Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Juridische Perikelen rond SNS-onteigening.

4.302 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 212 213 214 215 216 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Insider01 schreef op 5 februari 2013 17:05:


Welnee, als bedrijf A onderdelen verkoopt aan bedrijf B per 1 juni, dan is het niet zo dat bij een overname door bedrijf C per 1 april de overeenkomsten niet meer zouden gelden omdat er een andere eigenaar is. Je kijkt altijd wie bevoegd is op moment van overeenkomst aangaan.
Bovendien koop je hier niet van een bepaalde eigenaar.
Insider01
0
In de dagelijkse praktijk heb je toch tig overeenkomsten die zijn aangegaan waarbij levering later plaatsvindt.

Stel dat SNS een renteswap aangaat met de ING in 2008 waarbij SNS afspreekt 4% vaste rente te betalen en 3 mnds euribor te ontvangen met een looptijd van 10 jaar. Dan kan de overheid niet nu even zeggen tegen de ING ik lever je die 4% rente niet meer omdat SNS niet meer eigenaar is?

Dat zou een mooie boel zijn dat de persoon die bevoegd is om een transactie aan te gaan ook nog bevoegd moet zijn bij levering. Moet die persoon dan actief blijven bij het bedrijf waar hij werkt totdat alle aangegane overeenkomsten daadwerkelijk zijn uitgevoerd omdat het anders niet rechtsgeldig is? Zo werkt dat gelukkig niet.
[verwijderd]
0
De vraag is dus meer wanneer de feitelijke onteigening plaatsvindt. Was dat afgelopen vrijdag, dan had ik de aandelen niet in bezit, is het morgen, dan ben ik het haasje.
jrxs4all
0
quote:

griepje1 schreef op 5 februari 2013 17:37:


De vraag is dus meer wanneer de feitelijke onteigening plaatsvindt. Was dat afgelopen vrijdag, dan had ik de aandelen niet in bezit, is het morgen, dan ben ik het haasje.


De feitelijke onteigening was op vrijdag 1 februari om 8:30.
eREX
0
quote:

benito c. schreef op 5 februari 2013 14:40:

...........
Vooralsnog is dit geen limitatieve opsomming van mijn bezwaren.
Ik behoud mij het recht voor op een later tijdstip mijn bezwaren zo nodig uit te breiden c.q. nader in te vullen, voor zover deze bezwaren voor u onvoldoende zijn om mijn bezwaar in behandeling te nemen, gelieve dit bezwaar te zien als een formeel bezwaar.Cool , het duizelt me nog ff maar ga morgen lezen wat je exact schrijft.
Ik heb deze nog ff digitaal naar de Rvs geslingerd:

........Ik maak daarnaast bezwaar tegen de beslissing van de minister van
financien omdat de gronden en financiele data waarop de
minister deze heeft genomen (cq heeft gecommuniceerd (*))
niet blijken te kloppen naarmate er meer informatie naar
buiten komt .
Dit betekend dat de minister op het moment van het nemen
van het besluit:
-of ondeskundig was omtrent het dossier
-of onbetrouwbaar gezien de onjuiste cq valse informatie
verstrekt door de minister.
-het besluit op incorrecte financiele data is genomen

De communicatie van de minister waarop ik doel is als volgt:
De staat moet bij monde van minister Dijsselbloem € 3,7
mrd. fourneren om SNS te redden, dit zei de minister toen
hij de confiscatie van mijn stukken en de nationalisatie van
SNS vrijdag 1 februari wereldkundig maakte.
Later bleek dat de andere banken € 1 mrd moeten betalen,
hetgeen van dit het totaalbedrag af gaat.
Dan slinkt de staatssteun dus al naar € 2,7 mrd.
In de rekensom van de minister is naar later bleek ook de
staatssteun (in de vorm van -evenals mijn genationaliseerde
stukken- achtergestelde effecten!) begrepen die al in
december 2008 is overgeboekt.
Zelfs het rendement van € 282 mln op die steun — geen
belastinggeld dus, maar een gehoopte winst — is opgeteld
bij de staatssteun.
Hiermee is het werkelijk benodigde steunbedrag al
teruggebracht tot € 1,9 mrd.
Daar moet nog € 0,2 mrd vanaf omdat een deel van het geld
dat de overheid in de aparte vastgoedpoot stopt, geen
injectie is maar een papieren overheveling.
Zo bezien bedraagt de werkelijke benodigde kapitaalinjectie
van staatswege slechts € 1,7 mrd.
Minder dan de helft van de door de minister
gecommuniceerde € 3,7 mrd. om faillisement te voorkomen.
Een betrouwbaar cq deskundig minister had aldus moeten
communiceren:
SNS is met een staatsteun van 1,7 miljard weer een gezond
bedrijf en bevat een bank-verzekeraar die zonder
vastgoedportefeuille waarschijnlijk € 300 mln winst per jaar
boekt.
Er is geen acuut risico tot faillissement aangezien alleen al de
verzekeringspoot bij verkoop € 1,5 mrd kan opleveren, zo
bleek de afgelopen weken.
De door de minister gecommuniceerde reeds plaatsvindende
bankrun bleek later niet plaats te vinden en was nog een
voorbeeld misinformatie en aldus niet bestaande grond voor
(acute) nationalisatie.
Een nationalisatie van achtergestelde obligatie's tegen prijs
nul is -gezien de werkelijke situatie- onrechtmatig, onnodig
en onevenredig zwaar, ook tov de andere obligatiehouders.

De minister is in deze dus ondeskundig of onbetrouwbaar
gebleken en nationalisatie qualificeert in deze mogelijk zelfs
tot misbruik van recht en onrechtmatige overheidsdaad.
In beide gevallen lijkt het besluit een marginale toetsing door
de Raad niet te kunnen doorstaan.

Lator!
Rex

shaai
0
Quote: Naar het oordeel van DNB was het eigen vermogen van SNS Bank NV in juli 2012 en nogmaals in december 2012 op orde. Immers, SNS Bank NV heeft op die momenten twee series eeuwigdurend en achtergestelde certificaten afgelost. (onderdeel van het “Tier 1”-kapitaal en dus alleen met uitdrukkelijke toestemming van DNB aflosbaar). DNB heeft zich aldus in december 2012 vergewist en aldus bij de belegger openbaar gemaakt dat aflossing het eigen vermogen van de SNS Bank niet in gevaar brengt. De Staat heeft zich, door nu te stellen dat het eigen vermogen al een tijd niet toereikend was, via DNB aldus strafbaar gemaakt aan:

Helaas denk ik dat DNB daarvoor het trucje in leven had geroepen dat volgens DNB de stukken op dat moment in december niet meer voldeden aan de eisen voor Tier1 kapitaal. Dat is een raar besluit, maar als dat besluit stand houdt, dan was het min of meer het aflossen, cq callen van een senior bond, wat wel gewoon zou kunnen. De rest lijkt me allemaal heel valide, en DNB en staat hebben er weer een potje van gemaaakt. Wat het ook wordt met die setllement, dat ze niet een N Rockje hebben gedaan laat zien dat het slecht doordacht en slecht geadviseerd was. Gepruts. Voor die 11,25, die ik ook had, hadden ze gewoon een Anglo Irish of een VolksBanken (geloof ik) moeten doen. Coupons eeuwig afschaffen, en een 'vrijwillige' tender op 5 of 20, met een consent fee, zodat bij de tender je instemt dat de voorwaarden veranderd, drastisch verslechterd, worden. Ik geloof dat je bij anglo irish, als je instemde, akkoord ging dat het ding daarna op 0,01% mocht worden afgelost of teruggekocht. Een prachtig prisoner dilemma, waar ik niet blij mee was toen, maar wel mooi in elkaar vond steken. Early consent fee van 2 procentpunt en huppakee. Ik ging geen holdout meer spelen. Geen csd trigger, want helemaal voluntary in- en voor- gestemd...
The Third Way...
0
quote:

benito c. schreef op 5 februari 2013 14:40:


Bij deze maak ik formeel bezwaar tegen
1. het besluit ex artikel 6:1, eerste lid, 6:2, eerste, vierde en vijfde lid, en 6:4, eerste en tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht tot onteigening van effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL NV en SNS Bank NV met betrekking tot mijn Obligaties SNS bekend onder ISIN code XS0468954532.
Op markplaats EURONEXT te vinden als: bonds.nyx.com/nl/products/bonds/XS046...
2. het nationaliseren c.q. onteigenen van de opgelopen rente op deze obligaties

Mijn hoofdbezwaar is dat het onderhavige besluit van de overheid op grond van de Wet op het financieel toezicht niet in redelijkheid kan dienen om de kosten van de reddingsoperatie voor de overheid te minimaliseren, danwel op termijn op deze reddingsoperatie een batig saldo te gaan boeken, door in strijd met doel en strekking van de wet (achtergestelde) obligaties te nationaliseren.Immers, de onderhavige wet heeft als doel het financiële stelsel te beschermen, alsmede de belangen van spaarders en andere betrokkenen. Daartoe geeft de wet aan de overheid een aantal bevoegdheden, zoals overbrengen van activa en passiva van een financiële instelling naar een andere entiteit en het onteigenen van de aandelen van een financiële instelling, zulks met het oog op het verkrijgen van zeggenschap. Het onteigenen van (achtergestelde) obligaties heeft echter niets met bovenvermeld doel te maken. Deze onteigening diende slechts een doel, te weten een financiële winst te boeken door deze stukken over te nemen, met het voornemen de onteigeningsvergoeding op nihil te stellen. Naar mijn mening is een zodanige handelwijze in strijd met doel en strekking van de wet.
Mijn tweede bezwaar is de handelwijze van de toezichthouder De Nederlandsche Bank. Deze toezichthouder heeft van de overheid (haar 100% aandeelhouder) de rol gekregen om o.m. toezicht uit te oefenen op financiële instellingen, de betrouwbaarheid van de financiële rapportage van die financiële instellingen, en is gehouden zo nodig tijdig aanwijzingen te geven aan de financiële instellingen om zorg te dragen voor oplossen van problemen. DNB heeft alle financiële rapportages, jaarverslagen en overige uitingen naar het beleggend publiek goedgekeurd, althans geen maatregelen genomen om , indien deze misleidend waren, te zorgen dat de instelling een juist beeld naar buiten bracht. Daarboven is DNB in 2012 akkoord gegaan met de zgn. stresstest, waaruit bleek dat SNS Reaal aan de vereiste criteria voldeed.
Daarboven blijkt de overheid in het najaar een bureau in de arm te hebben genomen om te bezien wat de werkelijke waarde van het onroerend goed van Property Finance was. Op moment van rapportage, nog voor het einde van 2012, bleek de situatie slechter dan op grond van eerdere cijfers deed vermoeden, en zou, volgens minister Dijsselbloem en toezichthouder Sybrands op de persconferentie van 1 februari 2013, het eigen vermogen zijn weggevaagd. Hoewel wettelijke en beursbepalingen voorschrijven dat koersgevoelige informatie terstond moet worden bekendgemaakt, heeft men dat geruime tijd nagelaten.
Een en ander kan nog worden toegelicht met het volgende:
Naar het oordeel van DNB was het eigen vermogen van SNS Bank NV in juli 2012 en nogmaals in december 2012 op orde. Immers, SNS Bank NV heeft op die momenten twee series eeuwigdurend en achtergestelde certificaten afgelost. (onderdeel van het “Tier 1”-kapitaal en dus alleen met uitdrukkelijke toestemming van DNB aflosbaar). DNB heeft zich aldus in december 2012 vergewist en aldus bij de belegger openbaar gemaakt dat aflossing het eigen vermogen van de SNS Bank niet in gevaar brengt. De Staat heeft zich, door nu te stellen dat het eigen vermogen al een tijd niet toereikend was, via DNB aldus strafbaar gemaakt aan:
-marktmanipulatie; nu een maand later aangetoond is dat de Staat -via DNB- in december informatie heeft verspreid die een onjuist of misleidend signaal heeft gegeven over het aanbod, de vraag of de koers van een financieel instrument, terwijl het duidelijk is dat de informatie onjuist of misleidend is
-en (toestemming heeft gegeven aan) SNS transactie heeft doen laten verrichten waarmee de koers van een vergelijkbaar financieel instrument op een kunstmatig niveau werd gehouden. Hiermee heeft de Staat (via de DNB) mij, als de houder van het vergelijkbare instrument (de 11,25% SNS Bank NV achtergestelde perpetuele obligatie uit 2009) manipulatief misleidt
Vooralsnog is dit geen limitatieve opsomming van mijn bezwaren.
Ik behoud mij het recht voor op een later tijdstip mijn bezwaren zo nodig uit te breiden c.q. nader in te vullen, voor zover deze bezwaren voor u onvoldoende zijn om mijn bezwaar in behandeling te nemen, gelieve dit bezwaar te zien als een formeel bezwaar.
Well done.

Vergeet ook niet te vermelden de bevoorrechte positie via de 2 commissarissen.

Zijn die niet door het management ingelicht over alle fraudes en inside rapportjes? Waarom zijn die niet in het openbaar gebracht zoals behoorlijk bestuur vereist? Laakbaar gedrag alleen van management of ook v/d overheid?

Wat deden die 2 daar...


modaaltje
0
Ik denk dat als we het beroep van Rex,Benito en TTW achter elkaar plakken en richting RvS sturen, we ze helemaal murf krijgen. Geweldig jongens wat kunnen jullie dit goed!!!

Overigens, de PvdA ministers van Fin. maken er wel een sport van:
Kwartje van Kok, Bos naaste Fortis en die Distel naast SNS.

Dan heb ik liever een "Zalmsnip".
[verwijderd]
0
T.a.v. de door Binck gevolgde settlement procedure heb ik nog eens naar oude emails gekeken. En vond er een die Binck mij op 18/5/2011 stuurde.
Ik heb destijds wat vragen gehad omdat ikzelf een andere opgelopen rente berekende bij aan- en verkoop van obligaties dan dat er op mijn rekeningafschrift verscheen. Het uiteindelijke , d.w.z. opgetelde bedrag over de hele cyclus aankoop-verkoop klopte wel, maar de individuele bedragen waren m.i. onjuist: de een te hoog en de ander te laag.

Ik citeer hier de uitleg die ik toen van Binck kreeg.
Let wel: dit zijn HUN woorden. Alleen de arcering van de leukste passages is van mijn kant.

BEGIN CITAAT:

Hartelijk dank voor uw e-mail. U heeft een vraag over de lopende rente van de 6.875% Wolters Kluwer Perpetual 2001. In uw portefeuille wordt de lopende rente anders gewaardeerd. De reden hiervan is de settlementcyclus bij aan- of verkoop. Een obligatie die u vandaag verkoopt wordt over drie werkdagen (T+3) gesettled. Voor de dagen tussen de verkoop en de settlement heeft u als verkoper recht op lopende rente. U betaalt als koper dus ook 3 extra settlementdagen (valutadagen).

In uw portefeuille worden de 3 extra valutadagen niet meegenomen in de berekening van de lopende rente. De lopende rente wordt tegen de transactiedatum (T) gewaardeerd. U ontvangt echter bij de couponuitkering wel de 3 extra valutadagen.

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn.

EINDE CITAAT

Ik ben juridisch niet zo sterk als b.v. jrxs4all maar mijn boerenverstand zegt dat als de settlement 3 dagen duurt en zeker als gedurende die tijd de VERkoper recht heeft op lopende rente, dat diezelfde VERkoper dan inderdaad, zoals jr zo gloedvol betoogt, tot T+3 de eigenaar is van de stukken.

Ik zit hier op een terras (het is hier 24 graden !) op een smartphone te tikken en heb geen excel bij de hand anders zou ik nu narekenen hoe Binck de woensdag gedane kooporders SNS heeft verrekend. Hebben ze inderdaad nog steeds de opgelopen rente t/m vrijdag meegerekend in het aankoopbedrag ?
Ik hoop dat er een vrijwilliger is voor deze taak......
DirkDeNeu
1
Rex,Benito en TTW hartelijk dank, ik heb veel van jullie tekst gebruikt, ik heb ook nog het volgende stuk toegevoegd (ook niet van mezelf).

- de opmerking dat de overheid gaat kijken of zij houders van participatiecertificaten van serie 3 (waarvan € 57 miljoen uitstaat) alsnog kan compenseren is merkwaardig (omdat deze certificaten in handen zouden zijn van particulieren). Onder de Europese richtlijn MiFiD (ingevoerd in 2007) dien ik te worden aangemerkt als niet-professionele partij. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in de vraag of men houder is van participatiecertificaten of van achtergestelde obligaties. Het zou dus vreemd zijn als DNB wel een verschil maakt tussen beleggers op grond van het type effect dat zij hebben aangekocht.
Insider01
0
Een koper van een obligatie betaalt de lopende rente, de verkoper ontvangt de lopende rente. Net zoals een aandeel vindt de settlement 3 werkdagen na de transactiedatum plaats. De lopende rente wordt berekend tot de settlementdatum.

Verder moet je weten wat:
- de rentebasis is, bv 30/360 of ACT/360 etc
- wordt de rente adjusted of unadjusted berekend.
Rentecoupons worden over het algemeen betaald volgens de " modified following business day convention". Dit betekent dat als de coupondatum in het weekend valt op de eerstvolgende werkdag de betaling plaatsvindt. Mocht dit in een nieuwe maand vallen dan is het gebruikelijk dat het plaatsvindt op de laatste werkdag van de maand. Wanneer er sprake is van de unadjusted methodiek dan moet je voor de berekening altijd exact de coupondatum gebruiken. Is er sprake van adjusted, dan gebruik je voor de berekening de betaaldatum.

Stel de coupon wordt 1 keer per jaar uitgekeerd, te weten 15 januari. Jij besluit vandaag 6 februari de obligatie te kopen tegen bv 101%. Dat betekent dat de settlementdatum maandag 11 februari is. Jij moet dan betalen: Nom.waarde keer de koers van 101%, plus de lopende rente tot 11 februari (dat is de periode 15 jan 2013 - 11 febr 2013).

Op 15 januari 2014 krijg jij vervolgens de gehele jaarcoupon voor de periode 15 jan 2013 - 15 jan 2014 uitgekeerd.

Wat de exacte condities zijn moet je in de prospectus en/of de termsheet terug kunnen vinden. Volgens Reuters is de rentebasis ACT/ACT voor de Wolters Kluwer lening, en de coupondatum 14 mei 1 keer per jaar.

The Third Way...
0
benito, jij hebt je bezwaarschrift al gestuurd zie ik, samen met wat familieleden? Je wordt hieronder genoemd (Dutchbrit trouwens ook)... :-)


AMSTERDAM (Dow Jones)--De afgelopen vijf dagen hebben zich bij de Raad van State reeds 25 partijen gemeld die in beroep gaan tegen het besluit van minister Jeroen Dijsselbloem om SNS Reaal nv (SR.AE) te nationaliseren, meldt Het Financieele Dagblad woensdag op basis van commentaar van een woordvoerder van de Raad van State.
"Het gaat vooral om particulieren, onder wie opvallend veel Italianen, maar ook veel Nederlanders", aldus de krant.

De woordvoerder meldt aan de krant de toeloop uit Italie niet te kunnen verklaren, eraan toevoegend dat er ook bezwaren uit Zwitserland, Belgie, Indonesie, Andorra en Duitsland zijn binnengekomen.

De Raad van State verwacht eind volgende week de rechtszitting te beleggen. Volgens de wet moet de Raad voor het einde van deze maand uitspraak doen. Die uitspraak is bindend, meldt het dagblad.

Gedupeerde aandeelhouders en obligatiehouders kunnen tot tien dagen na het besluit van de minister beroep aantekenen, in dit geval tot en met maandag. De verwachting is dat enkele grotere partijen zich nog gaan melden, aldus de krant.

February 06, 2013 01:27 ET (06:27 GMT)
© 2013 Dow Jones & Company, Inc.
benito c.
0
quote:

The Third Way.... schreef op 6 februari 2013 08:46:


opvallend veel Italianen,

lolbroek
jrxs4all
0
quote:

The Third Way.... schreef op 6 februari 2013 08:46:"Het gaat vooral om particulieren, onder wie opvallend veel ItalianenDat komt denk ik doordat er in Italie een zeer actief forum is op dit gebied:

www.investireoggi.it/forum/obbligazio...
eREX
0
quote:

Rex schreef op 6 februari 2013 09:31:


25? Ik heb er al 2 gestuurd.
Voor mijzelf en mijn meissie ,
Het zal toch overigens wel zo zijn dat onze cummulatieve argumenten leiden tot 1 beslissing?
Zijnde besluit teruggedraaid voor iedereen en disselboom in ballingschap.
Er zijn geruchten dat noord Korea hem politiek asiel wil verlenen.

dan wordt het tijd voor een feestje met z,n 25en in andorra.

Fight THE powers that be!

Thetwentyfive.

docs.google.com/forms/d/1QiaHqdwQ4MAH...

Van wie is die claimservice?
jrxs4all
0
quote:

de belg schreef op 5 februari 2013 20:59:Ik ben juridisch niet zo sterk als b.v. jrxs4all maar mijn boerenverstand zegt dat als de settlement 3 dagen duurt en zeker als gedurende die tijd de VERkoper recht heeft op lopende rente, dat diezelfde VERkoper dan inderdaad, zoals jr zo gloedvol betoogt, tot T+3 de eigenaar is van de stukken.Dat is inmiddels geen vraag meer. Binck heeft bevestigd dat de stukken die op 31/1 zijn gekocht op 4/2 zijn geleverd en betaald. Het standpunt van Binck is dat zij er verder niets mee te maken hebben.

Nu gaat het om de handelswijze van Euroclear Nederland. Die hebben na de nationalisatie op 1 februari om 8:30 nog stukken overgeboekt van het ene depot naar het andere.

Als degene die verantwoordelijk is voor de regelgeving en het toezicht op dit gebied lijkt me de AFM de aangewezen partij om te beoordelen of hier correct is gehandeld. Ik heb die vraag inmiddels aan ze voorgelegd.

Dan weet ik van het SNS forum nog dat de Rabobank de zaak aan het uitzoeken is, die hebben nog geen standpunt ingenomen. En er ligt ook een vraag bij het KIFID over de gang van zaken.
[verwijderd]
0
Ik ben benieuwd. Euroclear zal alles uit de kast trekken om te voorkomen dat zij met verlies worden opgezadeld.
Mocht het echter juridisch hard te maken zijn dat de levering op 4/2 onterecht is zal de wet of de procedure aangepast worden voor de volgende x. Het gaat om vele miljoenen dus hier zal wel even over gevochten worden.
[verwijderd]
0
Zojuist de bevestiging ontvangen van het beroepschrift van de Raad vanState dat ik heb ingediend. Of ik voor 12 februari ook nog even 160,- euro wil overmaken voor de griffierechten.
4.302 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 212 213 214 215 216 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 692,80 0,00 0,00% 26 mei
AMX 1.012,87 0,00 0,00% 26 mei
ASCX 1.391,42 0,00 0,00% 26 mei
BEL 20 3.915,89 0,00 0,00% 26 mei
Germany40^ 14.270,50 +39,21 +0,28% 26 mei
US30^ 32.590,59 0,00 0,00% 26 mei
US500^ 4.050,54 0,00 0,00% 26 mei
Nasd100^ 12.251,79 0,00 0,00% 26 mei
Japan225^ 26.922,32 0,00 0,00% 26 mei
WTI 113,92 0,00 0,00% 26 mei
Brent 114,06 0,00 0,00% 26 mei
EUR/USD 1,0745 +0,0014 +0,13% 07:51
BTC/USD 28.786,94 -721,99 -2,45% 07:47
Gold spot 1.853,16 +2,65 +0,14% 07:51
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
AdvertentiePlus500
Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ADYEN NV 1.469,200 0,000 0,00% 26 mei
Aegon 5,018 0,000 0,00% 26 mei
AEX 692,80 0,00 0,00% 26 mei
Dalers Laatst +/- % tijd
ADYEN NV 1.469,200 0,000 0,00% 26 mei
Aegon 5,018 0,000 0,00% 26 mei
AEX 692,80 0,00 0,00% 26 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront