ForFarmers « Terug naar discussie overzicht

ForFarmers 2024

433 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 » | Laatste
aextracker
4
Gedurende de laatste 5 jaar verloor het aandeel ForFarmers ruim 80% van haar koerswaarde.
Gedurende 2 kabinetten Rutte , waarin zowel VVD als CDA een stevige stem hadden, is een grauw sluier gelegd over "the dutch farming heritage". Vele van deze stemmen vertrokken sinds de proviciale staten verkiezingen en 2e kamer verkiezingen naar de rechter flank en sinds kort NSC. Of dat laatste voor hen goed uitpakt valt nog te bezien.
Tienduizenden zelfstandigen werkzaam in de agri-business al dan niet in familiale maatschappen zijn de laatste 6 jaar door de groen linkse coalitie oppositie van Jesse Klaver in samenwerking met het Brusselse spruitjes socialisme van de PvdA , gesteund vanuit het kabinet Rutte door D'66 op mentaal morele achterstand gezet.
het links elitaire colelctief van GL, D'66 en aangevuld sinds 2023 binnen PvdA, door EU-multimiljonair Frans Timmermans deed de boerenstand geen goed in Nederland.
Dat is mede veroorzaakt door politiek slimme, doch agrarisch bezien valse en sappige oneliners die erin gingen als zoete koek in grootstedelijk Nederland, daar waar de linkse coalitie zich vnl. zetelt en haar electoraat vervuilde grachten zuivert met grootstedelijke vervuild afvalwater. Die drinkwater kwaliteit staat nl. los van wat er aan grond- en afvoer water vanuit de landbouw via de rivieren vanuit Frankrijk, Belgie, Oostenrijk & Duitsland naar Nederland wordt afgevoerd. In die aanvoerlijn zit een veelvoud aan veronreiniging die de boerenstand in Nederland veroorzaakt.

Links politieke oneliners als "huizen voor koeien" of bijv. "bouwen of boeren" met name gebezigd door Jesse klaver en Tjeerd de boterbabbelaar in het D'66 kamp droegen daar aan bij.
In een strucureel bewust scherp polariserende (stad vs. platteland, urbaan levende vs. non urbaan levende medelanders) politieke debatstijl en beeldvorming werd het agrarisch ondernemersklimaat tot aan de rand der wanhoop gedebatteerd in klimaat fulminerend politiek (in)correct Den Haag.
Waartoe die polariserende rethoriek van de linkse politiek in Nederland heeft geleidt hebben velen aan den lijven kunnen ondervinden. En terecht ! Als je het woord immigrant al niet meer kan loskoppelen van disciminatie, dan werd hier een hele sector gediscrimineerd door de politiek !
Een keuze die niets ontziend , niet onderbouwd het klimaat thema kaapte die de gloeiend heer gefrustreerde linkse lobby van klimaatfetisjisme nodig had om eindelijk van de rechtse coalitie partners af te komen.

Gelukkig pakte het anders uit voor politiek links Nederland. Het volk sprak haar stem uit uit en bevestigde het linkse ongelijk.
Non urbaan Nederland leeft en wilde gehoord en gezien worden, net als de agrarische sector antwoorden wil ontvangen op haar voorstellen en initiatieven, hoe de natuur een handje de goede kant uit te helpen. Tienduizenden specialisten werkzaam in de sector, de natuur lezend gedurende generaties , kunnen en willen daar aktief aan bijdragen. De urbaan levende bevolking moet daar dan wel een "fair price" voor gaan betalen en het electoraat moet het comfort van haar pluche verlaten om het in te kunnen zien.

Ondertussen is aangezet door politieke rethoriek voor miljarden aan waarde vernietigd in de agrarische sector en zijn tal van bedrijven wanhopig op zoek naar een "politiek correcte bijsturing van het te voeren beleid" om aan de wurggreep van wet- en regelgeving te voldoen. Nieuwe strategieen om verbeteringen te implementeren, waarlangs die bedrijven weer winstgevend kunnen en mogen groeien. dat voedt de ruimte om door te investeren in hoogwaardiger (milieu vriendelijker geteelde) kwaliteit van eind
produkten en zo aktief & initiatiefrijk bij te dragen "het klimaat vriendelijker te maken", of zo mogelijk "klimaat neutraal te produceren". Veel constructiever dan louter herhalen wat "niet mag of kan omdat......."linkse flanken het niet willen.....

Zo zijnook ForFarmers en diens aandeelhouders\cooperatieve deelnemers\leveranciers in de keten op zoek zijn naar verwaarding van de klimaat uitdagingen tot betere eindprodukten. Het is te wensen voor de duizenden leveranciers en afnemers , dat ForFarmers daar in slaagt. Het is te wensen dat de consumenten de meerprijs ervoor willen gaan betalen.
Ik zeg "eerst zien, dan geloven". De transitie waar ForFarmers voor staat is een MEGA - change, welke ForFarmers, NIET zonder steun van enige politieke ruimte succesvol zal kunnen doorvoeren. Blijkbaar is de transitie zo groot, dat nieuwkomende CEO's beide in No-time eieren voor hun geld kozen. De transitie moet doorgaan.

Zo dat niet lukt in de komende 3 - 5 jaar, dan zal gedurende die periode de volgende MEGA fusie in agrarisch Nederland ook For Farmers betreffen. Samen met de Heus of Agrifrim fuseren dan maar om vanuit schaalvergroting, centralisatie van staf- & service diensten, minder arbeidsplaatsen, toch weer meer marge te kunnen genereren ?

Benieuwd hoe ForFarmers haar jaar 2023 met Q4 heeft kunnen afsluiten en welke acquisities er in 2024 worden gepleegd om de samenstelling van de portfolio op te waarderen en geografisch beter en robuuster haar omzet te spreiden. Internationaliseren opdat ook For Formers minder gevoelig wordt voor de politieke waan van de dag in Nederland.

Time will tell !
xof
2
Mooi geschreven tracker. Ik ben optimistisch.

Kennis, innovatie en internationaliseren zijn de uitwegen voor het op de beurs gemarginaliseerde ForFamers.

Nog geen 230mln marketcap en meer dan 3,4 mrd omzet. Een ebit van 3% a4% is zeker haalbaar. Nieuwe standvastige CEO.

Dit jaar wederopstanding.
Bertus
0
De Nederlandse landbouw stevent na 1 januari af op een mestcrisis die een groot aantal boeren mogelijk de kop gaat kosten. De gealarmeerde Tweede Kamer eist snelle oplossingen van verantwoordelijk minister Piet Adema. Maar daar zit nou net het probleem.

Yvonne Hofs31 december 2023, 05:30
Zeker acht Kamerfracties hingen aan de noodklok in het laatste plenaire Kamerdebat voor het kerstreces. ‘Ik denk dat wij in alarmfase één zitten’, waarschuwde NSC-Kamerlid Harm Holman. De landbouwwoordvoerder van BBB, Cor Pierik, constateerde dat de sector ‘in de fik staat’. Pieter Grinwis (ChristenUnie) sprak van ‘een strop om de nek’ van de Nederlandse veehouderij.

Uit andere media
Ja, ik wil elke dag een nieuwsbrief ontvangen met de belangrijkste online artikelen van 11 kranten.

Deze paniekerige opmerkingen gaan over dreigende mestproblemen voor boeren. De landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer worden sinds een paar weken bestookt met noodkreten uit de sector, die zich overvallen voelt door de strenge mestbeperkingen die Adema op 6 december aankondigde. Die maatregelen betekenen dat duizenden boeren vanaf 1 januari minder dierlijke mest over hun land mogen uitrijden dan ze gewend waren. In 2025 en 2026 worden die mestnormen nog verder aangescherpt.

Vervuiling door mest
Adema legt de mestverspreiding op Nederlandse akkers en weilanden niet op eigen initiatief aan banden. Hij is daartoe gedwongen door de Europese Commissie, die zich grote zorgen maakt over de waterkwaliteit in Nederland. Het Nederlandse oppervlakte- en grondwater bevat al jaren veel te hoge concentraties nitraat en fosfaat. Die vervuiling is voor een belangrijk deel het gevolg van het overvloedige gebruik van meststoffen in de landbouw.

Voor Nederland hakken de Europese milieuregels er extra hard in, omdat Nederlandse veehouders sinds 2006 een groot mestvoordeel (derogatie) genieten in vergelijking met boeren uit de meeste andere EU-lidstaten. Ze mogen 35 tot 47 procent méér mest per hectare uitrijden dan boeren zonder derogatie. Omdat het afvoeren en verwerken van mest zo duur is, geeft dat Nederlandse veehouders een kostenvoordeel.

Maar die derogatie wordt tussen 2023 en 2026 geleidelijk afgebouwd, omdat de Nederlandse landbouw zich slecht aan de Europese milieuregels houdt. In de afgelopen decennia constateerde de Commissie keer op keer dat Nederland een loopje neemt met de milieuvoorschriften uit Brussel. Uit meerdere onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat er grootschalig gefraudeerd wordt met de mestboekhouding van veehouderijen en mestfabrieken. De kans is daarom groot dat er in Nederland veel meer mest wordt uitgereden dan de officiële cijfers aangeven.

Hoge kosten
Dat boeren vanaf volgend jaar minder drijfmest over hun land mogen uitrijden stelt vooral melkveehouders voor problemen. Varkens- en pluimveehouders zijn al gewend dat ze het overgrote deel van hun mest moeten afvoeren. Het afvoeren van overtollige mest – naar het buitenland of naar een mestfabriek – kost veel geld. Melkveehouders bezitten over het algemeen meer eigen grond, waarop ze het grootste deel van hun koeienmest gratis kwijt konden. Vanaf volgend jaar moeten ook zij een steeds groter deel van hun mestoverschot tegen hoge kosten laten verwerken of exporteren.

Het Nederlandse Centrum voor Mestverwaarding (NCM) rekende Het Financieele Dagblad voor dat het mestoverschot de komende drie jaar zal vervijfvoudigen door de mestbeperkende maatregelen. Door dat extra aanbod kan de prijs die veehouders moeten betalen om van hun mest af te komen stijgen van 25 euro per ton naar 40 tot 50 euro per ton, denkt het NCM. ‘Dat wordt een kostenpost die veel boeren niet kunnen dragen’, zegt NCM-directeur Jan Roefs in het FD. Melkveehouders zullen duizenden tot tienduizenden euro’s per jaar meer kwijt zijn aan mestafvoer.

Meerdere parlementariërs spraken in het Kamerdebat hun afschuw uit over een dreigende ‘koude sanering’ in de veehouderij. De Tweede Kamer droeg Adema per motie op om binnen twee maanden met oplossingen voor de mestcrisis te komen. De belaagde minister temperde echter de verwachtingen. ‘Er is maar één oplossing mogelijk: dat er een heleboel geld naar de landbouwsector toe moet. Andere oplossingen zijn er op dit moment echt niet’, antwoordde Adema. Om vervolgens ook die oplossing meteen te torpederen: directe inkomenssteun aan noodlijdende boeren, boven op de al uitgedeelde Europese landbouwsubsidies, is volgens de EU-regels niet toegestaan.

Forse subsidieregeling
Adema is wel bereid de grenzen op te zoeken om de Kamermeerderheid tegemoet te komen. Zo tuigt zijn ministerie een forse subsidieregeling op voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen. Ook staat er 120 miljoen euro subsidie klaar voor veehouders die het hardst getroffen worden door de afbouw van de derogatie. Maar al die subsidies zullen de kostenstijging niet voor alle boeren kunnen opvangen, is de verwachting.

Los van mogelijke prijsstijgingen dienen zich nog andere problemen aan op de afzetmarkt voor dierlijke mest. Zo is Duitsland de laatste jaren veel kritischer gaan kijken naar de mest die het uit Nederland importeert. De Duitse inspecties zijn aangescherpt, nadat in 2018 bleek dat bij een derde van de mesttransporten uit Nederland het papierwerk niet in orde was. Bovendien moet ook Duitsland strengere mestregels invoeren, omdat de Europese Commissie dit jaar met sancties dreigde vanwege de beroerde waterkwaliteit in Noordrijn-Westfalen.

Naast het buitenland zijn mestfabrieken het belangrijkste afzetkanaal voor dierlijke mest. Nederland telt enkele honderden met miljarden euro’s gesubsidieerde biogasinstallaties, waarin dierlijke mest wordt verbrand voor de productie van ‘groen gas’. Ook in deze branche wordt veel gesjoemeld.

In zogenoemde co-vergisters wordt 50 procent dierlijke mest gemengd met ander afval, voordat er biogas van wordt gemaakt. Formeel mag dat andere afval alleen bestaan uit niet-vervuilde dierlijke en plantaardige resten. Maar criminelen gebruiken deze mestvergisters ook om illegaal afval, waaronder drugsafval, weg te werken. Bij een inspectie van circa acht jaar geleden bleek dat 75 procent van de tussenhandelaren die mest en ander afval aan mestvergisters leveren de regels overtrad, waaronder alle vier grootste tussenhandelaren.

‘Het gebruik van niet-toegestane afval- en reststoffen leidt tot ernstige risico’s voor de volksgezondheid’, staat in een intern ambtelijk ‘signaal’ uit 2016 dat dankzij een WOB-verzoek openbaar werd. Het residu dat achterblijft bij de productie van biogas, het digestaat, wordt namelijk vaak als meststof over akkers uitgestrooid. Daardoor komt het via voedingsgewassen of via het vlees van de dieren die deze gewassen eten in de menselijke voedselketen terecht.

Fraudegevoelig
Het ministerie van Landbouw heeft weinig met dit bestuurlijke signaal gedaan, vermoedelijk omdat de mestfabrieken essentieel zijn voor het wegwerken van het Nederlandse mestoverschot. ‘Co-vergisting blijft gevoelig voor fraude’, schrijven de Nederlandse opsporingsdiensten in een rapport uit 2021. ‘De signalen die wij krijgen, nemen niet af.’ Nog dit jaar constateerden inspectiediensten zware overtredingen bij 27 van de 33 mestvergisters in de drie noordelijke provincies. In het digestaat van 23 van deze mestfabrieken trof de milieu-inspectie amfetaminen aan en in 27 gevallen zware metalen als zink en koper.

De oorzaak van de vervuiling is niet bekend, maar de aanwezigheid van amfetaminen wijst op criminelen die drugsafval mengen met dierlijke mest, om dat vervolgens in een mestfabriek te verbranden. De inspectiediensten sluiten niet uit dat het met zware metalen en drugs vervuilde digestaat in het milieu en de menselijke voedselketen terecht is gekomen.
Bertus
0
betrapte mestfabrieken zijn voorlopig stilgelegd, en dat was aanleiding voor Kamervragen van de VVD en de BBB. De teneur van die vragen is niet zorgen over de risico’s voor de volksgezondheid, maar zorgen over de gevolgen voor de landbouw. Kamerleden Caroline van der Plas (BBB) en Thom van Campen (VVD) wilden vooral van minister Adema weten wanneer de fabrieken weer open kunnen, want de mestkelders van veehouders moeten leeg. Die situatie is nog nijpender nu de derogatie verdwijnt.

NSC’er Harm Holman opperde tijdens het Kamerdebat dat boeren nu (nog meer?) mest illegaal zullen uitrijden, tenzij de minister financiële of praktische oplossingen biedt voor het oplopende mestoverschot. Adema sputterde nog tegen dat veehouders het vervallen van de derogatie toch lang en breed hadden kunnen zien aankomen, omdat de Europese Commissie daar al enkele jaren op aanstuurde.

Maar Nederlandse boeren lijken er inmiddels aan gewend geraakt dat de overheid hen te hulp schiet, en hebben daarom niet op de maatregel geanticipeerd. De enige hoop is nu dat de vrijwillige uitkoopregelingen voor veehouders met een hoge stikstofuitstoot een deuk slaan in de landelijke mestproductie.

Lees ook

Boeren
Bertus
0
Dit artikel komt uit de Volkskrant, daaruit blijkt dat de boeren komend jaar nog meer problemen krijgen met de mestafzet, dat zal FF geen goed doen
aextracker
1
quote:

Bertus schreef op 2 januari 2024 19:44:

De Nederlandse landbouw stevent na 1 januari af op een mestcrisis die een groot aantal boeren mogelijk de kop gaat kosten.

Vervuiling door mest
Adema legt de mestverspreiding op Nederlandse akkers en weilanden niet op eigen initiatief aan banden. Hij is daartoe gedwongen door de Europese Commissie, die zich grote zorgen maakt over de waterkwaliteit in Nederland. Het Nederlandse oppervlakte- en grondwater bevat al jaren veel te hoge concentraties nitraat en fosfaat. Die vervuiling is voor een belangrijk deel het gevolg van het overvloedige gebruik van meststoffen in de landbouw.

Voor Nederland hakken de Europese milieuregels er extra hard in, omdat Nederlandse veehouders sinds 2006 een groot mestvoordeel (derogatie) genieten in vergelijking met boeren uit de meeste andere EU-lidstaten.
In de afgelopen decennia constateerde de Commissie keer op keer dat Nederland een loopje neemt met de milieuvoorschriften uit Brussel. Uit meerdere onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat er grootschalig gefraudeerd wordt met de mestboekhouding van veehouderijen en mestfabrieken. De kans is daarom groot dat er in Nederland veel meer mest wordt uitgereden dan de officiële cijfers aangeven.

Hoge kosten
Melkveehouders bezitten over het algemeen meer eigen grond, waarop ze het grootste deel van hun koeienmest gratis kwijt konden. Vanaf volgend jaar moeten ook zij een steeds groter deel van hun mestoverschot tegen hoge kosten laten verwerken of exporteren.
Melkveehouders zullen duizenden tot tienduizenden euro’s per jaar meer kwijt zijn aan mestafvoer.

Meerdere parlementariërs spraken in het Kamerdebat hun afschuw uit over een dreigende ‘koude sanering’ in de veehouderij.Andere oplossingen zijn er op dit moment echt niet’, antwoordde Adema. Om vervolgens ook die oplossing meteen te torpederen: directe inkomenssteun aan noodlijdende boeren, boven op de al uitgedeelde Europese landbouwsubsidies, is volgens de EU-regels niet toegestaan.

Forse subsidieregeling
Zo tuigt zijn ministerie een forse subsidieregeling op voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen. Ook staat er 120 miljoen euro subsidie klaar voor veehouders die het hardst getroffen worden door de afbouw van de derogatie.

Bovendien moet ook Duitsland strengere mestregels invoeren, omdat de Europese Commissie dit jaar met sancties dreigde vanwege de beroerde waterkwaliteit in Noordrijn-Westfalen.

Nederland telt enkele honderden met miljarden euro’s gesubsidieerde biogasinstallaties, waarin dierlijke mest wordt verbrand voor de productie van ‘groen gas’. Ook in deze branche wordt veel gesjoemeld.

In zogenoemde co-vergisters wordt 50 procent dierlijke mest gemengd met ander afval, voordat er biogas van wordt gemaakt. Bij een inspectie van circa acht jaar geleden bleek dat 75 procent van de tussenhandelaren die mest en ander afval aan mestvergisters leveren de regels overtrad, waaronder alle vier grootste tussenhandelaren.

‘Het gebruik van niet-toegestane afval- en reststoffen leidt tot ernstige risico’s voor de volksgezondheid’, staat in een intern ambtelijk ‘signaal’ uit 2016 dat dankzij een WOB-verzoek openbaar werd. Het residu dat achterblijft bij de productie van biogas, het digestaat, wordt namelijk vaak als meststof over akkers uitgestrooid.

Fraudegevoelig
Het ministerie van Landbouw heeft weinig met dit bestuurlijke signaal gedaan, Nog dit jaar constateerden inspectiediensten zware overtredingen bij 27 van de 33 mestvergisters in de drie noordelijke provincies. In het digestaat van 23 van deze mestfabrieken trof de milieu-inspectie amfetaminen aan en in 27 gevallen zware metalen als zink en koper.

De oorzaak van de vervuiling is niet bekend, maar de aanwezigheid van amfetaminen wijst op criminelen die drugsafval mengen met dierlijke mest, om dat vervolgens in een mestfabriek te verbranden. De inspectiediensten sluiten niet uit dat het met zware metalen en drugs vervuilde digestaat in het milieu en de menselijke voedselketen terecht is gekomen.
De strekking van het verhaal;

De landbouwpolitiek reguleert op Europees niveau en laat landelijk implementatie en validatie onder nationale wet- en regelgeving vallen. daardoor onstaan levengrote omissies en problemen m.b.t. potentieel kansrijke oplossingen van structurele problemen.
Doorlooptijden van oud onderzoek (verwijzen naar onderzoek van 8 (!!!!) jaar geleden) is actueel volstrekt achterhaald, daarmee onbetrouwbaar en niet (meer) te valideren, derhalve nutteloos.
Meerkosten kan je altijd verhalen, mits de EU reguleert dat meerkosten in de voedselprijs mogen worden doorberekend.
Grenzen open voor mestvervoer via binnenvaart \ trein ver terug in Europa, waar lage agrarische druk ligt op mestoversachotten Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italie, Zweden. Mest verkopen naar landen waar tekorten zijn en mest bijdraagt aan de verrijking van arme gronden.
Stoppen met subisidieren, maar faciliteren van investeringen in intelligente en robuuste oplossingen, zoals de Sulphos scale-up fabriek in Noord Nederland, waar < 2 jaar een opwerkingsfabriek kan staan die 50% van de 35.000 KT mestoverschot kan verwerken (zegt de CEO).
Veel harder en rigoreuzer optreden tegen klimaat- & milieu vervuilende drugsproducenten en handelaren !

Investeren en faciliteren van intelligente oplossingen die fosfaten uit drinkwater kunnen zuiveren of in grondwater internationaler aangepakt, verspreid en, gefaciliteerd en gereguleerd kunnen worden.

Veel meer bedrijfsmatig gaan denken in oplossingen en er naar handelen alsof het morgen opgelost moet zijn ipv over problemen blijven schrijven en verwijzen naar odnerzoek, maar actueel nul en generlei relevantie en belang aan toegekend kan worden.

De consument wil milieubewuster en klimaatvriendelijker consumeren ?
Dat kan sneller als de prijzen omhoog mogen om de meerkosten van die luxe op te vangen.
Gewoon 1 keer per jaar minder met het vliegtuig naar Torremolinos of Las Palmas de Mallorca en een weekje Terschelling boeken :).
aextracker
1
quote:

Bertus schreef op 2 januari 2024 19:49:

Dit artikel komt uit de Volkskrant, daaruit blijkt dat de boeren komend jaar nog meer problemen krijgen met de mestafzet, dat zal FF geen goed doen
De Volkskrant is het verenigingsblad van GL, PvdA & D'66.
Daar heb je niets aan !
Volkskrant vertolkt een vertaald een politiek linkse lobby ziet en ventileerd louter problemen om een ander punt te kunnen maken.
Dat is de rol en het bestaansrecht van een oppositie partij !

Je treft geen enkele duurzame oplossing of gedachte aan in het artikel of aandacht om in oplossingen te denken.
Typisch linkse rethoriek; Denken in problemen en alles willen reguleren terwijl "het volk slaafs en braaf gehouden wordt" als grijze muizen.

Je ziet waar het toe leidt in het Oosten !
Een slaafs volk, wat gedwee de elitaire politieke elite moet volgen of anders volgt er straf(kamp).
Het socialisme en communisme wordt geleidt door 1 bak elitaire ellende(lingen) die als een onrustig zwerende puist elke 50 jaar etterend openbarst.

China next door Taiwan aan te vallen en Disney-boy Kim Jung-Un veert op de golven van links dictatoriale onrust lekker mee en grijpt zijn kans om Zuid Korea aan te pakken...... twee landen die het episch centrum bevatten van de intelligente chip produktie en verwerking....... het enige wat hen daar nog ontbreekt zijn de hyper intelligente chip-wafer produktie systemen van ASML.

Mest veel meer en verder weg gaan uitrijden en spreiden over de landen in gebieden waar de mest waarde toevoegt ook als kost het een paar centen. Meer dan genoeg ruimte buiten NL & NRW.
Bertus
0
Ik ben ook geen fan van de Volkskrant, maar veel boeren zitten wel groot probleem, waar laat ik de mest het komende jaar, dat gaat voorlopig niet opgelost worden, we hebben nog geen nieuw kabinet
Bertus
0
quote:

aextracker schreef op 2 januari 2024 20:22:

[...]

De Volkskrant is het verenigingsblad van GL, PvdA & D'66.
Daar heb je niets aan !
Volkskrant vertolkt een vertaald een politiek linkse lobby ziet en ventileerd louter problemen om een ander punt te kunnen maken.
Dat is de rol en het bestaansrecht van een oppositie partij !

Je treft geen enkele duurzame oplossing of gedachte aan in het artikel of aandacht om in oplossingen te denken.
Typisch linkse rethoriek; Denken in problemen en alles willen reguleren terwijl "het volk slaafs en braaf gehouden wordt" als grijze muizen.

Je ziet waar het toe leidt in het Oosten !
Een slaafs volk, wat gedwee de elitaire politieke elite moet volgen of anders volgt er straf(kamp).
Het socialisme en communisme wordt geleidt door 1 bak elitaire ellende(lingen) die als een onrustig zwerende puist elke 50 jaar etterend openbarst.

China next door Taiwan aan te vallen en Disney-boy Kim Jung-Un veert op de golven van links dictatoriale onrust lekker mee en grijpt zijn kans om Zuid Korea aan te pakken...... twee landen die het episch centrum bevatten van de intelligente chip produktie en verwerking....... het enige wat hen daar nog ontbreekt zijn de hyper intelligente chip-wafer produktie systemen van ASML.

Mest veel meer en verder weg gaan uitrijden en spreiden over de landen in gebieden waar de mest waarde toevoegt ook als kost het een paar centen. Meer dan genoeg ruimte buiten NL & NRW.
Jetten vliegt doodleuk met zijn vriendje naar het zuiden van Argentinië, tijdens de zgn klimaatcrisis
aextracker
1
quote:

Bertus schreef op 2 januari 2024 21:01:

[...]

Jetten vliegt doodleuk met zijn vriendje naar het zuiden van Argentinië, tijdens de zgn klimaatcrisis
Frans Timmermans vloog doodleuk business class naar Mallorca om zijn rol af te sluiten als "Brusselse green deal prins".
De belangrijkste green deals die Frans Timmermans in Brussel sloot ?
1.) De wekelijkse zakelijke biefstukken met brusselse spruitjes op zijn bord gelardeerd met belgische pommes duchesse.
2.) Zijn waardevaste vermogensopbouw via vastgoed inflatoire aankopen.
Zijn brute verdiensten over de rug van het klimaat in Brusselse stenen, zijn inmiddels omgewisseld voor hoogwaardiger (miljoenenpand) nederlands waardevast vastgoed.

Met enkele maanden door EU bezoldigd campagne voeren voor de nederlandse linke ballen club, is het nu even tijd om te duiken voor Franske. Zo hoeft "Franske kabouter Plop" niet langer te liegen zonder de waarheid te hoeven vertellen". Frans zal veel "in het land te vinden zijn , na 2 weken kerstreces"...... wie meer in Nederland krijgt 2 weken vakantie van de baas om uit te rusten van zijn werk ?

In politieke kringen zouden ze zo mooi het voorbeeld kunnen geven van duurzaam werken ; "Microsoft Teams" .... het bestaat echt !
In de 2e kamer moet het nog uitgevonden worden..... werken in het veld biedt namelijk, 2 voordelen;
1.) Wegduiken voor debatten waar je liever niet bij bent, geen interesse in hebt.
2.) Met de bedrijfschauffeur achter het stuur erop uit om het land te verkennen.

Hoe "full electric" is het electorale wagenpark eigenlijk ?
Egalite, fraternite et liberte........ hoe werkt dat ook alweer vanuit het linkse gedachtengoed ?
Vanaf de voordeur...........tot in een bestuur of 2e kamer...... the holy grail !
EQ140
0
Alles overziend voorlopig geen herstel voor ff. Er moet buiten de kaders gedacht worden om het bedrijf weer op de rit te krijgen.
Bertus
0
Frenske heeft denk ik, nog steeds het EU wachtgeld niet op gezegd, ruim 3 ton, als kamerlid en fractievoorzitter zal hij ruim een ton ontvangen en dat wordt nog een mooie periode aangevuld tot 3 ton , vanuit Europa
EQ140
0
quote:

Bertus schreef op 3 januari 2024 19:22:

Frenske heeft denk ik, nog steeds het EU wachtgeld niet op gezegd, ruim 3 ton, als kamerlid en fractievoorzitter zal hij ruim een ton ontvangen en dat wordt nog een mooie periode aangevuld tot 3 ton , vanuit Europa
De meeste mensen hebben nu eenmaal het verkeerde vak “gekozen” de top verrijkt zich schaamteloos, waar vroeger de edelen dit deden. Dit verstaan de meeste van hen onder het volk dienen in de vooruitgang ip daarvan pakken ze het geld van iedereen af die belegd om hunzelf te verrijken.
voda
0
PERSBERICHT: ForFarmers N.V.: ForFarmers rondt overname Piast Pasze Sp. z.o.o. af
04-jan-2024 07:30

Lochem, 4 januari 2024

ForFarmers rondt overname Piast Pasze Sp. z.o.o. af

Via haar deelneming Tasomix Sp. Z.o.o. ("Tasomix"), heeft ForFarmers de overname afgerond van Piast Pasze Sp. z.o.o. ("Piast"), die reeds was aangekondigd op 25 juli 2023. Er is voldaan aan alle voorwaarden omtrent deze transactie, inclusief de toestemming van de lokale mededingingsautoriteit.

De totale overnamesom betreft een combinatie van een betaling aan de aandeelhouders van Piast en over te nemen schuld en wordt voldaan in lokale valuta, wat ongeveer 30,6 miljoen in euro's bedraagt.

Met deze transactie heeft Tasomix 100% van de aandelen in handen gekregen. Dit houdt in dat Tasomix en Piast hun voeractiviteiten gaan samenvoegen, waarmee het volume van Tasomix in Polen met 410.000 ton wordt uitgebreid en de positie in vooral de vleeskuikensector versterkt.

Deze transactie past in de strategische doelstellingen van ForFarmers om uit te breiden in de aantrekkelijke Poolse agrarische markt.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Floor van Maaren, T; 06-29597746

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie 'For the Future of Farming' zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. ForFarmers is met een afzet van circa 9 miljoen ton diervoeders op jaarbasis een vooraanstaande voerproducent in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en in Polen, waar het bedrijf actief is onder de naam ForFarmers/Tasomix. ForFarmers heeft ongeveer 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2022 circa EUR3,3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00

info@forfarmers.eu www.globenewswire.com/Tracker?data=pI... , www.forfarmersgroup.eu
voda
1
ForFarmers rondt overname Piast Pasze af
04-jan-2024 08:02

Circa 30,6 miljoen euro met overname gemoeid.

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft via dochter Tasomix de overname van Piast Pasze afgerond. Dit maakte het veevoederbedrijf donderdagochtend bekend.

Er werd aan alle voorwaarden omtrent de transactie voldaan, inclusief de toestemming van de lokale mededingingsautoriteiten.

De overname werd op 25 juli vorig jaar aangekondigd. De totale overnamesom betreft een combinatie van een betaling aan de aandeelhouders van Piast en een over te nemen schuld en wordt voldaan in lokale valuta, wat ongeveer 30,6 miljoen in euro's bedraagt.

Tasomix en Piast gaan hun voeractiviteiten samenvoegen, waarmee het volume van Tasomix in Polen met 410.000 ton wordt uitgebreid en de positie in vooral de vleeskuikensector wordt versterkt.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
voda
0
ForFarmers ceo Pieter Wolleswinkel
’We mogen in onze handjes knijpen met voedselproductie in eigen land’
EVA SEGAAR

2 min geleden in FINANCIEEL

LOCHEM - Waarom eten varkens chocopasta? Wat is het verschil tussen een Poolse en een Nederlandse kip? En hoe kijkt een natuurliefhebber en veevoerproducent naar de stikstofcrisis? Een klein jaar is Pieter Wolleswinkel nu ceo van veevoederbedrijf ForFarmers, waarbij hij zich buigt over dit soort vragen. „Een goede economie op het boerenerf geeft ruimte om te innoveren en te investeren.”

Zijn vader had een boerenbedrijf met koeien, varkens en kippen, maar toch koos Wolleswinkel er niet voor om boer te worden. Hij werd dierenarts, waarna hij overstapte naar het bedrijfsleven. „Ik heb vroeger met veel plezier op de boerderij gewerkt, in de vakantie en de weekenden, maar aan het einde van de vakantie vond ik het heel prettig om de wijde wereld in te kunnen. Dat was voor mij het teken dat ik een andere uitdaging moest zoeken.”

Het afgelopen jaar waren er veel wisselingen in de top van het veevoederbedrijf. Zo viel Theo Spierings, die van de Nieuw Zeelandse zuivelreus Fonterra was gekomen, uit vanwege ziekte. Van binnenuit stroomde Wolleswinkel door naar de top van het bedrijf.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/124122234...
aextracker
0
quote:

Bertus schreef op 3 januari 2024 19:22:

Frenske heeft denk ik, nog steeds het EU wachtgeld niet op gezegd, ruim 3 ton, als kamerlid en fractievoorzitter zal hij ruim een ton ontvangen en dat wordt nog een mooie periode aangevuld tot 3 ton , vanuit Europa
Schaamteloos gedrag van een sociaal democratische voorman.
Snap best waarop Atje is gevolgen en de rest ook.
De politiek vertoond wereldwijd elitair gedrag en vindt zelfverrijking over de rug van de burger "politiek correct en geacceopteerd".
Mooiste voorbeeld van 2023;
- na 12 jaar pensioenhervorming komt de 1e kamer , 3 weken voor goedkeuring in de publiciteit met het bericht dat B&W & kamerleden uitgezonderd zijn van de pensioenhervorming................... en Koolmees maar verdedigen en toelichten met one-liners, dat dit beter is voor iedereen......, waarom dan de politieke elite uitsluiten.......... (en er 1 voor 12 mee naar buiten komen, dat dit in de wet werd uitgezonderd (voorkennis).......

Ik zie een volgende parlementaire enquete aankomen in 2026........... tzt zal de toeslagen affaire wel afgehandeld zijn (na 10jaar ellende)

Geen partij, die het punt " het politiek elitaire verdfienmodel van slariele en arbeidsvoorwaardelijke zelfverrijking" durft te agenderen.
De eerste die het doet vind gegarandeerd een groot stempubliek i.c.m. een gedegen agenda, die wordt nageleefd en nagekomen.
aextracker
0
quote:

voda schreef op 5 januari 2024 14:26:

ForFarmers ceo Pieter Wolleswinkel
’We mogen in onze handjes knijpen met voedselproductie in eigen land’
EVA SEGAAR

2 min geleden in FINANCIEEL

LOCHEM - Waarom eten varkens chocopasta? Wat is het verschil tussen een Poolse en een Nederlandse kip? En hoe kijkt een natuurliefhebber en veevoerproducent naar de stikstofcrisis? Een klein jaar is Pieter Wolleswinkel nu ceo van veevoederbedrijf ForFarmers, waarbij hij zich buigt over dit soort vragen. „Een goede economie op het boerenerf geeft ruimte om te innoveren en te investeren.”

Zijn vader had een boerenbedrijf met koeien, varkens en kippen, maar toch koos Wolleswinkel er niet voor om boer te worden. Hij werd dierenarts, waarna hij overstapte naar het bedrijfsleven. „Ik heb vroeger met veel plezier op de boerderij gewerkt, in de vakantie en de weekenden, maar aan het einde van de vakantie vond ik het heel prettig om de wijde wereld in te kunnen. Dat was voor mij het teken dat ik een andere uitdaging moest zoeken.”

Het afgelopen jaar waren er veel wisselingen in de top van het veevoederbedrijf. Zo viel Theo Spierings, die van de Nieuw Zeelandse zuivelreus Fonterra was gekomen, uit vanwege ziekte. Van binnenuit stroomde Wolleswinkel door naar de top van het bedrijf.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/124122234...
Benieuwd of er meer FF omzet uitbreiding komt naar het buitenland door overnames in bijv. Frankrijk, Spanje, Oost Europese landen door FF. Kip lijkt actueel " minder beladen vlessvaraint te zijn", dan rood en varkensvlees.
433 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 23 jul 2024 17:35
Koers 2,935
Verschil -0,010 (-0,34%)
Hoog 2,960
Laag 2,935
Volume 24.059
Volume gemiddeld 90.716
Volume gisteren 54.430

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront