Forum: PostNL » POST. NL December :kado maand voor beleggers? | Belegger.nl

POST. NL December :kado maand voor beleggers?

649 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32 33 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
POSTNLTT
0
29
Kunt u aangeven in welke mate er in andere Europese landen via de moederbedrijven van DPD, GLS en DHL brievenbuspakketten via het postnetwerk worden vervoerd? In hoeverre is de situatie in Nederland vergelijkbaar met deze vervoerders met een grote thuismarkt?

Antwoord op vraag 29
Er zijn voor zover mij bekend geen openbare cijfers ten aanzien van de aantallen brievenbuspakketten die de moederbedrijven van DPD, GLS en DHL bezorgen (respectievelijk La Poste, Royal Mail en Deutsche Post). Gegeven de geografische omstandigheden is het in de meeste andere Europese landen gebruikelijker dan in Nederland om post gemotoriseerd te bezorgen, vooral in rurale en minder dichtbevolkte gebieden. Dat maakt het eenvoudiger om pakketten gecombineerd met de brievenpost te bezorgen. Ook de verschillen in arbeidsvoorwaarden en arbo-wetgeving spelen daarbij een rol. PostNL heeft er op basis van nationale omstandigheden voor gekozen de bezorging van post en pakketten van elkaar te scheiden.


30
In hoeverre worden er via het huidige netwerk van Sandd zogenaamde 'brievenbuspakjes' verstuurd?

Antwoord op vraag 30
Het aantal brievenbuspakjes dat Sandd bezorgde was beperkt. Op basis van de openbare versie van het besluit van de ACM van 5 september 2019 is bekend dat het marktaandeel van Sandd op het gebied van brievenbuspakjes met track & trace tussen 0 en 10% lag. Exacte aantallen en marktaandelen zijn bedrijfsvertrouwelijk.


31
Welke toezeggingen heeft PostNL nog meer gedaan op het gebied van het personeelsbestand in het kader van de aanvraag voor de art. 47a-procedure, naast de toezegging dat er vanuit het personeelsbestand dat overkomt van Sandd geen gedwongen ontslagen zullen vallen?

Antwoord op vraag 31
Zoals tevens aangegeven in het antwoord op vraag 28 biedt PostNL aan alle bezorgers van Sandd de mogelijkheid om in dienst te komen als postbezorger bij PostNL. Daarnaast zal PostNL werknemers bijvoorbeeld tegemoet komen die bij een overstap naar PostNL verder moeten reizen naar hun werk, onder andere door middel van een vergoeding voor woon-werkverkeer. Ook heeft PostNL toegezegd dat postbezorgers hun opgebouwde dienstjaren bij Sandd behouden voor de berekening van toekomstige jubilea en transitievergoeding. Er zijn bovendien sociale regelingen afgesloten, waarin onder meer een vertrekregeling is vastgelegd voor personeel van Sandd dat niet in dienst van PostNL kan treden.


32
Stelt de voorgestelde toegangsregeling andere postbedrijven dan PostNL in staat om hun positie te handhaven op de postmarkt?

Antwoord op vraag 32
Door de overname van Sandd heeft alleen PostNL nog de beschikking over een landelijk dekkend postnetwerk. Tegelijkertijd was er op het moment waarop de vergunning is verleend geen zogenaamd aanmerkelijk marktmachtbesluit van kracht (op basis van artikel 13a e.v. van de Postwet 2009). Met een dergelijk besluit kunnen toegangsverplichtingen worden opgelegd aan PostNL.

Daarom is een voorschrift bij het artikel 47-besluit opgenomen op basis waarvan PostNL toegang moet bieden aan andere postvervoerders. Doel van dit voorschrift is dat effectieve toegang wordt geborgd en dat andere (regionale) postvervoerders hun activiteiten kunnen voortzetten. Dit voorschrift is tot stand gekomen op basis van advies van de ACM. Ik zal de komende periode in de gaten houden of het doel van dit toegangsvoorschrift wordt behaald.


33
Heeft PostNL toezeggingen gedaan over eventuele gedwongen ontslagen binnen het eigen personeelsbestand, zeker in het licht van de effecten van twee landelijke postbezorgingsnetwerken tot één netwerk?

Antwoord op vraag 33
Er zijn aan PostNL geen specifieke beperkingen opgelegd ten aanzien van haar eigen personeelsbestand in het kader het artikel 47-besluit. PostNL heeft aangegeven dat zij geen gedwongen ontslagen verwacht bij haar eigen personeel als gevolg van de overname.
POSTNLTT
0
34
Wat zijn de verwachtingen van de staatssecretaris met betrekking tot het aantal gedwongen ontslagenen als gevolg van de postfusie?

Antwoord op vraag 34
Een van de redenen voor het verlenen van een vergunning voor de overname was dat daarmee het risico op grote schokken op de werkgelegenheid wordt verkleind. Zoals in het antwoord op vraag 31 en 33 ook is vermeld zullen er als gevolg van de overname van Sandd door PostNL geen gedwongen ontslagen van postbezorgers vallen bij PostNL (circa 21.000) of Sandd (circa 11.000). De overige werknemers van Sandd krijgen voorrang bij sollicitaties bij PostNL. Het is op dit moment nog te vroeg om een exacte inschatting te geven in hoeverre er onder het overige personeel van Sandd gedwongen ontslagen vallen.

Daarnaast is het nog de vraag welke gevolgen de overname zal hebben voor de franchisenemers van Sandd en of deze zouden kunnen resulteren in gedwongen ontslagen van werknemers bij deze bedrijven. Uit de berichtgeving heb ik begrepen dat PostNL met deze partijen in gesprek wil treden over toekomstige vormen van samenwerking.


35
Hoe wil de staatssecretaris, indachtig het advies van de ACM, de toegangsregulering van andere postbedrijven op het netwerk van PostNL inrichten?

Antwoord op vraag 35
Zoals tevens aangegeven in het antwoord op vraag 32, is als voorschrift aan het artikel 47-besluit verbonden dat PostNL toegang tot haar netwerk moet bieden aan andere postvervoerders. Het advies van de ACM is hierbij leidend geweest.

Dit toegangsvoorschrift in het artikel 47-besluit geldt voor een periode van maximaal acht jaar, tenzij onder de Postwet 2009 een ander toegangsregime wordt ingesteld. Dit zou in de eerste plaats kunnen wanneer een zogenoemd aanmerkelijk marktmacht besluit onherroepelijk wordt (op grond van artikelen 13a en verder van de Postwet 2009). In de tweede plaats kan deze situatie zich voordoen wanneer de aangekondigde wijziging van de Postwet 2009 in werking treedt en op basis daarvan (in een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling) eisen worden gesteld aan toegang van andere postbedrijven tot het postnetwerk van PostNL. De toegangsvereisten die zijn gesteld bij het artikel 47-besluit zullen het uitgangspunt vormen voor een dergelijke algemene maatregel van bestuur om onzekerheden in de markt zo veel mogelijk te voorkomen.


36
In hoeverre bestaat er op dit moment concurrentie op de pakketmarkt?

Antwoord op vraag 36
De pakkettenmarkt groeit al jaren hard en deze groei zal naar verwachting ook de komende jaren doorzetten. Er zijn vier belangrijke spelers op deze markt actief. In de Post- en Pakkettenmonitor van ACM is aangegeven dat PostNL in 2018 een marktaandeel had van 60-65% op de binnenlandse pakketmarkt. Het marktaandeel van DHL - de tweede partij op de markt - is 25-30%. DPD en GLS zijn de derde en vierde partij op de markt met een marktaandeel tussen 0 en 5% op basis van volume. Op het gebied van grensoverschrijdend pakketvervoer (vervoer vanuit Nederland naar andere landen en vice versa) zijn de marktaandelen van deze vier partijen meer in evenwicht. Sandd had een beperkte positie op het gebied van pakketvervoer.37
Kan de staatssecretaris een overzicht geven van de ontwikkeling van het marktaandeel van alle pakketvervoerbedrijven op de pakketmarkt in de afgelopen tien jaar?

Antwoord op vraag 37
Op basis van het besluit van de ACM van 5 september 2019 en de verschillende edities van de Post- en Pakkettenmonitor kan worden geconstateerd dat het marktaandeel van PostNL op het gebied van binnenlands pakketvervoer met enkele procentpunten is gestegen in de afgelopen jaren. De positie van DHL – de nummer twee op de markt - is stabiel gebleven, terwijl het marktaandeel van GLS en DPD is afgenomen. De exacte marktaandelen van partijen zijn door de ACM als bedrijfsvertrouwelijk aangemerkt.


38
Kan de staatssecretaris een prognose geven hoe de pakketmarkt zich de komende vijf jaar zal ontwikkelen?

Antwoord op vraag 38
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 36, groeit de pakketmarkt al jaren hard en is het de verwachting dat deze groei ook de komende jaren zal doorzetten. De uitgangssituatie is daarmee totaal anders dan op de postmarkt en dit biedt kansen voor ondernemingen die op de pakkettenmarkt actief zijn.

In het besluit van 5 september 2019 constateert de ACM dat de markt voor binnenlands pakketvervoer lijkt te tenderen naar een duopolie van PostNL en DHL, waarbij PostNL de grootste partij is. Hoe dat zich in de komende jaren zal ontwikkelen is op dit moment niet te zeggen.


39
Kan PostNL haar monopoliepositie op de postmarkt gebruiken om haar positie op de pakketmarkt te verstevigen en verder uit te breiden? Zo ja, hoe?

Antwoord op vraag 39
Zoals onder andere aangegeven in het antwoord op vraag 9, is het van belang dat de kostentoerekening tussen UPD-diensten en niet-UPD-diensten accuraat en eerlijk is. Kruissubsidiëring tussen UPD-diensten en niet-UPD-diensten is verboden. Dergelijke kruissubsidiëring is ongewenst omdat concurrenten van PostNL daardoor benadeeld zouden kunnen worden. De eisen ten aanzien van boekhoudkundige scheiding en kostentoerekening zijn bedoeld om de ACM in voldoende mate in staat te stellen om te controleren dat kosten worden toegerekend aan de diensten die de kosten veroorzaken. Indien noodzakelijk kan de ACM op basis van het verbod op misbruik van een machtspositie (artikel 24 van de Mededingingswet) tevens ingrijpen. Tenslotte beperkt het maximumrendement op zowel de UPD-diensten als op de totale postactiviteiten van PostNL het risico op marktverstoring. Met deze rendementsplatfonds worden overwinsten voorkomen.

40
In hoeverre is geborgd dat het voortbestaan van het te vormen landelijke postnetwerk niet wordt uitgehold door spelers met een verdienmodel dat volledig is gebaseerd op toegangsregulering?

Antwoord op vraag 40
Zoals aangegeven in het antwoord op vragen 32 en 35 is één van de voorschriften bij het artikel 47-besluit dat PostNL toegang moet bieden aan andere postvervoerders. Om gebruik te kunnen maken van het toegangsaanbod geldt als voorwaarde dat maximaal 70% van het totale postvolume dat een postvervoerder collecteert en/of sorteert mag worden aangeboden als restpost bij PostNL. Dit beoogt verdienmodellen van andere postvervoerders te voorkomen die enkel gebaseerd zijn op de toegangsregulering.
Cedar
0
ik zie voorbijkomen:

rendementsplafonds,
voorkomen van overwinsten


ja, zelfstandig en beursgenoteerd bedrijf,
maar de overheid bepaalt,
in-en-in-triest!!
gpjf
0
Er valt natuurlijk een hoop uit te halen, ik zie dat zij aangeeft op korte termijn met de herziening van de Postwet te komen. Gezien de voortvarendheid waarmee ze de klap op de overname van Sandd heeft gegeven, zou dit wel eens sneller kunnen gaan dan wij denken.

Als ik zie hoe de verdeling is van de pakketdiensten, blijf ik UPS en Bpost ook nog als de belangrijkste overnamekandidaten zien.

Hansbeleg
0
Niets nieuws onder de zon. Alle info was al bekend gemaakt bij de toestemming van de fusie en het concept van de nieuwe postwet.
Alleen staat me bij dat in het postwet concept staat dat het percentage genoemd in vraag 40, 30% moet zijn ipv 70% dit om stapelaars te weren. Maar eens even nazoeken na het slapen.
williedevil
0
Zojuist stonden er nog een paar honderduizdend op 2,019 te koop... ineens was die verkooporder verdwenen Drukken mislukt???
649 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32 33 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 12-dec-19 09:19
Koers 2,023
Verschil +0,018 (+0,90%)
Hoog 2,024
Laag 2,012
Volume 274.378
Volume gemiddeld 4.821.872
Volume gisteren 5.124.239