b.) Vaststelling van een dividend van € 1,45 per aandeel in
contanten op de gewone aandelen A (ter stemming)
Van Lanschot Kempen streeft ernaar om tussen de 50 en
70% van de onderliggende nettowinst toekomend aan
aandeelhouders uit te keren als dividend.
Wij stellen voor om een dividend over 2019 vast te stellen
van € 1,45 in contanten per gewoon aandeel A. De Raad
van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen besloten om het bedrag dat na aftrek van
dit dividend overblijft van het voor de aandeelhouders
beschikbare nettowinstbedrag toe te voegen aan de
reserves. Op basis van het aantal uitstaande aandelen en
het aantal aandelen dat de vennootschap zelf houdt per
31 december 2019, komt dit neer op een totaal van
€ 59,3 miljoen en een toevoeging aan de reserves van
€ 33,6 miljoen. Uitgaande van het aantal uitstaande
aandelen per 31 december 2019 (exclusief de aandelen die
de vennootschap zelf houdt) komt dit neer op een pay-out
ratio van 57,4 % van de onderliggende nettowinst
toekomend aan aandeelhouders (en een pay-out ratio van
63,9% van de nettowinst toekomend aan aandeelhouders).
Voor meer informatie over het dividendbeleid en het
dividend over 2019 verwijzen wij naar pagina 68 en 69
van het Annual Report 2019.

Naar aanleiding van de aanbeveling van de Europese
Centrale Bank (ECB) die is gepubliceerd op 27 maart 2020
en die De Nederlandsche Bank op 27 maart 2020 heeft
ondersteund, zal de beschikbaarstelling en
betaalbaarstelling van het dividend worden uitgesteld.
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
zijn van mening dat het dividend over 2019 aan onze
aandeelhouders kan worden betaald zodra de
omstandigheden rondom het coronavirus (COVID-19) dat
toelaten en zolang wij aan onze gestelde doelstellingen voor
de kapitaalratio blijven voldoen. Het besluit over het
moment van beschikbaarstelling en betaalbaarstelling
van het dividend zal worden genomen door de Raad van
Bestuur en Raad van Commissarissen en de betreffende
data voor de betaling van het dividend zullen worden
bekend gemaakt op de wijze zoals in de statuten van
Van Lanschot Kempen is bepaald. Dit zal in ieder geval
niet voor 1 oktober 2020 zijn.