Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Juridische Perikelen rond SNS-onteigening.

4.485 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... 221 222 223 224 225 » | Laatste
Ruud, Frankrijk
1
You win the "golden flatus of today" with the excellent and entertaining remark: " But I was first .....".
Congrats.
Nils
2
Saxo kan de effecten niet anders dan op nul waarderen omdat die effecten onteigend zijn en dus niet bij Saxo of haar custodian liggen. Formeel liggen die effecten nu bij de staat. Wat wij hebben is een compensatieclaim op de staat en die is niet meer gekoppeld aan de effecten bij de staat. Wij hebben een vordering uit hoofde van onteigening, waar Saxo in feite niets mee te maken heeft.

Natuurlijk zal de staat straks de vorderingen willen afwikkelen via de administratie van Saxo, maar dat is wat anders.

Althans, zo zie ik het.
DeZwarteRidder
1
quote:

Nils schreef op 1 november 2021 13:55:

Saxo kan de effecten niet anders dan op nul waarderen omdat die effecten onteigend zijn en dus niet bij Saxo of haar custodian liggen. Formeel liggen die effecten nu bij de staat. Wat wij hebben is een compensatieclaim op de staat en die is niet meer gekoppeld aan de effecten bij de staat. Wij hebben een vordering uit hoofde van onteigening, waar Saxo in feite niets mee te maken heeft.
Natuurlijk zal de staat straks de vorderingen willen afwikkelen via de administratie van Saxo, maar dat is wat anders.
Althans, zo zie ik het.
Logischerwijs blijft het ISIN nummer hetzelfde, want anders wordt het een puinhoop.
ONN
0
quote:

jrxs4all schreef op 1 november 2021 09:48:

Ik heb al een support ticket geopend over dit probleem, maar natuurlijk nog geen reactie.
Laat je het ff weten als de reactie daar wel is? Thx.
jrxs4all
0
quote:

ONN schreef op 2 november 2021 14:08:

[...]
Laat je het ff weten als de reactie daar wel is? Thx.
Nog steeds geen reactie.

Ondertussen is wel de handelsmogelijkheid van de SNS perpetual verdwenen ;-)

Gecombineerd met mijn LSE fondsen waar ik ook niet in kan handelen kan ik dus nu niets meer....
Sleepy joe
0
DeZwarteRidder
2
quote:

Sleepy joe schreef op 5 november 2021 14:09:

Vandaag waardeert saxo de 11,25 % opeens met 50 euro? Staat er wat te gebeuren?
Je denkt toch niet dat ze bij Saxo ergens van op de hoogte zijn....???
HighNoon
0
Bericht van Saxo/Binck:

"De verhuizing van uw rekening is uitgesteld

Rekeningnummer: XXXXXX

Geachte heer ,
Recent heeft u van ons gehoord dat uw rekening komend weekend zou worden verhuisd naar Saxo Bank. We hebben de verhuizing van uw rekening echter moeten uitstellen.
Wat dit voor u betekent
Uiteraard willen we uw rekening pas overzetten naar Saxo Bank wanneer alles helemaal klaar is. Tot die tijd kunt u gebruik blijven maken van uw BinckBank rekening, zoals u gewend bent.

Onze excuses voor het ongemak. We informeren u zo snel mogelijk wanneer de verhuizing naar Saxo Bank wel zal plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,

BinckBank"

Kennelijk gaat het niet zoals gehoopt. Ben benieuwd wat er met mijn SNS 11,25% gebeurt....
shaai
1
Werkt je Binck nog?
Dan zouden ze t dus ook nog terug kunnen draaien. Dan zou ik misschien nog blijven??
Tony B
0


De VEB heeft op 27 september 2021 de Ondernemingskamer verzocht wanbeleid vast te stellen bij SNS Reaal (SNS). Wat kan de VEB met het wanbeleid-oordeel? Welke vervolgstappen moeten nog worden gezet voor genoegdoening voor de gedupeerde beleggers?

In de SNS enquêteprocedure heeft de VEB de logische vervolgstap gezet na een zeer kritisch onderzoeksrapport van de drie door de Ondernemingskamer benoemde onderzoekers. De VEB heeft de Ondernemingskamer verzocht wanbeleid vast te stellen. Het vaststellen van wanbeleid is in veel gevallen een opmaat voor een aansprakelijkheidsprocedure jegens bestuurders en commissarissen. Ook voor de Volksbank (voorheen SNS Bank, de moedermaatschappij van SNS Property Finance) zijn er mogelijk nog consequenties als wanbeleid wordt vastgesteld.

Voorgeschiedenis
Vanaf 2013 heeft de VEB geprocedeerd in de schadeloosstellingsprocedure over de waarde van de per 1 februari 2013 onteigende SNS-effecten. Met de beschikking van de Ondernemingskamer van 11 februari 2021 kwam duidelijkheid over de waarde per aandeel: 0,0 eurocent. Er is wel een vergoeding van in totaal ruim 804 miljoen euro vastgesteld voor (achtergestelde) obligaties en andere effecten.

De Staat is in cassatie gegaan tegen deze beschikking van de Ondernemingskamer. De VEB zag hier geen aanleiding toe. Gedurende de cassatie is de uitbetaling opgeschort. Voor meer informatie over de schadeloosstellingsprocedure verwijzen wij u naar de Effect van april 2021.

De waardebepaling van de SNS-effecten op 1 februari 2013 staat los van andere vorderingen tot schadevergoeding van gedupeerde SNS-beleggers. De VEB is de enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS, voorafgaand aan de nationalisatie. De Ondernemingskamer wees dit onderzoek in 2018 toe.

Het eind juli 2021 verschenen onderzoeksrapport omvat de periode vanaf het moment van de beursgang van SNS tot de nationalisatie. Het rapport maakt duidelijk dat bestuur en commissarissen een aanzienlijk aandeel hebben in het debacle bij SNS. Daarom heeft de VEB de Ondernemingskamer verzocht wanbeleid vast te stellen.

Aansprakelijkheid
In een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer kan geen schadevergoeding worden vastgesteld. Dat dient de gewone, civiele rechter te doen. Het oordeel wanbeleid betekent ook niet dat de betrokken personen automatisch aansprakelijk zijn jegens de gedupeerde beleggers. Het oordeel wanbeleid biedt mogelijk wel bouwstenen voor de aansprakelijkheid, zeker in de gevallen waar misleiding van beleggers aan de orde is. Misleiding van beleggers kan in algemene zin op een aantal punten worden geconstrueerd, bijvoorbeeld als koersgevoelige informatie ten onrechte niet tijdig aan de markt is medegedeeld. Ook is er sprake van misleiding van beleggers als de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen, het resultaat, de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming. De VEB heeft bij het opstellen van het verzoekschrift tot vaststelling van wanbeleid rekening gehouden met het vervolg.

Op welke punten wanbeleid?
De VEB heeft de Ondernemingskamer verzocht wanbeleid vast te stellen op een groot aantal punten. In het kader van dit artikel worden enkele punten besproken.

-SNS zou het beleid hebben dat de mailboxen van bestuurders dertig dagen na vertrek al gewist zouden worden. Zo was ook de mailbox van oud-topman Sjoerd van Keulen verdwenen. De onderzoekers meldden dat zij het ontbreken van veel mailboxen van bestuurders als “beperkend” hebben ervaren. Op grond van de wet geldt een bewaarplicht van zeven jaar. Er is voor de VEB geen verschil tussen het vernietigen van dossiers in de papiervernietiger en het verwijderen van complete mailboxen. Voor de VEB is dit reden om op dit punt reeds wanbeleid vast te stellen.

-Op basis van de resultaten van het onderzoek dient te worden vastgesteld dat het bestuur en de raad van commissarissen van SNS zich onvoldoende rekenschap hebben gegeven van de voorafgaand aan de overname van Property Finance geïdentificeerde risico’s. Ook dient te worden geconcludeerd dat SNS lichtvaardig heeft besloten tot een bijzonder riskante overname. Aan Property Finance waren immers omvangrijke risico’s verbonden. SNS heeft tot de acquisitie besloten terwijl zijzelf vrijwel geen expertise had op de terreinen waarop Property Finance actief was. Voorafgaand aan de overname heeft zij slechts een uiterst onvolledig onderzoek laten verrichten. De acquisitie van Property Finance was onverantwoord en dient mede daarom volgens de VEB als wanbeleid te worden gekwalificeerd.

Tony B
0
-Ook het beleid van SNS en haar bestuurders en commissarissen met betrekking tot Property Finance vanaf de overname dient als wanbeleid gekwalificeerd te worden. Zo was er geen sprake van effectieve risicobeheersing bij Property Finance waardoor de verliezen op de vastgoedportefeuille steeds verder konden oplopen.

-Misleiding van beleggers vormt een terugkerend onderwerp waar het gaat om het vaststellen van wanbeleid. Niet alleen heeft SNS – volgens de VEB op minimaal acht verschillende momenten – de markt relevante informatie onthouden, ook bevatten de jaarrekeningen van SNS vanaf 2007 onjuiste informatie. Het eigen vermogen werd veel te hoog weergegeven doordat zowel de staatssteun, de participatiecertificaten als de oplopende verliezen op de leningenportefeuille van Property Finance ten onrechte niet op de juiste manier in de jaarrekening waren verwerkt. Op de markt heeft daardoor zeer geruime tijd een onjuist beeld bestaan over de werkelijke financiële positie van SNS. SNS was in feite reeds lang voor de nationalisatie ten dode opgeschreven. De koers van het aandeel SNS Reaal heeft zich jarenlang boven nul kunnen bewegen terwijl het in feite ging om een aandeel in een zombiebank. Iedereen die in die periode SNS-effecten heeft gekocht, is daarvan het slachtoffer geworden. Deze gang van zaken verdient naar het oordeel van de VEB met recht het oordeel “wanbeleid”.

Onderzoek schiet tekort
De harde feiten die de onderzoekers presenteerden zijn waarschijnlijk het topje van de ijsberg. De onderzoekers hebben weinig medewerking en soms ronduit tegenwerking gehad bij het achterhalen van informatie waarover SNS en andere betrokkenen beschikten.

Tegelijkertijd met het verzoek tot vaststelling wanbeleid, vraagt de VEB daarom om heropening van het onderzoek. Het jarenlange onderzoek heeft namelijk niet de onderste steen boven gekregen maar dit is wel zeer wenselijk, zowel in het kader van waarheidsvinding als bescherming van de rechten van gedupeerde beleggers.

Het had voor de hand geleden dat de onderzoekers nauwkeurig in kaart hadden gebracht welke informatie op welk moment binnen SNS bekend was omtrent de ernst van de problemen die kleefden aan de leningenportefeuille van Property Finance en de verliezen die daarin besloten lagen. De informatieverschaffing door SNS kan volgens de VEB slechts getoetst worden nadat in kaart is gebracht wat SNS wist en wat zij in redelijkheid had moeten weten. Een nauwgezette analyse van de kennis binnen SNS omtrent de verliezen ontbreekt echter in het onderzoeksrapport. De VEB acht dat een belangrijk manco en heeft daarom gevraagd om heropening van het onderzoek.

Vervolgstappen? De aan(deel)houder wint
De Ondernemingskamer zal op korte termijn een datum prikken voor de mondelinge behandeling van het verzoekschrift van de VEB. Belanghebbende partijen krijgen daarvoor nog de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. De mondelinge behandeling zal donderdag 17 februari 2022 plaatsvinden. Gezien de complexiteit en de omvang van het dossier zal het wellicht pas eind volgend jaar zijn voordat de Ondernemingskamer al dan niet wanbeleid vaststelt.

Op basis van die beschikking zal de VEB aansprakelijkheidsprocedures starten jegens de betrokkenen. Verder kijkt de VEB nog steeds zeer kritisch naar de accountant van SNS. Op korte termijn worden ook op dat vlak vervolgstappen verwacht. Deze aansprakelijkheidsprocedures zullen de nodige tijd en aandacht vragen. De ervaring uit enigszins vergelijkbare zaken (Ahold, Fortis, KPNQwest en Landis) leert dat uiteindelijk een schikking wordt bereikt. Dat kan helaas nog enige jaren duren.
Ruud, Frankrijk
0
" SNS was in feite reeds lang voor de nationalisatie ten dode opgeschreven."

Is dat zo'n beetje een geval van jezelf in de voet schieten?
DeZwarteRidder
0
quote:

Ruud, Frankrijk schreef op 10 november 2021 15:03:

" SNS was in feite reeds lang voor de nationalisatie ten dode opgeschreven."

Is dat zo'n beetje een geval van jezelf in de voet schieten?
SNS had makkelijk gered kunnen worden door een emissie te plegen, maar helaas wilde Dijsselbloem laten zien hoe stoer hij was.
jrxs4all
0
quote:

jrxs4all schreef op 1 november 2021 09:48:

[...]

Mijn SNS 11.25% is onlangs overgezet van Binck naar Saxo en daar gaat toch wel iets fout.

Op het scherm in mijn portefeuille overzicht wordt die gewaardeerd op 0,87%, so far so good.

Maar als ik een portefeuillerapport uitdraai, dan is de waardering 68%. En dat is volgens mij ook datgene wat straks naar de fiscus gaat.

Bijkomend effect is dat ik elke dag het totale bedrag wat het gevolg is van dat verschil in waardering terug zie als negatief dagresultaat.

Ik heb al een support ticket geopend over dit probleem, maar natuurlijk nog geen reactie.
Nog geen antwoord op het support ticket, maar de waardering van de SNS perpetual in het portefeuilleoverzicht klopt inmiddels wel.

Ik kan nog steeds niet handelen in mijn LSE aandelen, dat is voor mij het grootste probleem en dat gaat niet opgelost worden zolang ik bij Saxo blijf. Ze weigeren om de handelmogelijkheid toe te voegen.
Ruud, Frankrijk
0
Ze weigeren mij ook om aandelen aan mijn kinderen en kleinkinderen te schenken, nog wel op hun saxo rekening ook.
Hun voorstel is, dat ik de stukken eerst verkoop, dan het geld naar mijn tegenrekening stuur, vandaar overmaak op hun betaalrekening zodat ze het dan naar hun saxo account kunnen overmaken. Dan pas kan ik de stukken die ik wil schenken als gevolmachtigde terugkopen. Dat kopen kunnen ze natuurlijk ook zelf doen, maar da's wel een beetje een opgave als je 3 of 6 of 7 jaar bent.
Ze hebben eerder ook gezegd dat je geen service fee hoeft te betalen als je boven 450K zit, daar zijn ze nu op terug gekomen.
Ik zal aan de bak moeten om een alternatief te vinden :-(
DeZwarteRidder
1
quote:

Ruud, Frankrijk schreef op 23 november 2021 11:37:

Ze weigeren mij ook om aandelen aan mijn kinderen en kleinkinderen te schenken, nog wel op hun saxo rekening ook.
Hun voorstel is, dat ik de stukken eerst verkoop, dan het geld naar mijn tegenrekening stuur, vandaar overmaak op hun betaalrekening zodat ze het dan naar hun saxo account kunnen overmaken. Dan pas kan ik de stukken die ik wil schenken als gevolmachtigde terugkopen. Dat kopen kunnen ze natuurlijk ook zelf doen, maar da's wel een beetje een opgave als je 3 of 6 of 7 jaar bent.
Ze hebben eerder ook gezegd dat je geen service fee hoeft te betalen als je boven 450K zit, daar zijn ze nu op terug gekomen.
Ik zal aan de bak moeten om een alternatief te vinden :-(
Deze klacht hoort op het Saxo-draadje thuis:

www.iex.nl/Forum/Topic/1380806/Koffie...
Altijd_Direct
1
quote:

Nils schreef op 1 november 2021 13:55:

Saxo kan de effecten niet anders dan op nul waarderen omdat die effecten onteigend zijn en dus niet bij Saxo of haar custodian liggen. Formeel liggen die effecten nu bij de staat. Wat wij hebben is een compensatieclaim op de staat en die is niet meer gekoppeld aan de effecten bij de staat. Wij hebben een vordering uit hoofde van onteigening, waar Saxo in feite niets mee te maken heeft.

Natuurlijk zal de staat straks de vorderingen willen afwikkelen via de administratie van Saxo, maar dat is wat anders.

Althans, zo zie ik het.
Ik heb diverse brokers geraadpleegd en niet elke broker kon garanderen dat de vergoeding niet in gevaar komt bij het opheffen van de saxorekening en het laten "verdwijnen" van datgene wat er aan SNS perpetuals zichtbaar is in de portefeuille. Het zijn natuurlijk niet de stukken zelf, die zijn onteigend. Maar wat is het dan wel waar je tegenaan zit te kijken als klant van Saxo?

