Sucraf A en B

BRU:SUCR, BE0003463685
1,700 16:30
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 0,000,000,000,00
Operationele kosten 0,040,070,030,03
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat -0,04-0,06-0,03-0,03
Resultaat voor belastingen -0,04-0,06-0,03-0,03
Belastingen 0,000,000,000,00
CashFlow
Nettowinst -0,04-0,06-0,03-0,03

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa 0,000,000,000,00
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen 0,000,000,000,00
Vlottende activa 0,000,000,000,00
Totaal activa 0,000,000,000,00
Gewoon kapitaal -2,01-2,08-2,11-2,13
Preferent kapitaal 0,010,010,010,01
Aandeel van derden
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,000,000,000,00
Kortlopende schulden 2,012,082,112,14
Totaal passiva 0,000,000,000,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 0000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40404040
Winst per aandeel -0,94-1,47-0,68-0,66
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding -2,31-1,19-1,68-0,79
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 2,073,111,421,36
Koers einde boekjaar 2,171,751,140,52