Gold World Spot (USD) BEST Turbo Short 1.986,91 » Research (Turbo) | Belegger.nl

Gold World Spot (USD) BEST Turbo Short 1.986,91

Commerzbank, DE000CU1E706
47,130 18:30
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

 
Omzet
Operationele kosten
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen
Belastingen
CashFlow
Nettowinst

Balans (x 1.000.000)

 
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa
Gewoon kapitaal
Preferent kapitaal
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Overige Data

 
Aantal werknemers
Aantal uitstaande aandelen (x 1000)
Winst per aandeel
Dividend per aandeel
Cashflow per aandeel
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding
Dividend rendement (%)
Rendement eigen vermogen (%)
Koers einde boekjaar

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding