisie 2030 opnieuw moet worden bekeken: meer uitstel)
Dit moet dus nog allemaal gebeuren:
“Actualisatie voor Noordwijk en Noordwijkerhout
Vanaf 1 januari 2019 gaan de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samen verder als de nieuwe gemeente Noordwijk. In 2019 zal daarom een meer grondige herziening van de Omgevingsvisie voor de nieuwe gemeente plaatsvinden.”

Maar daarnaast staat in de stukken aangenomen in nov ’18:
Sowieso: Ook moet het zicht op de vuurtoren zoveel mogelijk behouden blijven.
Maar vooral:
“De ontwikkeling van het Vuurtorenplein, het Palaceplein-Gat van Palace en De Grent Voor een beter functionerende Koningin Wilhelmina Boulevard willen we de huidige ‘open einden’ omvormen tot ‘hotspots’ met stedelijke allure: een ‘Cultuurcluster Vuurtorenplein’ en ‘Toplocatie Palaceplein’. Met De Muze als aanknopingspunt willen we het Vuurtorenplein laten uitgroeien tot een brandpunt voor culturele activiteiten en kunstuitingen. “

Palaceplein klinkt wel in lijn met het commerciële Bever-plan. Maar dit klinkt imo alsof Noordwijk voor het Vuurtorenplein iets heel anders wil, niet commercieel, niet iets waarmee door ontwikkeling veel is te verdienen, misschien een bouwopdracht op zijn best lijkt mij.

Dit lijkt er dus op imo dat men OF er nog lang niet uit is, OF dat er weinog op is te verdienen. Slecht nieuws, en imo een bevestiging dat Bever het afgelopen jaar, en met gemeentelijk tempo en noodzakelijke Bever (vdPutte) koppigheid wederom nog lange tijd geen spade in de grond voorlopig.

Wat dus misschien ook een punt van zorg is, is de hoogte van de vuurtoren in Noordwijk, die is 26 meter.
In het JV’18 staat bij het Palaceplein: “Het vigerende bestemmingsplan biedt Bever Holding thans mogelijkheid tot een bouwvolume met een bouwhoogte van 29 meter en volledige (100%) bebouwing van het bouwvlak. “

In de Omgevingsvisie staat echter: “Ter behoud van de beleving van de vuurtoren moeten de gebouwen direct naast de vuurtoren lager zijn dan de top van de vuurtoren. Ook moet het zicht op de vuurtoren zoveel mogelijk behouden blijven.”

Nou is het Palaceplein niet direct naast de vuurtoren, maar zo heel ver weg is het ook niet, qua uitzicht. Dus allicht valt dat mee.


hjs64
0
Kunnen we die vuurtoren dan niet simpelweg zeg 100m hoger maken? Of is dit te ver 'out of the box' denken van mijn kant?
DeZwarteRidder
0
quote:

hjs64 schreef op 10 jun 2019 om 17:24:


Kunnen we die vuurtoren dan niet simpelweg zeg 100m hoger maken? Of is dit te ver 'out of the box' denken van mijn kant?

Of op het dak een Bever-flat zetten.....???
shaai
2
Vrijdag was de AvA. Dat leverde niet direct heel veel echt concrete info op. An sich was men positief van houding over de kansen, en dat zie ik ook wel voor de geduldige houder van vastgoedposities. ik als ongeduldige belegger zie echter niet direct belangrijke ontwikkelingen in Noordwijk en Knokke, waar het echt om gaat bij Bever. Zo is in Noordwijk er nu nog een waarnemend burgemeester en pas als er een vaste benoemde burgemeester is, dan kan er echt verder onderhandeld worden om daarna spijkers met koppen te slaan.
Ook moet voor einde jaar de lening worden heronderhandeld, omdat die afloopt. Daar was nog weinig concreet over te zeggen, maar ik had de indruk dat men er niet ongerust op was, en eventueel zouden er alternatieven kunnen zijn zoals elders lenen of grond verkopen. Maar de verhouding met Volker schijnt goed te zijn, dus een herfinanciering daar zou gewoon moeten lukken.

Die actie van Staal wekte bevreemding en was men niet ongerust op; dat zou een onterechte claim van Staal moeten zijn, omdat er al in 2015 een getekende overeenkomst was met finale, algehele kwijting.
Non-verbaal kreeg ik niet de indruk dat bekend was wie die verkoper/aanbieder van die 100k was van een tijd terug.
Ook was er imo geen indicatie wie en waarom die stichting was die paar maanden geleden de melding deed dat ze hadden verkocht. (feb '18)
www.iex.nl/Nieuws/ANP-240218-030/Stic...
Kansen zijn er zeker bij Bever, maar wanneer? Daar zijn imo nog de nodige (ook politieke) onzekerheid.
shaai
0
Koers 6% down naar 3,10 (500 stukkies) dus maar weer eens googlen.
En er is weer eens minder fraai de pers gehaald.
Wat oude koeien en dat er niet veel gebeurt. Het staat wel wat onduidelijk beschreven hoe Volker er nu instaat:

revu.nl/artikel/ronnie-van-de-putte-d...

79 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 09-okt-19 16:30
Koers 3,700
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 3,700
Laag 3,700
Volume 1.350
Volume gemiddeld 1.350
Volume gisteren 1.350