Hoe dan ook, ik ga naar Swiss quote met mijn gehele portefeuille en laat alleen de SNS perpetuals achter bij Saxo tot de uitkering geregeld is. Dan gaat mijn rekening daar weg en ben ik van Saxo af.
shaai
0
quote:

Altijd_Direct schreef op 25 november 2021 12:56:

[...]

Ik heb diverse brokers geraadpleegd en niet elke broker kon garanderen dat de vergoeding niet in gevaar komt bij het opheffen van de saxorekening en het laten "verdwijnen" van datgene wat er aan SNS perpetuals zichtbaar is in de portefeuille. Het zijn natuurlijk niet de stukken zelf, die zijn onteigend. Maar wat is het dan wel waar je tegenaan zit te kijken als klant van Saxo?

Hoe dan ook, ik ga naar Swiss quote met mijn gehele portefeuille en laat alleen de SNS perpetuals achter bij Saxo tot de uitkering geregeld is. Dan gaat mijn rekening daar weg en ben ik van Saxo af.
Dat lijkt mij de veiligste oplossing.
Binnen een bank (ING) is het me wel gelukt om ‘de ISIN’ (de claim?/de ex-positie?/dat wat aantoont dat he onteigende pero had?) over te boeken. Logischerwijs komt daarop de uitkering, maar dat is natuurlijk niet gegarandeerd.
graham20
0
quote:

Altijd_Direct schreef op 25 november 2021 12:56:

[...]

Ik heb diverse brokers geraadpleegd en niet elke broker kon garanderen dat de vergoeding niet in gevaar komt bij het opheffen van de saxorekening en het laten "verdwijnen" van datgene wat er aan SNS perpetuals zichtbaar is in de portefeuille. Het zijn natuurlijk niet de stukken zelf, die zijn onteigend. Maar wat is het dan wel waar je tegenaan zit te kijken als klant van Saxo?

Hoe dan ook, ik ga naar Swiss quote met mijn gehele portefeuille en laat alleen de SNS perpetuals achter bij Saxo tot de uitkering geregeld is. Dan gaat mijn rekening daar weg en ben ik van Saxo af.
Het betoog van Nils lijkt mij geheel correct. Het zijn wel degelijk de stukken zelf die zijn onteigend en de onteigenden hebben een aanbod tot schadevergoeding van de minister gekregen van €0, wat de rechter uiteindelijk al dan niet zal verhogen. Als het administratief misgaat is van belang dat je kan bewijzen dat je op 1 februari 2013 houder was van de toen onteigende stukken. Als de stukken nog steeds een ISIN nummer hebben waaronder ze bij Euroclear worden bewaard en ze om die overboekbaar zijn naar een nieuwe broker, dan zie ik niet hoe dat kunnen bewijzen mis zou moeten gaan.
4.485 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... 221 222 223 224 225 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 724,17 +4,34 +0,60% 09 dec
AMX 950,72 +12,63 +1,35% 09 dec
ASCX 1.214,85 +7,34 +0,61% 09 dec
BEL 20 3.721,33 +28,73 +0,78% 09 dec
Germany40^ 14.328,10 +63,54 +0,45% 09 dec
US30^ 33.455,27 0,00 0,00% 09 dec
US500^ 3.930,42 0,00 0,00% 09 dec
Nasd100^ 11.545,83 0,00 0,00% 09 dec
Japan225^ 27.786,71 0,00 0,00% 09 dec
WTI 71,49 0,00 0,00% 09 dec
Brent 76,51 0,00 0,00% 09 dec
EUR/USD 1,0532 -0,0025 -0,23% 09 dec
BTC/USD 17.148,77 +35,42 +0,21% 05:27
Gold spot 1.797,52 0,00 0,00% 09 dec
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
AdvertentiePlus500
Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Philips Koninklijke 13,546 +0,304 +2,30% 09 dec
Aegon 4,690 +0,103 +2,25% 09 dec
ASMI 273,250 +5,800 +2,17% 09 dec
Dalers Laatst +/- % tijd
SHELL PLC 26,685 -0,145 -0,54% 09 dec
UNILEVER PLC 48,115 -0,125 -0,26% 09 dec
Heineken 89,740 -0,200 -0,22% 09 dec

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront