Stern « Terug naar discussie overzicht

Stern 2022

372 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » | Laatste
bambricks
0
Gaasp ik ben het eens met het af hameren. Waar het mij omgaat welke vragen er worden gesteld maar vooral hoe er wordt geantwoord. Direct of uiterst politiek. Daar haal ik meer uit dan het verslag lezen.
keffertje
0
quote:

Biobert schreef op 11 februari 2022 09:58:

De winst van Bovemij over het eerste half jaar was 3,14 p/a Stel H2 ook 3,14 dan is de wpa 2021 6,28. Bovemij betaalt 30% van de winst uit als dividend, dat is 1,88 per certificaat. Stern heeft 515.000 certificaten en ontvangt dan 0,97 mln euro en dat is 0,17 per aandeel Stern. De kosten van Stern voor een jaar zullen zeker minder zijn dan 970.000 mln euro. Ik schat in dat de kosten 500.000 zullen zijn.
Hoi Biobert,

Een interessante posting, maar hoe kom jij aan een kostenniveau van 500.000?

Er is een directeur die 4 gesprekken per jaar moet voeren over de vervreemding van het belang, een accountant die een verklaring moet geven over ruim 500.000 aandelen Bovemij en 2 commissarissen die daarop moeten toezien. Overige kosten zijn er bijna niet (behalve beurskosten van Euronext en AFM). Ik zou het al gelegitimeerde diefstal vinden als dat bij elkaar meer dan € 250.000 zou kosten.

Dan kun je dus ook nog jaarlijks € 0,15 dividend per aandeel Stern uitkeren (per jaar), zelfs als de 1,8 miljoen overtollige liquiditeiten niets oplevert.
biobert
0
Hallo keffertje
Die 500k is een inschatting waarbij ik er vanuit ben gegaan dat dat de kosten van 2021zijn.
Voor 2022 is dat anders, 80k voor ceo, 30k voor beide RvC leden, accountant is duur 150k en beursnotering 30k en geen liquidity provider. Dan kom ik op 290k totaal
keffertje
0
quote:

biobert schreef op 15 februari 2022 10:34:

Hallo keffertje
Die 500k is een inschatting waarbij ik er vanuit ben gegaan dat dat de kosten van 2021zijn.
Voor 2022 is dat anders, 80k voor ceo, 30k voor beide RvC leden, accountant is duur 150k en beursnotering 30k en geen liquidity provider. Dan kom ik op 290k totaal
Ok, dat had ik inderdaad niet begrepen, maar ik denk ook dat het zoiets zal worden.

Belangrijkste is volgens mij de snelle terugbetaling van de 14,50, maar dat horen we ongetwijfeld volgende week woensdag.
AppelVoordeDorst
2
quote:

bambricks schreef op 11 februari 2022 16:36:

Gaasp ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat die koers der delen op termijn meer oplevert dan nu.

Ik heb me opgegeven en een ticket ontvangen voor BAV van 23 -02.
Zijn er nog meer die zich gemeld hebben om naar de BAV te gaan?
Hieronder de vragen die ik graag op de BVA van 23 februari behandeld zou willen zien en die ik zojuist heb gestuurd aan Stern (deel 1):

Op pagina 4 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “Houders van meer dan 50% van de aandelen hebben reeds ingestemd met de Transactie door het afgeven van onherroepelijke steminstructies.”.
Vraag 1: Hebben deze aandeelhouders eerder informatie gekregen en anders dan de overige aandeelhouders op basis waarvan zij van tevoren konden instemmen met de Transactie?
Vraag 2: Wat is het belang van deze aandeelhouders al van tevoren in te stemmen met de Transactie en niet de informatie van de aandeelhouderscirculaire van 9 februari en de informatie die gegeven zal worden tijdens de BVA van 23 februari aanstaande af te wachten?

Op pagina 5 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “Tijdens de besprekingen eind 2021 werd duidelijk dat het door Stern gehouden belang in Bovemij Verzekeringen N.V. ("Bovemij"), gehouden middels certificaten uitgegeven door Stichting
Administratiekantoor Bovemij ("STAK Bovemij”) die zijn uitgegeven voor aandelen Bovemij (de "Certificaten Bovemij"), voor Hedin niet de waarde vertegenwoordigt die het in de ogen van Stern Groep wel heeft.
Vraag: Hoeveel lagen Hedin en Stern Groep van elkaar af m.b.t. de waardering van het belang in Bovemij?

Stern Groep heeft aan Stern € 19,4 mio betaald voor het belang in Bovemij. Ongetwijfeld met de gedachte dat het belang meer waard zou zijn.
Vraag: Hiermee heeft de directie van Stern Groep een gok genomen. Welke waardestijging zou er in de ogen van de directie van Stern Groep minimaal gerealiseerd moeten worden en binnen welke termijn om deze gok te rechtvaardigen? Dit ook met het oog op de doorlopende kosten die elk jaar gemaakt moeten worden voor de beloning van de directie, de RvC, de kosten voor de accountant, etc.

Op pagina 8 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “Naast deze activa beschikt Stern Groep na de Transactie over een niet gewaardeerd compensabel verlies van circa € 4,0 miljoen. Het restant van het compensabele verlies van de Fiscale Eenheid Stern Groep blijft achter bij Stern. Dit niet gewaardeerde compensabele verlies van Stern Groep kan worden aangewend indien na Closing belastbare resultaten worden gerealiseerd.”.
Vraag: Welke belastbare resultaten verwacht u dat er in de nabije toekomst nog gegenereerd kunnen worden?

Op pagina 8 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “De aandelen Stern zijn voor rekening en risico van Hedin vanaf 1 januari 2022. De koopprijs van de aandelen Stern is € 102,2 miljoen er vanuit gaande dat het eigen vermogen van Stern op 31 december 2021 gelijk is aan het eigen vermogen van Stern Groep zoals dit blijkt uit de jaarrekening 2021 van Stern Groep waarbij door EY een controleverklaring wordt verstrekt (geplande datum afgeven controleverklaring bij de jaarrekening 2021 is 11 maart 2022).”.
Vraag 1: Werkt dit twee kanten op? M.a.w. kan er door Hedin ook meer betaald gaan worden mocht blijken dat het eigen vermogen lager is ingeschat dan daadwerkelijk uit de jaarrekening 2021 c.q. de controle door EY naar voren komt?
Vraag 2: Moet niet eerst de jaarrekening 2021 door de aandeelhouders van Stern Groep worden vastgesteld?

Op pagina 9 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “De voltooiing van de Transactie is afhankelijk van de vervulling of het afstand doen van in de markt gebruikelijke opschortende voorwaarden, namelijk het zich niet voordoen van een material adverse change (een zogenaamde MAC clausule) en goedkeuring voor de Transactie op grond van artikel 2:107a BW door de Algemene Vergadering van Stern Groep.”.
Vraag 1: Wordt er onder een MAC ook verstaan het uitbreken van een oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, met mogelijke uitbreiding naar West-Europa?
Vraag 2: Wie bepaalt wat een MAC is en wanneer deze weer voorbij is? We praten hier immers over een opschortende voorwaarde.

Op pagina 9 schrijft u tevens: “Indien de opschortende voorwaarden op 1 april 2022 niet zijn vervuld of daar, indien en voor zover mogelijk, afstand van is gedaan, kunnen zowel Stern Groep als Hedin Mobility Group deze termijn nog een keer (als beide partijen instemmen) verlengen tot 31 mei 2022.
Vraag 1: Is er naar uw mening geen tegenstrijdigheid tussen uw intentie om de Transactie eind februari of begin maart 2022 af te wikkelen en deze opschortende voorwaarden die immers tot minimaal 1 april 2022 lopen?
Vraag 2: Wat gebeurt er indien de Transactie begin maart 2022 is afgewikkeld en er vóór 1 april 2022 zich een MAC zou voordoen?
AppelVoordeDorst
3
Hieronder de vragen die ik graag op de BVA van 23 februari behandeld zou willen zien en die ik zojuist heb gestuurd aan Stern (deel 2):

Op pagina 10 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “De overeenkomst van opdracht die de heer H.H. van der Kwast (CEO, statutair bestuurder Stern Groep) heeft met Stern Groep blijft in stand. Tijdens de Algemene Vergadering van 12 mei 2022 zijn de aangepaste arbeidsvoorwaarden van de CEO vanaf het moment van Closing een agendapunt. In de koopovereenkomst is opgenomen dat de heer H.H. van der Kwast op datum Closing een dienstbetrekking krijgt bij Stern (als CEO, statutair bestuurder van Stern).”.
Vraag: Kunt u een indicatie geven welke activiteiten nog door de heer H.H. van der Kwast voor Stern Groep (PB Holding BV) uitgevoerd zouden moeten worden? En in verhouding daarmee, welke beloning daarbij zou passen?

Op pagina 10 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “In de Koopovereenkomst is opgenomen dat de Management Board (gedurende minimaal 3 jaar na Closing) niet kan afwijken van de in de Koopovereenkomst afgesproken non-
financials, tenzij minimaal één van de bestaande Management Board leden met deze afwijking instemt.”.
Vraag: Zoals het hier nu staat kan dus minimaal één van de bestaande Management Board leden de afgesproken non-financials teniet doen. Is dit juist? Want dit lijkt mij niet wenselijk.

Op pagina 11 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “De koopprijs die Hedin op Closing moet betalen, bedraagt € 102,2 miljoen.”. En:
“Naar verwachting, en onder goedkeuring van de Directie en de Raad van Commissarissen, zal de algemene vergadering tijdens de BAV tot de volgende uitkering aan de aandeelhouders besluiten: € 14,50 per aandeel te voldoen binnen 2 weken na voltooiing van de Transactie.”.
In het persbericht van 9 december 2021 schreef u dat: “De totale waarde van de transactie bedraagt minimaal € 103 miljoen. De door Hedin Mobility Group te betalen contante vergoeding bedraagt € 83 miljoen, waardoor Stern een buitengewoon dividend kan uitkeren van maximaal € 14,75 per aandeel.”.
Vraag 1: Waardoor is het verschil veroorzaakt tussen de totale aangekondigde minimale waarde van de transactie van minimaal € 103 miljoen en de daadwerkelijke koopprijs van € 102,2 mio?
Vraag 2: Waardoor is het verschil veroorzaakt tussen het aangekondigde dividend van maximaal € 14,75 per aandeel en het daadwerkelijke voorstel van € 14,50?

Op pagina 12 van de aandeelhouderscirculaire hetgeen in artikel 5.4: “Operationele gang van zaken PB Holding N.V. na closing” beschreven is.
Vraag 1: Kunt u een indicatie geven van de totale operationele kosten per jaar van PB Holding NV na closing?
Vraag 2: Wat gebeurt er met PB Holding NV en de beursnotering als het belang in Bovemij verkocht zal zijn?

Op pagina 14 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “Door Bovemij is met een persbericht d.d. 28 september 2021 kenbaar gemaakt dat door een externe partij een studie wordt uitgevoerd om na te gaan hoe de liquiditeit van de certificaten van aandelen verruimd zou kunnen worden.”.
Vraag 1: Betreft het hier de certificaten die door de STAK Bovemij zijn uitgegeven en betrekking hebben op in totaal 17,5% van de aandelen Bovemij?
Vraag 2: We zijn nu inmiddels ruim 4 maanden verder. Is er al een indicatie wanneer deze externe partij de studie heeft afgerond en wanneer Bovemij de aanbevelingen uit deze studie zou willen overnemen en uitvoeren?

Op pagina 15 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “Andere varianten waarbij PB Holding betrokken zou kunnen worden, zullen de komende periode worden onderzocht.”.
Vraag: Door wie zullen deze varianten worden onderzocht?

Op pagina 15 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “De Directie en de Raad van Commissarissen zijn van mening dat door de verkoop van de aandelen Stern aan Hedin en het behouden van het belang in Bovemij in Stern Groep uiteindelijk de opbrengst voor de aandeelhouders van Stern Groep hoger zal zijn dan bij een bod van Hedin op de aandelen Stern Groep (inclusief het Bovemij belang).”.
Vraag: “Uiteindelijk” is een rekbaar begrip. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit proces tot in eeuwigheid gaat voortduren! Hoeveel tijd acht u redelijk in deze en aantrekkelijk voor de (huidige) aandeelhouders in PB Holding NV?

Op pagina 15 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “De Directie en de Raad van Commissarissen hebben met behulp van hun financiële en juridische adviseurs, ING Corporate Finance en Van Doorne, alle relevante aspecten van de Transactie tegen de hierboven geschetste achtergrond zorgvuldig gewogen. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast zelf juridisch advies ingewonnen bij Greenberg Traurig.”.
Vraag: Zoals ik het hier lees heeft de Raad van Commissarissen twee maal juridisch advies ingewonnen over hetzelfde onderwerp. Is dit niet wat teveel en een verkwisting van financiële middelen?

Op pagina 15 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “Het geven van goedkeuring op grond van artikel 2:107a BW zal ertoe leiden dat de Transactie met succes voltooid kan worden en Stern Groep zich kan richten op het optimaliseren van de waarde van het belang dat het houdt in certificaten van aandelen in Bovemij.”.
Vraag 1: Zal de heer H.H. van der Kwast voldoende focus en aandacht kunnen geven aan de optimalisatie van de waarde van het belang in Bovemij aangezien de heer H.H. van der Kwast zitting zal hebben in zowel PB Holding NV als ook in Stern?
Vraag 2: Wat is de verwachte noodzakelijke tijdsbesteding van de heer H.H. van der Kwast verbonden aan het optimaliseren van de waarde van het belang dat PB Holding NV houdt in certificaten van aandelen in Bovemij?

Op pagina 16 van de aandeelhouderscirculaire schrijft u: “ING Corporate Finance heeft een fairness opinie gegeven aan Stern Groep met betrekking tot de Transactie. Deze fairness opinie is aangehecht aan dit document als bijlage 3. Vanuit een financieel perspectief acht ING Corporate Finance de Transactie fair.”.
Vraag: Welke bandbreedte hanteert ING Corporate Finance bij het begrip fair? Had bijvoorbeeld een 10% hogere prijs voor de aandelen Stern ook nog fair geweest?
biobert
0
@Appelvoordedorst
Mijn complimenten voor de uitstekende vragen. Uit de antwoorden van de RvB en RvC op uw vragen moet blijken of PB Holding ook echt een appel voor de dorst is.
AppelVoordeDorst
0
quote:

Gaasp schreef op 17 februari 2022 09:13:

@Appelvoordedorst
Excuses voor mijn vorige opmerking

No harm done! Ik begrijp jouw oorsponkelijke vraag best wel!
Maar mijn post was niets meer en minder dan delen van de vragen die ik aan Stern Groep gestuurd heb om te behandelen op de BVA.
Wellicht komen er in reactie daarop op dit forum nog vragen die additioneel nog gesteld kunnen worden (moet wel dan vandaag nog gebeuren, want de deadline ligt op vandaag). Zo helpen we elkaar een beetje.
AppelVoordeDorst
0
quote:

biobert schreef op 17 februari 2022 12:22:

@Appelvoordedorst
Mijn complimenten voor de uitstekende vragen. Uit de antwoorden van de RvB en RvC op uw vragen moet blijken of PB Holding ook echt een appel voor de dorst is.
Dank Biobert! Degenen van dit forum die op de BVA aanwezig zullen zijn zullen hiervan wel verslag doen, vermoed ik.
Ik ben benieuwd hoe open of gesloten men zal antwoorden!
keffertje
0
quote:

AppelVoordeDorst schreef op 17 februari 2022 14:11:

[...]

No harm done! Ik begrijp jouw oorsponkelijke vraag best wel!
Maar mijn post was niets meer en minder dan delen van de vragen die ik aan Stern Groep gestuurd heb om te behandelen op de BVA.
Wellicht komen er in reactie daarop op dit forum nog vragen die additioneel nog gesteld kunnen worden (moet wel dan vandaag nog gebeuren, want de deadline ligt op vandaag). Zo helpen we elkaar een beetje.

Zeer inhoudelijk en sterk inderdaad, het blijft een goed forum.

Twee kanttekeningen:

a. Wat de beoogde datum van finalisering sla je de spijker op de kop, maar men heeft daar al dan niet bewust een taalkundig handigheidje toegepast:

Op p. 5 spreken ze namelijk eenmalig van de 'afwikkeling' (en dat is dan eind februari/begin maart), maar in de rest van het stuk spreken ze over 'voltooiing'(met steeds 'closing date') er achter. Ik ga er dan ook van uit dat tenzij die opschortende voorwaarde eerder door Hedin wordt 'gewaived' (maar waarom zouden ze dat doen?), je pas in april/mei (twee weken na de 'closing date') de 14,50 krijgt en uiteraard hoop ik dat ik het mis heb!

b. Wat jouw opmerking over de timing van de verkoop van aandelen Bovemij betreft, gaat dit - volgens de circulaire - zeker niet op korte termijn gebeuren, hetgeen overigens belachelijk is, maar er wordt gerept van een waardecreatie... in de komende jaren.
bambricks
0
Er gaan er minimaal 2 van dit forum. Ik zal, zoals ik ook 2 jaar geleden heb gedaan, verslag doen wat er wordt besproken op de BAV.
Het zou leuk zijn als wij elkaar dan kunnen aanvullen. Namelijk 2 horen meer dan 1 .

Tino
1
quote:

keffertje schreef op 17 februari 2022 20:39:

[...]

a. Wat de beoogde datum van finalisering sla je de spijker op de kop, maar men heeft daar al dan niet bewust een taalkundig handigheidje toegepast:

Op p. 5 spreken ze namelijk eenmalig van de 'afwikkeling' (en dat is dan eind februari/begin maart), maar in de rest van het stuk spreken ze over 'voltooiing'(met steeds 'closing date') er achter. Ik ga er dan ook van uit dat tenzij die opschortende voorwaarde eerder door Hedin wordt 'gewaived' (maar waarom zouden ze dat doen?), je pas in april/mei (twee weken na de 'closing date') de 14,50 krijgt en uiteraard hoop ik dat ik het mis heb!

Ja die tijdslijn is vanwege verschillende benamingen extra moeilijk.

Je hebt ook nog het moment dat E&Y het eigen vermogen per 31 dec 2021 moet controleren of dit van Stern en Stern groep gelijk is en dat gebeurt 11 maart pas.

Het gelijk trekken van het EV gebeurt voor de closing.

Pas na de closing betaald Hedin.

Daarna ga je dus ook pas ex div en payment ligt weer daar na al kan dat heel snel na elkaar.

Die opschortende voorwaarden kunnen ze idd evt waiven.

Overige interessante data zijn natuurlijk

22 apr 22 jaarbergadering Bovemij met bepaling dividend en waardebepaling bovemij aandelen per 31 dec 22 welke dus incl die korting is waar Stern van zegt dat deze niet terecht is bij evt terugkoop door Bovemij welke eigenlijk het complete verschil en discussie punt over de mogelijk waarde van de aandelen Bovemij.

12 mei 22 jaarvergadering PB Holding BV de nieuwe naam van Stern Groep na goedkeuring hiervoor op de BAVA waar de aandelen Bovemij in zitten, 1.8mio cash en de 4 mio comp. verliezen.

Ik weet niet hoe ze het willen versnellen maar zoals ik het bekijk zal de ex datum na 11 maart liggen.
Als het EV klopt en daarmee geclosed kan worden, moet Hedin het geld overmaken en dan ex dividend datum die evt al gezet kan worden natuurlijk en 2 dagen later omdat het cash is kan al payment.

Maar dan is half maart al heel ambitieus.

Eens zien wat ze er 23 februari over gaan zeggen.
AppelVoordeDorst
0
quote:

bambricks schreef op 18 februari 2022 11:17:

Er gaan er minimaal 2 van dit forum. Ik zal, zoals ik ook 2 jaar geleden heb gedaan, verslag doen wat er wordt besproken op de BAV.
Het zou leuk zijn als wij elkaar dan kunnen aanvullen. Namelijk 2 horen meer dan 1 .

Goed idee! Ik zal je aanvullen daar waar nodig!
keffertje
0
quote:

AppelVoordeDorst schreef op 18 februari 2022 15:48:

[...]

Goed idee! Ik zal je aanvullen daar waar nodig!
Top!
graham20
0
biobert
0
quote:

bambricks schreef op 18 februari 2022 11:17:

Er gaan er minimaal 2 van dit forum. Ik zal, zoals ik ook 2 jaar geleden heb gedaan, verslag doen wat er wordt besproken op de BAV.
Het zou leuk zijn als wij elkaar dan kunnen aanvullen. Namelijk 2 horen meer dan 1 .
Alvast bedankt daarvoor bambricks
graham20
0
Decennia geleden waren op de Amsterdamse beurs aandelen genoteerd van monohoudstermaatschappijen als Dordtsche Petroleum, Moeara Enim, Maxwell en Calvé. Hun activa bestonden uitsluitend uit aandelen in Royal Dutch rsp. Unilever. De houdsters werden verhandeld op koersen die vaak zo'n 15% lager lagen dan de intrinsieke waarde (het belang per aandeel houdster in het onderliggende fonds). Dat zal zich ook hier ongetwijfeld gaan voordoen als de aandelen Bovemij niet op korte termijn worden ingekocht. Tot Bovemij zelf besluit de aandelen niet direct maar indirect in te kopen, profiterend van de discount.
keffertje
0
quote:

graham20 schreef op 22 februari 2022 07:03:

Decennia geleden waren op de Amsterdamse beurs aandelen genoteerd van monohoudstermaatschappijen als Dordtsche Petroleum, Moeara Enim, Maxwell en Calvé. Hun activa bestonden uitsluitend uit aandelen in Royal Dutch rsp. Unilever. De houdsters werden verhandeld op koersen die vaak zo'n 15% lager lagen dan de intrinsieke waarde (het belang per aandeel houdster in het onderliggende fonds). Dat zal zich ook hier ongetwijfeld gaan voordoen als de aandelen Bovemij niet op korte termijn worden ingekocht. Tot Bovemij zelf besluit de aandelen niet direct maar indirect in te kopen, profiterend van de discount.
Hoi Graham,

Dat laatste kan natuurlijk niet, want ook wij kunnen Stern niet bewegen om de aandelen Bovemij uit te keren aan ons (tenzij we de meerderheid van de aandelen hebben, maar dan moet ik nog even doorkopen :)).

Met die discount ben ik het natuurlijk wel eens en dat brengt mij (mede) tot de conclusie, dat het voorliggende plan eigenlijk van de zotte is. Als je de circulaire goed leest, is de gekozen constructie ingegeven door het teleurstellende resultaat van de transactie met Hedin (die nog triester zou aanvoelen als we de aandelen Bovemij voor weinig zouden moeten weggeven).

Nu gaan we dus iemand betalen (en in totaal tonnen euro's kosten maken per jaar) voor het beheer van 1 soort aandelen, in de hoop dat we er in de toekomst - veel - meer voor gaan krijgen. Ik denk inmiddels keer de aandelen Bovemij inderdaad maar uit en vraag aan Bovemij/Bovag of we allemaal op het platform mogen gaan handelen. De lege huls brengt misschien nog iets op en anders is opheffen het goedkoopst.
372 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 26 jan 2023 17:08
Koers 2,810
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 1.007
Volume gisteren 125

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront